Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ OD PĘTLI BANACHA DO WILANOWA

Ogólnym celem budowy trasy tramwajowej do Wilanowa będzie podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów środków transportu publicznego w Warszawie. Celem głównym inwestycji będzie obsłużenie komunikacją tramwajową nowopowstającego Miasteczka Wilanów i zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji tramwajowej i publicznej w ogóle oraz rezygnacji z odbywania podróży samochodem w podróżach do centrum Warszawy.
Trasa tramwajowa na odcinku Pętla Banacha - Petla Pałacowa jest tylko elementem większej inwestycji. Docelowo trasa ta będzie przedłużona z jednej strony od Banacha wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Dworca Zachodniego i dalej ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Wolskiej, a z drugiej strony od Petli Pałacowa do Konstancina. Wilanów i Konstancin są obszarem o intensywnym rozwoju zagospodarowania przestrzennego. Miasto Konstancin i okoliczne gminy sąsiadujące rozwijają się dzięki silnym powiązaniom z warszawskim rynkiem pracy. Od kilku lat zachodzi proces suburbanizacji Warszawy - miejscowości podwarszawskie oferują tańsze warunki mieszkaniowe, co powoduje wzmożone zainteresowanie inwestycjami mieszkaniowymi również przez mieszkańców Warszawy. Zapewnienie dobrej komunikacji transportem publicznym na peryferiach miasta jest warunkiem konieczym do zmniejszenia natężenia ruchu wjazdowego do stolicy samochodów osobowych i zmniejszenia tym samym zakorkowania ulic Warszawy.
W 2004 roku firma Faber Maunsell na zlecenie Tramwajów Warszawskich wykonała studium wykonalności wraz z koncepcją przebiegu trasy tramwajowej na odcinku od pętli Banacha do Wilanowa. Zakres zadań w opracowaniu obejmował:
- Określenie potrzeb komunikacyjnych z określeniem źródeł i celów podróży na obszarze miasta.
- Analizę układu komunikacji zbiorowej w obszarze oddziaływania projektu.
- Określenie parametrów systemu transportu zbiorowego, takich jak: praca przewozowa (pasażerokilometry i wozokilometry) w podziale na poszczególne środki transportu zbiorowego, średnie długości i czasy podróży komunikacją zbiorową, liczba pasażerów w poszczególnych środkach komunikacji zbiorowej, przesiadki w głównych węzłach transportowych, wskaźnik przesiadkowości w systemie komunikacji zbiorowej w Warszawie.
- Analizy ruchu dla zdefiniowanych wariantów budowy trasy.
- Analizy techniczne dla zdefiniowanych wariantów modernizacji.
- Analizę ekonomiczną i finansową.
- Analizę oddziaływania na środowisko.
- Analizę wrażliwości i analizę ryzyka.
- Podsumowanie i wybór wariantu budowy trasy.

Przebieg trasy

W studium wykonano analizę możliwości budowy trasy od Pętli Banacha do Wilanowa. Poza wariantem zero przeanalizowano 6 wariantów poprowadzenia trasy:
 • Wariant 1 (W1): Banacha – Pole Mokotowskie – Batorego – Boya - Puławska – Goworka - Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 2 (W2): Banacha – Pole Mokotowskie – Batorego – Boya – Klonowa – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 3 (W3): Banacha – Żwirki i Wigury – Rostafińskich – Boboli – Batorego – Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 4 (W4): Banacha – Żwirki i Wigury – Rostafińskich – Boboli – Batorego – Boya – Klonowa – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 5 (W5): Banacha – Żwirki i Wigury – Rostafińskich – Boboli – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 6 (W6): Banacha – Pole Mokotowskie – Boboli - Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Wilanowska – Przyczółkowa – Pętla Pałacowa
Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły, że budowa trasy tramwajowej będzie stwarzać dogodne warunki dla skrócenia czasu podróży pasażerów tramwaju i zwiększenia niezawodności funkcjonowania systemu transportowego miasta. Należy przez to rozumieć stworzenie warunków dla jak najszybszego przejazdu tramwaju z obszaru Wilanowa do centrum (i odwrotnie) oraz zapewnienie możliwości sprawnej wymiany pasażerów na przystankach.

Wyboru najkorzystniejszego wariantu budowy trasy tramwajowej dokonano biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- wyniki prognoz przewozów pasażerskich,
- koszty inwestycyjne,
- kolizyjności trasy z układem drogowym i pieszym oraz z inżynieryjną infrastrukturą podziemną,
- kosztów i korzyści społecznych,
- możliwość etapowania realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę za najkorzystniejszy wariant budowy trasy tramwajowej uznano wariant 5 o następującym przebiegu:
 • ul. Banacha - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdnią, wzdłuż południowej krawędzi ulicy,
 • Żwirki i Wigury - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdnią, wzdłuż wschodniej krawędzi ulicy,
 • ul. Rostafińskich - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdnią, wzdłuż północnej krawędzi ulicy,
 • ul. Boboli - torowisko dwukierunkowe usytuowane w osi ulicy,
 • ul. Rakowiecka (odcinek zachodni) - przebieg trasy z wykorzystaniem istniejącego torowiska tramwajowego,
 • ul. Rakowiecka (odcinek wschodni) - torowisko tramwajowo-autobusowe dwukierunkowe usytuowane, wzdłuż północnej krawędzi ulicy,
 • ul. Puławska - torowisko dwukierunkowe usytuowane w osi ulicy,
 • ul. Goworka - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdnią, w osi ulicy,
 • ul. Spacerowa - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdnią, w osi ulicy,
 • ul. Belwederska - obustronne, jednokierunkowe torowiska tramwajowo-autobusowe usytuowane przy prawych krawędziach ulicy,
 • ul. Sobieskiego - obustronne, jednokierunkowe torowiska tramwajowo-autobusowe usytuowane przy prawych krawędziach ulicy,
 • Sobieskiego Bis (do pętli PAŁACOWA) - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdnią, w pasie dzielącym ulicy.

  Prognozy przewozów pasażerskich

  w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
  - we wszystkich wariantach budowy trasy tramwajowej można się spodziewać znacznego obciążenia trasy tramwajowej Banacha-Wilanów ruchem pasażerskim;
  - największe obciążenie ruchem pasażerskim będzie występować w wariancie 5, a najmniejsze w wariantach 1i 2;
  - w wariancie 5 trasa tramwajowa będzie obsługiwać największą liczbę podróży pasażerskich w porównaniu z innymi wariantami (średnio o 13-14% więcej); najmniejszą liczbę podróży pasażerów odnotowano w wariancie 3;
  - bardzo dużą liczbą przewożonych pasażerów charakteryzuje się także wariant 6, jednak średni potok pasażerski jest w tym wariancie niższy niż w przypadku wariantu 5, co wskazuje na ogólnie mniejszą równomierność obciążenia trasy potokiem pasażerskim.

  Prognoza liczby pasażerów na godzinę w roku 2010

  Odcinek/przekrój

  Szczyt poranny

  Szczyt popołudniowy

  Banacha8 5505 000
  Rostafińskich9 2505 600
  Rakowiecka10 900 - 13 8007 100 - 8 350
  Spacerowa10 9007 200
  Belwederska10 6007 100
  Sobieskiego8 300 - 10 7006 000 - 7 600
  Sobieskiego-bis7 1004 600

  Koszty i harmonogram realizacji inwestycji przewidywany w 2004 roku

  Oceniano, że program budowy trasy tramwajowej od Pętli Banacha do Wilanowa wymaga poniesienia kosztów inwestycyjnych w wysokości 525,2 mln zł (bez podatku VAT).
  Szczegółowe zestawienie kosztów przedstawia się następujaco:
  • budowa trasy tramwajowej - 213,2 mln zł, w tym:

   • Infrastruktura torowa - 105,220 mln zł,
   • Przystanki - 3,522 mln zł,
   • Infrastruktura trakcyjna - 75,470 mln zł,
   • Sterowanie ruchem - 3,540 mln zł,
   • System informacji - 7,578 mln zł,
   • Studia i projekty - 11,720 mln zł,
   • Wycinka drzew - 0,530 mln zł,
   • Inżynier kontraktu - 3,000 mln zł,
   • Promocja - 0,600 mln zł,
   • Audyt zewnętrzny - 2,000 mln zł.

  • zakup taboru - 312,0 mln zł.
  Realizację zaproponowanego programu budowy trasy tramwajowej podzielono na 3 etapy:
  • Etap I - lata 2005 - 2006: wykonanie projektu technicznego oraz innych niezbędnych studiów i analiz, pozyskanie terenu (jeśli okazałoby się konieczne).
  • Etap II - lata 2007 - 2009: budowa trasy (3 lata).
  • Etap III - rok 2010: początek okresu eksploatacji.


  Opracowano na podstawie:
  STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z KONCEPCJĄ PRZEBIEGU TRASY TRAMWAJOWEJ DLA PROJEKTU:
  "BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ OD PĘTLI BANACHA DO WILANOWA"  DOSTĘPNE MATERIAŁY


  Dokument zawiera m.in.:

 • ANALIZOWANE I POSTULOWANE WARIANTY BUDOWY TRASY
 • PROGNOZY PRZEWOZÓW
 • OPIS INFRASTRUKTURY TOROWEJ I ZASILANIA ENERGETYCZNEGO
 • ORGANIZACJĘ RUCHU AUTOBUSÓW I TRAMWAJÓW
 • OPIS PRZYSTANKÓW NA TRASIE TRAMWAJOWEJ
 • OPIS SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ.
 • PROPONOWANY TABOR TRAMWAJOWY
 • ANALIZĘ KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH I ANALIZĘ EKONOMICZNĄ
 • HARMONOGRAM REALIZACJI

  Raport przedstawia wyniki opracowania studium wykonalności dla projektu pt. "Budowa trasy tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa wraz z koncepcją przebiegu trasy tramwajowej", wykonanego przez FaberMaunsell Ltd. na zamówienie Tramwajów Warszawskich, Sp. z o.o., ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa.
  Celem pracy było przygotowanie studium wykonalności budowy trasy tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa.