Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W AL. JEROZOLIMSKICH

ODC. PĘTLA BANACHA- PĘTLA GOCŁAWEK16 czerwca 2007 r. ruszyła od dawna oczekiwana modernizacja linii tramwajowej w Al.Jerozolimskich od pętli Banacha do pętli Gocławek.
Modernizowana trasa tramwajowa przebiega w Warszawie, w korytarzu głównych ulic: ul. Grochowskiej, Al. Waszyngtona, Al. Jerozolimskich, ul. Grójeckiej i ul. Banacha. Stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych na kierunku wschód-zachód.
Celem modernizacji trasy tramwajowej w korytarzu Al. Jerozolimskich jest podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów transportu zbiorowego, łączącego dzielnice Praga Południe - Śródmieście - Ochota.

Wśród celów bezpośrednich należy wymienić:
 • Zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej.
 • Skrócenie czasu podróży.
 • Podniesienie komfortu podróżowania.
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania komunikacji tramwajowej.
 • Poprawienie niezawodności funkcjonowania trasy tramwajowej.
 • Podniesienie stanu bezpieczeństwa.
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania trasy tramwajowej na otoczenie miejskie.
 • Poprawienie stopnia zintegrowania różnych form transportu zbiorowego.
 • Modernizację linii tramwajowej w Al.Jerozolimskich zakończono jesienią 2007. Jednak remont nie przyniósł znaczącej poprawy warunków, szybkości i komfortu jazdy...

  Dostępne materiały

  Synteza raportu 623 KB

  Wersja pełna 4,04 MB
  Prezentowany raport przedstawia wyniki opracowania Studium wykonalności dla projektu pt. "Modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich odc. Pętla Banacha- Pętla Gocławek" wykonanego przez FaberMaunsell Ltd. na zamówienie Tramwajów Warszawskich, Sp. z o.o.,

  Dokument zawiera m.in.:

 • Cele projektu
 • Charakterystykę stanu istniejącego
 • Opis wariantów modernizacji
 • Prognozę przewozów
 • Analizę techniczno-ekonomiczną
 • Analizę finansową
 • Analizę środowiskową

 • Podstawę prawną do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954).
  Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 maja 2005 r., "realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach".

  Dokument zawiera m.in.:

 • Charakterystykę przedsięwzięcia
 • Charakterystykę środowiska przyrodniczego
 • Analizę wpływu przedsięwzięcia na środowisko
 • Analizę wpływu na klimat wibroakustyczny
 • Analizę wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia mieszkańców