Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Marywilska


Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, polega na przebudowie ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów. Długość projektowanej ulicy od Mostu Toruńskiego wzdłuż torów kolejowych do ul. Mehoffera wynosi ok. 6,3 km. Ulica będzie ciągiem ulic: Marywilskiej, Czołowej i Polnych Kwiatów. Po stronie zachodniej planowanej ulicy znajdują się tereny kolejowe z torami linii Warszawa - Legionowo, a po stronie wschodniej zakłady przemysłowe i usługowe oraz osiedla mieszkaniowe: Annopol, Żerań Wschodni, Konstantynów, Marcelin, Dąbrówka Grzybowska i Białołęka Dworska. Ul. Marywilska po przebudowie będzie przebiegać w zasadzie po starej trasie: Marywilska, Czołowa, następnie nowym odcinkiem od ul. Bohaterów do ul. Polnych Kwiatów - odcinka równoległego do torów PKP i tym odcinkiem ul. Polnych Kwiatów do ul. Mehoffera. Ulica zostanie poszerzona i wzbogacona o drugą jezdnię na odcinku od Trasy Toruńskiej do ul. Bohaterów.
Na Trasie planowanej inwestycji znajduje się kilka skrzyżowań z ważniejszymi ulicami oraz Kanał Żerański i bocznica kolejowa. Istniejący obiekt mostowy nad Kanałem Żerańskim i ul. Płochocińską zostanie zaadaptowany pod wschodnią nitkę ulicy. Dla nitki zachodniej zaprojektowano żelbetowe przyczółki i podpory pośrednie oraz przekrój poprzeczny - szerokość całkowita: 17,63 m. W ciągu obecnej ul. Marywilskiej, która zostanie zaadaptowana pod wschodnią jezdnię projektowanej ulicy, znajduje się obecnie wiadukt nad bocznicą. Ze względu na zły stan techniczny obiekt ten zostanie rozebrany. W tym miejscu zostanie wykonany nowy wiadukt, który zostanie uzupełniony o wiadukt nowoprojektowany w ciągu jezdni zachodniej.
Przeanalizowano trzy warianty realizacji inwestycji, różniące się nieco przebiegiem osi trasy, rozwiązaniami skrzyżowań i ruchu pieszego. W każdym z nich zostanie dobudowana druga jezdnia ulicy (do miejsca za skrzyżowaniem ul. Marywilskiej z ul. Bohaterów w wariancie I i z Trasą Mostu Północnego w wariancie II i III). Na ostatnim odcinku projektowana ul. Marywilska zwęża się do jednej jezdni o dwóch pasach ruchu (7 m). Spośród rozpatrywanych wariantów, omówionych szczegółowe w rodziale 7 Raportu o oddziaływaniu na środowisko, przyjęto wariant I o niżej podanych elementach charakterystycznych. Z uwagi na stosunkowo niewielkie różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami trudno wyłonić wariant zdecydowanie najkorzystniejszy dla środowiska. Realizacja każdego z nich wymagać będzie przestrzegania zbliżonych wymogów. z wyjątkiem ochrony istniejącego drzewostanu, zwłaszcza pomnika przyrody. Biorąc pod uwagę opracowaną inwentaryzację zieleni i gospodarkę zielenią istniejącą jak również analizę oddziaływania planowanej inwestycji na okoliczny drzewostan, należy stwierdzić, że realizacja wyraźnie preferowanego wariantu I będzie związana z koniecznością opracowania takiej trasy ścieżki rowerowej, aby została zapewniona pełna ochrona drzew pomnikowych - dwóch dębów szypułkowych. Zmodyfikowany przebieg trasy ścieżki rowerowej uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody powinien uwzględniać ochronę możliwie dużej ilości innych drzew zakwalifikowanych w "Inwentaryzacji..." jako wartościowe do rozpatrzenia.

Parametry techniczne drogi dla ulicy dwu- i jednojezdniowej.

Dla ulicy dwujezdniowej - od skrzyżowania z Trasą Toruńską do skrzyżowania z ul. Bohaterów (km 0+000 do 4+500) przyjęto:
- klasę techniczną drogi - GP,
- prędkość projektową - 60 km/h,
- szerokość chodników z kostki betonowej - 2,0 m,
- szerokość ścieżki rowerowej bitumicznej - 2,50 m,
- kategoria ruchu - KR6,
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Dla ulicy jednojezdniowej - od skrzyżowania z ul. Bohaterów do skrzyżowania z ul. Mehoffera (km 4+500 do 6+313) przyjęto:
- klasę techniczną drogi - G,
- szerokość jezdni od km 4+500 do 6+313 - 1 × 7 m,
- pozostałe parametry - jak dla drogi dwujezdniowej.

05.01.2010r. wydano decyzję środowiskową Więcej >>
Plan sytuacyjny 7,16 MB

W dokumencie m.in.:

  • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
  • PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI
  • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
  • OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W ZASIĘGU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH
  • ANALIZOWANE WARIANTY
  • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
  • ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
  • WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA KONIECZNE DO UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

    Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów w Warszawie na odcinku od Trasy Toruńskiej do ul. Mehoffera w dzielnicy Białołęka. Niniejszy raport został opracowany na etapie wystąpienia Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę ul. Marywilskiej na odcinku od Trasy Toruńskiej do ul. Mehoffera oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, na ile projektowana inwestycja wpłynie na stan środowiska w jej rejonie. W "Raporcie ..." przeanalizowano możliwe oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 z uwzględnieniem specyfiki ochrony tego typu obszarów i znajdujących się w nich ewentualnie gatunków i siedlisk.