Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja trasy tramwajowej W-Z


na odcinku od pętli Cm.Wolski do Dworca Wileńskiego

Projekt dotyczy modernizacji istniejącej trasy tramwajowej, przebiegającej w ciągu ul. Wolskiej i al. Solidarności (oraz na Moście Śląsko-Dąbrowskim) na odcinku od pętli Cm. Wolski do Dworca Wileńskiego. Modernizacja trasy W-Z jest elementem usprawnienia systemu komunikacji tramwajowej w Warszawie. Skuteczne konkurowanie transportu zbiorowego z ruchem samochodowym wymaga podejmowania działań modernizacyjnych, które umożliwią dostosowanie oferty przewozowej transportu publicznego do współczesnych wymagań. Realizacja programu modernizacji tramwajowej trasy W-Z doprowadzi do zdecydowanego podwyższenia jakości podróżowania pasażerów w korytarzu ul. Wolskiej i al. Solidarności oraz niezawodności funkcjonowania komunikacji tramwajowej.
Przyniesie to następujące rezultaty:
 • Zwiększenie liczby podróży wykonywanych z wykorzystaniem komunikacji tramwajowej o ponad 7 tys. podróży/godzinę szczytu (ok. 4,2%) w roku 2014 w stosunku do ogólnej liczby podróży tramwajowych w Warszawie w przypadku braku modernizacji trasy tramwajowej, i odpowiednio o ok. 7,7 tys. podróży/godzinę szczytu (3,5%) w roku 2025 oraz o ok. 8,7 tys. podróży/godzinę szczytu (3,3%) w roku 2035.
 • Zwiększenie, w roku 2014, pracy przewozowej wykonywanej z wykorzystaniem komunikacji tramwajowej o ok. 960 pasażerogodzin i ok. 44 tys. pasażerokilometrów w godzinie szczytu.
 • Skrócenie, w roku 2014, łącznego czasu podróży pasażerów w systemie transportu publicznego, średnio o ok. 1960 godzin w okresie godziny szczytu.

Analizowane warianty modernizacji

Zbadano 4 warianty modernizacji trasy:
 • wariant "0" (W0) - odniesienia, zakładający brak działań usprawniających funkcjonowanie trasy,
 • wariant 1 (W1) - zakładający uzyskanie możliwie największych efektów funkcjonalnoruchowych, a zatem: pełną modernizację infrastruktury trasy tramwajowej, wymianę części taboru tramwajowego, wprowadzenie działań ułatwiających korzystanie z komunikacji tramwajowej przez pasażerów i związane z tym korekty układu drogowego i zmiany w sterowaniu ruchem,
 • wariant 2 (W2) - jak W1, ale zakładający modernizację wyłącznie niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej, takich jak torowisko i system zasilania energetycznego oraz wprowadzenie ograniczonych zmian w organizacji i sterowaniu ruchem (m.in. bez wprowadzenia wspólnego pasa tramwajowo-autobusowego na Moście Śląsko-Dąbrowskim),
 • wariant 3 (W3) - jak W2, ale dodatkowo bez wymiany taboru na niskopodłogowy i jednoprzestrzenny.
  Wyboru najkorzystniejszego wariantu modernizacji trasy tramwajowej dokonano biorąc pod uwagę następujące kryteria zasadnicze:
 • wyniki uzyskanych prognoz przewozów pasażerskich,
 • koszty inwestycyjne niezbędne dla realizacji modernizacji trasy tramwajowej,
 • jakość rozwiązań zastosowanych dla podwyższenia atrakcyjności komunikacji tramwajowej, w tym w szczególności podnoszących komfort podróżowania i ułatwiających dostęp      do komunikacji tramwajowej osobom starszym i niepełnosprawnym,
 • wyniki analizy kosztów i korzyści społecznych,
 • wyniki analizy wrażliwości oraz
 • wyniki analizy finansowej.

  Biorąc powyższe pod uwagę, wariant 1 modernizacji trasy tramwajowej, uznano za najkorzystniejszy.

  W wyniku jego realizacji należy oczekiwać:
  • skrócenia czasu podróży tramwajami głównie dzięki wprowadzeniu sterowania ruchem ograniczającego nieuzasadnione straty czasu tramwaju na trasie (przy pokonywaniu punktów kolizyjnych i przy ruszaniu z przystanku) oraz dzięki wprowadzeniu wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego na odcinku od pl. Bankowego do ul. Targowej; przewiduje się, że czas podróży tramwajem z rejonu pętli Cm. Wolski do pl. Bankowego ulegnie skróceniu z ok. 20 minut do ok. 12,5 minuty, a czas podróży z rejonu Dw. Wileńskiego do pl. Bankowego ulegnie skróceniu z ponad 9 minut, w szczycie porannym (kierunek do Centrum) i ponad 17 minut, w szczycie popołudniowym, (kierunek z Centrum) do ok. 5 minut;
  • wzrostu komfortu podróżowania pasażerów korzystających z trasy tramwajowej dzięki wymianie części taboru na nowoczesny, modernizacji przystanków, wprowadzeniu dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach i na przystankach oraz wprowadzeniu ułatwień w podróżowaniu osób niepełnosprawnych (podwyższenie platform przystankowych, informacja głosowa, doposażenie przystanków w pochylnie i nawierzchnie ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym);
  • wzrostu atrakcyjności korytarza trasy tramwajowej dla lokowania miejsc zamieszkania i zatrudnienia (usługi).

  Zakres modernizacji

  W ramach przyjętego programu modernizacji trasy tramwajowej W-Z zaproponowano wykonanie szeregu działań podnoszących jakość torowiska, takich jak wyciszenie, wymiana torowiska, regulację układu geometrycznego. Łącznie zaproponowano modernizację torowiska na długości 15 190 mtp.
  Zgodnie z ogólnymi wymaganiami stawianymi modernizowanej trasie tramwajowej przyjęto, że system energetyki trakcyjnej (zasilania trakcyjnego) powinien zapewnić niezawodność zasilania oraz pełne wykorzystanie walorów użytkowych układów napędowych nowej generacji, w które wyposażony będzie współczesny tabor. W projekcie przewidziano wymianę i remont sieci trakcyjnej, wymianę słupów trakcynych oraz ich przestawienie na odcinkach kolidujących z ciągami pieszymi.
  W przyjętym programie modernizacji Trasy W-Z przewidziano jakościową zmianę sposobu funkcjonowania przystanków. Zaproponowano powiększenie platform przystankowych i ich lepsze wyposażenie. Zaproponowano także gruntowną przebudowę przystanków wzdłuż planowanego torowiska tramwajowo-autobusowego oraz na pl. Wileńskim. W projekcie przyjęto, że wszystkie przystanki na trasie będą miały ujednolicony standard w zakresie stosowanych materiałów, rozlokowania urządzeń dla podróżnych, podstawowego wyposażenia i kolorystyki. Będzie to sprzyjać identyfikacji trasy tramwajowej, podniesie jej wizerunek oraz będzie korzystne z punktu widzenia komfortu odczuwanego przez pasażerów tramwajów. Modernizacja zapewni długości przystanków dostosowanych do taboru i częstotliwości ruchu (długość platform zasadniczo będą wynosić 66m, a szerokości 3,50m). W ramach Studium, jako przykład, zaproponowano koncepcje architektoniczne rozwiązania dwóch zespołów przystankowych Metro Ratusz/Arsenał i Stare Miasto z całkowitym zadaszeniem platform przystankowych.

  Wizualizacja wiat przystankowych przy tunelu WZ i Pl. Bankowym

            

          

  Wspólne torowisko tramwajowo-autobusowe

  W ramach projektu zaproponowano wprowadzenie wspólnego torowiska tramwajowoautobusowego na odcinku od pl. Bankowego do ul. Targowej. Uwzględniono następujące przesłanki:
 • występują znaczne utrudnienia w ruchu i straty czasu autobusów i tramwajów na całym analizowanym odcinku w tym na Moście Śląsko-Dąbrowskim. Wprowadzenie TTA stworzy możliwość istotnego zredukowania strat czasu większości autobusów i tramwajów jako rezultat usprawnienia przejazdów na całym odcinku,
 • istotnemu poprawieniu ulegnie poziom niezawodności i punktualności linii tramwajowych i autobusowych na tym ciągu,
 • analizowany ciąg stanowi ważny korytarz transportu zbiorowego na kierunku promienistym w stosunku do centrum miasta,
 • torowisko będzie wykorzystywane przez autobusy i tramwaje w liczbie do 60 jednostek na godzinę szczytu.

  W projekcie przyjęto, że organizacja wspólnego TTA obejmie:
 • wydzielenie wspólnego TTA na odcinku od pl. Bankowego do ul. Targowej (długość ok. 2,2 km, w kierunku Dw. Wileńskiego i ok. 2,6 km w kierunku pl. Bankowego),
 • wprowadzenie na TTA (w kierunku pl. Bankowego) autobusów 5 linii (wszystkich przebiegających dalej przez Most Śląsko-Dąbrowski: nr 170, 190, 192, 307, 512) bezpośrednio na przystanek Dw. Wileński za skrzyżowaniem al. Solidarności z ul. Targową,
 • wyprowadzenie autobusów z TTA (w kierunku ul. Targowej i al. Solidarności) za przystankiem Park Praski i przed skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską,
 • wprowadzenie i wyprowadzenie autobusów z TTA 5 linii (nr 170, 190, 192, 307, 512) na zachód od skrzyżowania al. Solidarności i ul. Andersa,
 • organizacji 4 wspólnych zespołów przystankowych: Metro Ratusz/Arsenał, Stare Miasto, Park Praski i Dw. Wileński (w kierunku pl. Bankowego).

 • Wizualizacja pasa tramwajowo-autobusowego na Trasie WZ

  Organizacja wspólnego TTA będzie się wiązać z:
  • ograniczeniem dla samochodów przekroju al. Solidarności do jednego pasa ruchu:
   - w kierunku do centrum od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ul. Bielańskiej,
   - w kierunku ul. Targowej od skrzyżowania z ul. Bielańską do skrzyżowania z ul. Sierakowskiego,
  • dodatkowym zatrzymaniem autobusów linii 512 na przystanku Stare Miasto,
  • wprowadzeniem sygnalizacji świetlnych na przejściu dla pieszych przy przystanku Stare Miasto
  • przebudową przystanków Park Praski i Stare Miasto,
  • budową przystanku Dw. Wileński (w kierunku pl. Bankowego),
  • wprowadzeniem podniesionego torowiska tramwajowego (na wysokość ok. 5 cm) z zastosowaniem na wybranych odcinkach separatorów oddzielających torowisko tramwajowo-autobusowe od jezdni przeznaczonej dla ruchu pozostałych pojazdów oraz rozdzielających kierunki ruchu na torowisku tramwajowo-autobusowym,
  • oznakowaniem poziomym i pionowym wyjazdów i wyjazdów autobusów ze wspólnego torowiska,
  • wprowadzeniem oznakowania wspólnych par przystanków tramwajowo-autobusowych.


  Opracowano na podstawie:
  STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU:
  Modernizacja trasy tramwajowej W-Z
  od pętli Cm. Wolski do Dworca Wileńskiego  DOSTĘPNE MATERIAŁY

  W dokumencie m.in.:

 • WARIANTY MODERNIZACJI
 • WARIANT POSTULOWANY
 • PODSTAWOWE REZULTATY PROJEKTU
 • ZAKRES MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY
 • WSPÓLNE TOROWISKO TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWE
 • WĘZŁY PRZYSTANKOWE
 • ZAPOTRZEBOWANIE NA TABOR
 • ROZWIĄZANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • ANALIZA KOSZTÓW i KORZYŚCI SPOŁECZNYCH
 • HARMONOGRAM WDROŻENIA

  Prezentowany raport przedstawia syntezę wyników opracowania studium wykonalności dla projektu pt. "Modernizacja trasy tramwajowej W-Z od pętli Cm. Wolski do Dworca Wileńskiego" wykonanego przez konsorcjum firm FaberMaunsell Polska Sp. z o.o i Faber Maunsell Ltd na zamówienie Tramwajów Warszawskich, Sp. z o.o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20.
  W prezentowanym studium wykonalności przedstawiono charakterystykę stanu istniejącego oraz warianty modernizacji trasy tramwajowej. Dla zdefiniowanych wariantów wykonano analizy techniczne oraz ocenę z punktu widzenia polityki UE, polityki miasta oraz wpływu na środowisko. Dodatkowo w Studium przedstawiono wskazówki i wytyczne dla poszczególnych działań i elementów związanych z modernizacją trasy, które są zgodne z ogólnymi tendencjami obserwowanymi w innych miastach Unii Europejskiej, gdzie wysoki standard podróżowania komunikacją tramwajową powoduje, że kojarzy się ona z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i jest wysoko oceniana przez użytkowników.


 • Plan sytuacyjny - stan istniejący

  Plan sytuacyjny - zakres modernizacji  Przekroje poprzeczne