Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Studium wykonalności Raport ooś

Budowa trasy tramwajowej Bemowo - ul. Kasprzaka


Głównym celem realizacji projektu "Trasa tramwajowa Bemowo - ul. Kasprzaka" jest zapewnienie dogodnego połączenia tramwajowego pomiędzy dwoma dzielnicami i podniesienie jego atrakcyjności, co następnie przyczyni się do zwiększenia udziału komunikacji tramwajowej w codziennych podróżach mieszkańców Bemowa i Woli oraz innych podróżujących na tej trasie. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała zachęcić mieszkańców dzielnic do korzystania z komunikacji tramwajowej i zbiorowej oraz skłaniać do rezygnacji z odbywania podróży samochodem w obrębie miasta. Wpłynie również na podniesienie atrakcyjności terenów położonych wzdłuż planowanej trasy tramwajowej.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trasy tramwajowej w korytarzu trasy tramwajowej Bemowo - ul. Kasprzaka na następujących odcinkach:
- ul. Powstańców Śląskich, od skrzyżowania z ul. Radiową do skrzyżowania z ul. Górczewską,
- ul. Kasprzaka, od skrzyżowania z ul. Skierniewicką do skrzyżowania z Al. Prymasa 1000-lecia,
stanowiących część wspólną projektu dla obu analizowanych wariantów trasy tramwajowej, oraz dwa warianty łączące istniejącą trasę tramwajową w ciągu ul. Wolskiej z projektowanym odcinkiem w ciągu ul. Kasprzaka, od Al. Prymasa 1000-lecia do ul. Skierniewickiej:
- wariant I: Al Prymasa 1000-lecia, od skrzyżowania z ul. Wolską do skrzyżowania z ul. Kasprzaka,
- wariant II: ul. Ordona, od skrzyżowania z ul Wolską do skrzyżowania z ul. Kasprzaka i dalej, ul. Kasprzaka do skrzyżowania z Al. Prymasa 1000-lecia.
Dodatkowo, w ramach projektu przeanalizowano możliwość przebudowy pętli tramwajowej Cmentarz Wolski.
Produktem, jaki powstanie po realizacji projektu będzie dwutorowe torowisko wraz z infrastrukturą na długości 9,354 kmtp w wariancie I oraz 10,493 kmtp w wariancie II, z czego 8,079 kmtp torowiska stanowi część wspólną dla obu wariantów. Infrastruktura tramwajowa wybudowana w ramach projektu obejmuje w części wspólnej: Część wspólna występuje w każdym z wariantów. Dodatkowo, warianty obejmują:
Wariant I:
- wybudowanie nowej trakcji elektrycznej na długości 0,637 km, wraz z budową 2 układów sterowania zwrotnicami,
Wariant II:
- wybudowanie nowej trakcji elektrycznej na długości 1,207 km, wraz z budową 6 układów sterowania zwrotnicami,
- wybudowanie4 nowych platform przystankowych, o powierzchni 965 m2,
- przebudowę układu drogowego o powierzchni 1 500 m2,
- zmodernizowanie 1 skrzyżowania linii tramwajowych, w tym wybudowanie 1 wlotu wyposażonego w dodatkowy tor dla tramwajów skręcających w lewo.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę 17 platform przystankowych na odcinkach wspólnych dla obu wariantów oraz 4 platformy przystankowe w wariacie II. W wariancie I nie przewiduje się budowy żadnej nowej platformy przystankowej. Dodatkowo na pętli Cmentarz Wolski zostaną wybudowane 3 nowe platformy przystankowe. Wszystkie nowe platformy przystankowe mają długość 65 m co umożliwia zatrzymanie się dwóch składów. Ze względu na obsługę nowych odcinków tras tramwajowych przez obecnie eksploatowany tabor tramwajowy, zdecydowano się na zastosowanie platform przystankowych o wysokości 14 cm.
Studium wykonalności dla projektu "trasa tramwajowa Bemowo - Kasprzaka"

W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka projektu
 • Analiza techniczna
 • Analizy ruchowe
 • Analiza finansowa i ekonomiczna
 • Analiza oddzialywania na środowisko
 • Oddziaływanie na dobra kultury

  Przedmiotem projektu jest budowa odcinków w trasy tramwajowej w korytarzu trasy tramwajowej Bemowo (skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich - ul. Radiowa) - ul. Kasprzaka (skrzyżowanie z ul. Skierniewicką), zlokalizowanej w Warszawie.
  Planowana do przebudowy trasa tramwajowa Bemowo – ul. Kasprzaka jest zlokalizowana w Warszawie na terenie dzielnic Bemowo i Woli. Trasa przebiega wzdłuż ulic: Powstańców Śl., Połczyńska, Wolska, Kasprzaka, Prymasa 1000-lecia (wariant 1), kluczowych dla systemu transportowego miasta korytarzy. W wariancie 2 trasa przebiega również przez ulicę Ordona należącą do układu uzupełniającego


  Synteza Studium 0,49 MB

  Plan trasy - wariant 1 0,19 MB

  Plan trasy - wariant 2 0,14 MB


 • Plan orientacyjny 11,8 MB

  Plan sytuacyjny 5,62 MB


  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektu budowy trasy tramwajowej
  w ul. Powstańców Śląskich odcinek od ul. Radiowej do ul. Górczewskiej

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia
 • Charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne
 • Wpływ na powierzchnię ziemi: gleby, szatę roślinną, zwierzęta, obszary chronionego krajobrazu
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego
 • Gospodarka odpadami
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat wibroakustyczny
 • Wpływ na emisję promieniowania elektromagnetycznego
 • Analiza wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia mieszkańców

  Przedstawiony Raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektu "Budowa trasy tramwajowej w ul. Powstańców Śląskich odcinek od ul. Radiowej do ul. Górczewskiej" dla etapu wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, sporządzony został na zlecenie przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Potrzeba sporządzenia raportu wynika z wymogów, które należy spełnić przy staraniu się o środki pomocowe z funduszy UE.
  Raport sporządzony został przez zespół specjalistów z dziedziny ochrony środowiska oraz inżynierii środowiska, na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów, w tym m.in.: Studium wykonalności dla projektu "Trasa tramwajowa Bemowo - ul. Kasprzaka" DHV POLSKA Sp. z o.o. Warszawa marzec 2006; opis techniczny do wstępnego projektu na budowę torów, analizy funkcyjno - ruchowe, analizy techniczne, syntetyczny opis zakresu robót, mapy, rysunki techniczne, wykresy oraz wizje terenowe i badania własne autorów.


  W dniu 9 czerwca 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach • Mapy orientacyjne 10,6 MB

  Mapy akustyczne 20,0 MB