Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja przebiegu trasy tramwajowej przez teren gminy Łomianki


Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstępne studium poprawy obsługi transportem zbiorowym miasta Łomianki. W analizie porównane zostały trzy warianty:
 • Wariant T1
  Wariant przewiduje budowę trasy tramwajowej łączącej Łomianki z siecią tramwajową w Warszawie, o przebiegu od węzła Trasa Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Marymoncką w Warszawie do projektowanego węzła "Sadowa" na drodze ekspresowej S7. Trasa poprowadzona jest po wschodniej stronie ul. Pułkowej. Na terenie Gminy Łomianki trasa poprowadzona jest w korytarzu ul. Warszawskiej.
 • Wariant T2
  Podobnie jak Wariant WT1, wariant ten przewiduje budowę trasy tramwajowej łączącej Łomianki z siecią tramwajową w Warszawie, o przebiegu od węzła Trasa Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie z ul. Marymoncką w Warszawie do projektowanego węzła "Sadowa" z S7. Różnica przebiegu występuje w miejskiej części Łomianek - wykorzystany jest korytarz ul. Kolejowej (z uwzględnieniem jego przekształceń planowanych w związku z budową trasy S7).
 • Wariant WA
  Wariant zakłada budowę pasa autobusowego, przy założeniu poszerzenia jezdni z wykorzystaniem istniejącego pasa dzielącego w ciągu ul. Kolejowej (Łomianki) i Pułkowej (Warszawa) na odcinku od ul. Brukowej do ul. Wybrzeże Gdyńskie.
Ponadto przeanalizowano dodatkowo podwarianty T1b oraz T2b zakładające remarszrutyzację istniejących linii autobusowych.
Na podstawie przeprowadzonych analiz trasy tramwajowej na terenie gminy Łomianki można stwierdzić, że nastąpi poprawa powiązania Łomianek z węzłem przesiadkowym i stacją metra Młociny, a także, w zależności od podjętych decyzji o trasowaniu przebiegu linii tramwajowych, z węzłem przesiadkowym i stacją metra Marymont. Trasa tramwajowa dzięki skróceniu czasu przejazdu będzie stanowić alternatywę dla podróży komunikacją indywidualną i przyczyni się do wzrostu potoków pasażerskich.
W każdym z analizowanych wariantów przebiegu tramwaju potoki pasażerskie są wyższe o ok. 70%, niż w komunikacji autobusowej, nawet po wprowadzeniu buspasa. Koszty realizacji każdego z wariantów trasy tramwajowej są porównywalne, jednakże ze względu na liczne wyburzenia w wariancie WT2 należy stwierdzić, że koszty społeczne wariantu WT1 są niższe. O przewadze jednego z wariantów mogą zdecydować szczegółowe rozwiązania budowy drogi ekspresowej S7, a także zmiana polityki zagospodarowania przestrzennego, koncentrująca zabudowę mieszkaniową i usługi w korytarzu jednego z wariantów.

W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka stanu istniejącego
 • Analiza przebiegu wariantów
 • Analiza uwarunkowań technicznych
 • Analiza uwarunkowań środowiskowych
 • Prognozy ruchu
 • Efekty funkcjonalno-ruchowe
 • Określenie szacunkowych kosztów

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wstępnego studium poprawy obsługi transportem zbiorowym miasta Łomianki. W ramach niniejszego zamówienia porównane zostały trzy warianty wskazane przez Zamawiającego.
  Podstawą zamówienia jest umowa nr RI.701.7011.18.2014 zawarta w Łomiankach w dniu 10.06.2014 r. między Gminą Łomianki a JKO Consulting.


  Plan orientacyjny 2,96 MB

  Plan sytuacyjny wariant T1 4,58 MB

  Plan sytuacyjny wariant T2 6,09 MB

  Raport z pomiarów ruchu 16,3 MB

  Prognoza ruchu 0,710 MB

  Wizualizacje 9,66 MB