Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


 Odc. Trasa Toruńska - Kanał Żerański  Odc. Kanał Żerański - Aluzyjna  Odc. Aluzyjna - granica Warszawy

Ulica Modlińska


Ulica Modlińska na odcinku od granic Warszawy do węzła z Trasą AK/Toruńską jest w Warszawie przedłużeniem drogi krajowej nr 61 i do momenty zbudowania Trasy Olszynki Grochowskiej jedyną trasą wylotową z Warszawy w kierunku Augustowa i Suwałk. Obecnie ul. Modlińska jest jedną z bardziej obciążonych ruchem tras wlotowych do Warszawy z takich miejscowości, jak Pułtusk, Legionowo, Jabłona i jednocześnie jedynym ciągiem komunikacyjnym łączącym osiedle Tarchomin z pozostałą częścią Warszawy. Stan techniczny ulicy oraz natężenie ruchu przekraczające możliwości przepustowe powodują pilną konieczność modernizacji tej trasy. Projekt modernizacji ulicy Modlińskiej nie jest przedsięwzięciem nowym - obejmuje rozbudowę istniejącego układu drogowego i poprawę jego parametrów technicznych. Całkowita długość planowanego do przebudowy odcinka trasy na terenie dzielnicy Białołęka wynosi 6,5 km.
Ulica Modlińska na całym odcinku posiada dwie jezdnie jednokierunkowe z trzema pasami ruchu (2x3) dla każdej jezdni i poszerzeniami dla lewych i prawych skrętów w obszarze skrzyżowań. Wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami jednopoziomowymi i wyposażone są w sygnalizację uliczną. Wyjątek stanowi dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Płochocińską, wyposażone w sygnalizacją uliczną na wlotach łącznic w poziomie terenu. Nad ul. Płochocińską w ciągu ul. Modlińskiej zlokalizowany jest wiadukt drogowy, wykonany w latach 80-tych, zaprojektowany na obciążenie klasy C. Zgodnie z przyjętymi założeniami komunikacyjnymi przyjęto, że wraz z modernizacją ulicy Modlińskiej do klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), wybudowana zostanie Trasa Mostu Północnego, z węzłem w ul. Modlińskiej.
Według pierwotnych planów rozbudowa ulicy Modlinskiej miała być przeprowadzona w następujących etapach:
- Etap 1: Trasa Toruńska (Węzeł Modlińska bez węzła) - węzeł Kowalczyka (wraz z węzłem)
- Etap 2: węzeł Kowalczyka (bez węzła) - węzeł TMP (bez węzła)
- Etap 3: Aluzyjna - gr. miasta

Odcinek TMP - Aluzyjna nie był przewidziany do realizacji.

Proces projektowania i uzyskiwania decyzji rozpoczęto od Etapu 1, który został podzielony na dwa odcinki:
a) Węzeł Modlińska - Kanał Żerański
b) Kanał Żerański - Węzeł Kowalczyka

Potem przystąpiono do Etapu 3, który został wykonany w 2008 roku.

W momencie przystępowania do realizacji Etapu 3, z Etapu 1 wyłączono odcinek b) i włączono go do Etapu 2. Jednocześnie Etap 2 rozszerzono na całą pozostałą Modlińską.
W ten sposób powstał Etap 2: Kanał Żerański - Aluzyjna (bez węzła z TMP)
Dla nowego Etapu 2 ogłoszono przetarg na projektanta (26 listopada 2007 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i uzyskanie pozwoleń).
Cały proces miał zająć ok. 20 m-cy, tj. do 26 lipca 2009 r. Raport środowiskowy planowano złożyć w kwietniu/maju 2008 r. Złożono dopiero w 2009 roku.

W czerwcu 2009 roku rozpoczęto realizację Etapu 1a, czyli na odcinku Trasa Toruńska (węzeł Modlińska) - Kanał Żerański wraz z przebudową mostu nad kanalem i wiaduktu nad bocznicą kolejową.
Modernizacja ulicy Modlińskiej od Trasy Toruńskiej do Kanału Żerańskiego
Projekt przewiduje poszerzenie jezdni ulicy Modlińskiej do przekroju 2 x 4 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) od wjazdu do Auchan do mostu nad Kanałem Żerańskim, przebudowę ulic lokalnych, przebudowę mostu nad Kanałem Żerańskim oraz wiaduktu nad torami bocznicy kolejowej do EC Żerań. Po zachodniej stronie ul. Modlinskiej zarezerwowano pas terenu dla planowanej linii tramwajowej. W ramach prac przewidziano przebudowę dwóch zestawów obiektów inżynierskich:
 1. Sześciu obiektów nad Kanałem Żerańskim
  - 2 mosty drogowe,
  - 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej,
  - 1 kładka dla ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej,
  - 1 most tramwajowy po stronie zachodniej dla planowanej linii tramwajowej,
  - 1 kładka dla sieci ciepłowniczej.
 2. pięciu obiektów nad linią kolejową i ulicą lokalną
  - 2 wiaduktu drogowe,
  - 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej,
  - 1 kładka dla ciągu pieszo-rowerowego,
  - 1 most tramwajowy.

Projektowane dane techniczne

- klasa drogi - GP (główna ruchu przyspieszonego)
- predkosc projektowa - 70 km/h
- szerokosc jezdni - 2x14,00m (2x4)
- szerokosc ciagu pieszo-rowerowego - 3,00m
- szerokosc scieżki rowerowej - 2m
- szerokosc chodnika - 2m
- kategoria ruchu - KR6
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN

W okresie VI 2009 - XII 2011 zrealizowano Etap 1a, czyli na odcinek Trasa Toruńska (węzeł Modlińska) - Kanał Żerański wraz z przebudową mostu nad kanalem i wiaduktu nad bocznicą kolejową. W pierwszej kolejności, w 2010 roku, zbudowano kładkę pieszo-rowerową nad kanałem oraz wiadukt dla trasy tramwajowej w ciągu ulicy Modlińskiej. Następnie w 1 czerwca 2011 roku otwarto wiadukt zachodni - czyli ten w kierunku centrum a 7 listopada 2011 roku otwarto wiadukt wschodnim - czyli ten w kierunku Jabłonny. Całość została oddana do użytku w grudniu 2011 roku po zakończeniu prac porządkowych. Całkowity koszt rozbudowy Modlińskiej na tym odcinku wyniesie 111 mln zł.


Modernizacja ulicy Modlińskiej od Kanału Żerańskiego do ul. Aluzyjnej
Realizowana inwestycja drogowa stanowi kolejny etap szerszego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i bezpośrednio powiązana jest z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji w najbliższej okolicy. Należą do nich: budowa trasy Mostu Północnego, budowa trasy Mehoffera-bis - Światowida.
Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego obsługującego Dzielnicę Białołęka. Realizacja inwestycji przyczyni się do:
- poprawy obsługi ruchu tranzytowego i wylotowego w ciągu drogi krajowej nr 61
- poprawy obsługi powiązań układu drogowego lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy przez węzły z Trasą Mostu Północnego i Trasą Toruńską
- bezpieczniejszego podróżowania w obrębie dzielnicy Białołęka
- poprawy warunków społeczno-ekonomicznych w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Inwestycję podzieliono na dwa odcinki:
Etap I - od Kanału Żerańskiego do węzła z ul. Światowida - Kołacińską, związany jest z budową Trasy Mostu Północnego i powiązań tej trasy z ul. Modlińską
Etap II - od węzła z ul. Światowida do ul. Aluzyjnej związany jest z budową trasy Mehoffera-bis - Światowida.

Parametry techniczne:

- klasa drogi GP - główna ruchu przyspieszonego
- przekrój - dwie jezdnie jednokierunkowe o czterech pasach ruchu (2x4)
- prędkość projektowa Vp = 60-70 km/h
- prędkość miarodajna Vm = 70-80 km/h
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 60-70 m
- szerokość pasa ruchu 3,5 m każdy kierunku
- szerokość wydzielonego pasa dla trasy tramwajowej 8,0 m
- minimalna szerokość chodników 2,0 m, ścieżki rowerowej 2,5 m, pasa zieleni 3,0 m
- pas dzielący środkowy o szerokości 3,0-6,0 m

Na odcinku od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej przebieg projektowanej osi pokrywa się z przebiegiem osi istniejącej. Powiązania z istniejącym i projektowanym układem drogowym powinny nie przekraczać minimalnych odległości między skrzyżowaniami 600-1000 m, a wjazdy bramowe i ulice dojazdowe zostaną wyłączone z jezdni głównej. W celu uzyskania założonych parametrów drogi oraz pełnej obsługi ruchu pieszego i lokalnego wraz z zagospodarowaniem pasa drogowego, konieczne jest przeprowadzenie następujących działań:

Skrzyżowania i węzły

Węzeł ul. Modlińskiej z ciągiem ulic Konwaliowa - Kowalczyka
Węzeł dwupoziomowy z estakadą na ciągu ul. Modlińskiej i rozrządem skrętów w poziomie terenu na zasadzie wyspy centralnej, sterowanych sygnalizacją uliczną, dostosowaną do prognozowanych potoków.
Węzeł ul. Modlińskiej z ciągiem ulic Płochocińska - Familijna
Adaptacja istniejącego rozwiązania z estakadą na ciągu ul. Modlińskiej i rozrządem skrętów w poziomie terenu na zasadzie wyspy centralnej, sterowanych sygnalizacją uliczną, dostosowaną do prognozowanych potoków.
Węzeł ul. Modlińskiej z ciągiem ulic Światowida - Kołacinska
Węzeł dwupoziomowy z estakadą na ciągu ul. Modlińskiej i rozrządem skrętów w poziomie terenu na zasadzie wyspy centralnej, sterowanych sygnalizacją uliczną, dostosowaną do prognozowanych potoków ruchu.
Węzeł ul. Modlińskiej z ul. Klasyków
Z zestawienia prognozowanych natężeń wynika, że prognozowany potok ruchu w momencie otwarcia nie wymaga budowy skrzyżowania dwupoziomowego, natomiast w pewnym momencie, orientacyjnie w 2020 roku, nastąpi przekroczenie zdolności przepustowej skrzyżowania jednopoziomowego i konieczność budowy rozwiązania dwupoziomowego. Ze względu na funkcję trasy i wielkości potoków ruchu przyjęto do realizacji rozwiązanie dwupoziomowe.
Węzeł ul. Modlińskiej z ul. Mehoffera
Z zestawienia prognozowanych natężeń ruchu wynika, że obciążenie ruchem skrzyżowania w momencie otwarcia nie wymaga budowy skrzyżowania dwupoziomowego. Natomiast w pewnym momencie, orientacyjnie w 2020 roku, nastąpi przekroczenie zdolności przepustowej rozwiązania jednopoziomowego. Ze względu na funkcję trasy i wielkości potoków ruchu przyjęto do realizacji rozwiązanie dwupoziomowe.
Węzeł ul. Modlińskiej z projektowanym ciągiem Mehoffera-bis - Światowida
Ze względu na funkcję trasy i wielkości potoków ruchu oraz rozwiązań zatwierdzonych w miejscowym planie zagospodarowania, przyjęto do realizacji rozwiązanie dwupoziomowe.

Transport publiczny

Na odcinku od Kanału Żerańskiego do Trasy Mostu Północnego rezerwuje się pas terenu na trasę tramwajową dwutorową na wydzielonym torowisku. Ponadto rezerwuje się lokalizację przystanków tramwajowych o długości 66,0 m i szerokości 3,0 m.
Przyjęta szerokość pasa tramwajowego 8,0 m, uwzględniająca rozstaw między osiami torów 3,90 m (słupy trakcyjne w osi torowiska).
Wzdłuż ul. Modlińskiej przewiduje się lokalizację przystanków autobusowych z zatokami o szerokości 3,0 m i długości 40,0 m.
Nawierzchnia zatoki autobusowej z dwuwarstwowej płyty betonowej. Przystanki zostaną wyposażone w wiaty dla pasażerów o wymiarach 2,5 x 6,0 m.


W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
 • Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia zabytków chronionych
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
 • Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu
 • Opis przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • Opis działań zapobiegającyh, ograniczającyh lub kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko

  Celem wykonania niniejszego raportu oddziaływania na środowisko jest określenie wpływu rozbudowy i poprawy parametrów technicznych drogi posiadającej kategorię drogi krajowej na środowisko, w fazie przebudowy oraz na etapie jej późniejszej eksploatacji. W opracowaniu analizowano związki pomiędzy opiniowaną drogą a występującymi w jej najbliższym sąsiedztwie terenami mieszkaniowymi, dobrami kultury, obiektami chronionymi ustawą o ochronie przyrody oraz poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego.


  Aneks do raportu 0,25 MB

  Prognozy ruchu dla Modlińskiej 22,1 MB

  Mapa akustyczna 0,72 MB

  Graficzny obraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 14,1 MB • Plan sytuacyjny 1:3000 6,85 MB

  Plan sytuacyjny 1:500 16,9 MB


  Modernizacja ulicy Modlińskiej od ul. Aluzyjnej do granic Warszawy

  Źródło: "BAKS" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Żywiczna 22

  Przebudowa Ulicy Modlińskiej na tym odcinku została wykonana w 2008 roku.

  Opis przebudowy

  Modernizacja polegała na przebudowie ul. Modlińskiej jako ciągu drogi krajowej Nr 61 z przekroju jednej jezdni dwukierunkowej na dwie jezdnie jednokierunkowe o trzech pasach ruchu w każdym kierunku. Jednocześnie ujęto modernizację oświetlenia, odwodnienia i sygnalizacji ulicznej oraz uporządkowanie ruchu lokalnego a także usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Zakresem opracowania objęto fragment ul. Modlińskiej od ul. Aluzyjnej do granicy miasta, gdzie połączeno drogę z istniejącą obwodnicą Jabłonny.
  Na całym odcinku o długości 1137,5 m oś jezdni przebiega w linii prostej bez załamań. Wschodnia linia rozgraniczająca usytuowana w odległości 27,0 m od osi. Całkowita szerokość w liniach rozgraniczających wynosi około 50 m. Po stronie zachodniej utrzymano istniejąca linię rozgraniczająca, przebiegającą wzdłuż istniejących ogrodzeń.
  W projektowanej szerokości pasa drogowego wykonano:
  - dwie jezdnie główne jednokierunkowe o szerokości 10,5 m każda
  - dwie jezdnie lokalne o szerokości 5,0, 5,5, 6,0 oraz 7,0 m
  - ciągi piesze o szerokości 1,5-2,0 m
  - ścieżki rowerowe dwustronne o szerokości 2,5 m na odcinkach gdzie nie wstępują jezdnie lokalne
  Na przecięciu ulicy Modlińskiej z ulicą Aluzyjną wykonano skrzyżowanie skanalizowane. Na przecięciu ulicy Modlińskiej z ulicą Przyrzecze wykonano skrzyżowanie skanalizowane pełne z zespołem przystanków autobusowych "za wlotem" wraz z poprzecznymi przejściami dla pieszych. Oba skrzyżowania są wyposażone w sygnalizację uliczną zmiennoczasową (akomodacyjną).


  Plan sytuacyjny 1,77 MB

  Parametry techniczne drogi po modernizacji

 • klasa techniczna GP na terenie zabudowanym
 • prędkość projektowa drogi 60 km/godz.
 • prędkość miarodajna 70 km/godz.
 • w przekroju dwie jezdnie o szerokości 10,5 m każda (3x3,50 m)
 • pas dzielący jezdnie 5,0 m
 • jezdnie lokalne o szerokości 6,0m klasy D o szerokości 5,0, 5,5, 6,0 oraz 7,0 m
 • chodniki o szerokości 1,5-2,0 m
 • ścieżki rowerowe szerokości 2,0 m
 • pochylenie poprzeczne jezdni i chodników 2%
 • kategoria ruchu KR6
 • obciążenie 115 kN/oś

  PROGNOZOWANE NATĘŻENIE RUCHU

  Prognozy ruchu na 2010 i 2015 rok

  Odcinek Średni ruch dobowy [p/d]
  rok 2010 rok 2015
  Ul. Modlińska od ul. Aluzyjnej do granic Warszawy43 71446 696

  Odcinek Natężenie ruchu [p.u./h]
  Szczyt poranny
  rok 2010 rok 2015
  Do Centrum18962025
  Do Jabłonny15001602

  Odcinek Natężenie ruchu [p.u./h]
  Szczyt popołudniowy
  rok 2010 rok 2015
  Do Centrum16341745
  Do Jabłonny20612202