Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


DK 50 Sochaczew - Mińsk Mazowiecki DK 50 Mińsk Mazowiecki - Łochów DK 62 Łochów - Wyszogród

DK 50 i DK 62 - Duża Obwodnica Warszawy

Duża Obwodnica Warszaw, zwana też obwodnicą tranzytową, omija Warszawę średnio 20-30 km od granic miasta stołecznego. Ma za zadanie obsłużyć ruch tranzytowy w kierunku wschód - zachód, a także Via Baltica, zwłaszcza pojazdów ciężkich, których celem nie jest m.st. Warszawa. Obwodnica ta składa się z dróg krajowych numer 50 i 62. Przechodzi w okolicach miast: Sochaczew, Żyrardów, Mszczonów, Grójec, Góra Kalwaria, Kołbiel, Mińsk Mazowiecki, Łochów, Wyszków, Serock, Zakroczym, Wyszogród. W latach 2003-2007 zmodernizowano DK nr 50, w dalszej kolejności planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 62 pomiędzy Łochowem, a Wyszogrodem. Wszystkie odcinki dróg na obwodnicy tranzytowej uzyskają klasę jednojezdniowych lub dwujezdniowych dróg głównych ruchu przyspieszonego z pasami awaryjnymi i z ograniczoną dostępnością porzez węzły i zjazdy. Poprawi to płynność ruchu i zwiększy przepustowość trasy, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu. Celem ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców na całej obwodnicy powstaną obwodnice większych miast i miejscowości. Nawierzchnia na całym odcinku obwodnicy tranzytowej zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś. Planowana prędkość projektowa na obwodnicy będzie wynosić od 60 do 100 km/h, w zależności od odcinka.
Przebudowa południowego odcinka Dużej Obwodnicy Warszawy (DK50) to jeden z pierwszych projektów modernizacji dróg w ramach programu pomocowego UE. Odcinek drogi krajowej nr 50 pomiędzy Sochaczewem a Mińskiem Mazowieckim jest usytuowany w Korytarzu II transeuropejskich sieci transportu i jest częścią międzynarodowej trasy Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa. Obecnie droga ta zastępuje nieistniejący odcinek drogi A2 i jest przeznaczona do przejęcia intensywnego ruchu drogowego (głównie pojazdów ciężkich) omijającego Warszawę od południa. Prace realizowano w ramach przedsięwzięcia ISPA nr: 2002/PL/16/P/PT/018. Program ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre- Accession) jest jednym z trzech programów pomocy finansowej UE dla 10 państw kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej. ISPA finansuje projekty infrastrukturalne z dziedziny ochrony środowiska i transportu. 75 procent kosztów wyłożyła Unia Europejska, 25 procent środków pochodziło z budżetu państwa.
Inwestycja została podzielona na kilka odcinków:
W najbliższych latach planuje się modernizację wschodniego odcinka obwodnicy, czyli drogi krajowej nr 50 na odcinku od Arynowa (okolice Mińska Mazowieckiego, gdzie planowany jest węzeł z A2) do Stanisławowa, od Stanisławowa do Łochowa, a także odcinek od Łochowa do Ostrowii Mazowieckiej. W większości planuje się modernizację drogi po istniejącym śladzie, poza Łochowem, gdzie konieczna będzie obwodnica.
Modernizacja drogi krajowej nr 62, czyli północnego odcinka Dużej Obwodnicy Warszawy planuje się na lata 2009-13. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi do obciążenia 115 kN/oś, poprawiona geometria, a także powstaną obwodnice miast położonych na przebiegu DK62, między innymi: połnocna obwodnica Wyszkowa, obwodnica Serocka (w ciągu DK61), obwodnica Pomiechówka oraz nowy odcinek w okolicy Zakroczymia. Droga uzyska status głównej ruchu przyspieszonego o ograniczonej dostępności jedynie poprzez węzły i wydzielone zjazdy. Przewiduje się wykonanie jednej jezdni o przekroju 2 + 1 (dwa pasy plus jeden pas na wyprzedzanie o zmiennym kierunku jazdy). Bardzo możliwe, że na odcinkach węzłowych droga będzie dwujezdniowa. Łączna długość odcinka drogi krajowej nr 62 pomiędzy Łochowem, a Wyszogrodem wynosi ponad 122 km. Zadanie przygotowywane jest w podziale na trzy odcinki, dla których stan zaawansowania prac projektowych jest na różnym etapie: Wyszogród - Serock, Serock - Wyszków, Wyszków - Łochów.
DK 50 - odcinek południowy od Sochaczewa do Mińska Mazowieckiego

Obwodnica Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

Długość odcinka: 15,1 km
Przekrój: 1 x (2 + 1)
Prędkość projektowa: 100 km/h
Realizacja w latach 2009-12. Oddanie do ruchu 27 XI 2012
Oficjalna strona inwestycji: obwodnicazyrardowa.pl

Powiązania z drogami publicznymi:
- 2 węzły - z planowaną autostradą A2 (węzeł Wiskitki) i z drogą wojewódzką nr 719. - na początki i na końcu obwodnicy planowane są skanalizowane ronda
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

Obwodnica Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 (etap II)

Długość odcinka: 6,3 km
Przekrój: 1 x 2 + jezdnie zbiorcze
Prędkość projektowa: 100 km/h Zrealizowano w latach 2009-11
Oficjalna strona inwestycji: obwodnicamszczonowa.pl

Powiązania z drogami publicznymi:
- 2 węzły - z istniejącą obwodnicą zrealizowaną w 2004 roku (etap I) i z ulicą Tarczyńską
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 79 i 50

Długość odcinka: 8,6 km
Przekrój: 2 x 2, 2 x 3
Prędkość projektowa: 60-80 km/h
Planowana realizacja w latach 2013-15

Powiązania z drogami publicznymi:
- 2 węzły z istniejącą drogą krajową nr 79 Warszawa-Góra Kalwaria
- węzeł z istniejącą drogą krajową nr 50 Płońsk-Grójec-Mińsk Mazowiecki
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę. W ten sposób zrealizowanych będzie 7 skrzyżowań (przejazdów).

Obwodnica Kołbieli w ciągu drogi krajowej 50

Długość odcinka: 10,6 - 11,6 km (w zależności od wariantu)
Przekrój: 1 x (2 + 1); w węzłach 2 x 2
Prędkość projektowa: 80 km/h
Planowana realizacja w latach 2013-15

Powiązania z drogami publicznymi:
- 3 węzły - dwa na początku i na koncu odcinka oraz jeden z projektowaną drogą espresową S17
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

Informacja o planowanym przedsięwzięciu 0,2 MB
Mapa obwpdnicy na tle obszarów Natura 2000 3,53 MB
DK 50 - odcinek wschodni od Mińska Mazowieckiego do Łochowa

Przebudowa odcinka drogi nr 50 Mińsk Mazowiecki - Łochów (bez obw. Stanisławowa) km 217+829,49 - 225+700, km 227+500 - 256+706

Przebudowywany odcinek DK 50 swój początek bierze w gminie Mińsk Mazowiecki w km 217+829,49 i stanowi kontynuację odcinka objętego opracowaniem "Obwodnica Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2". Następnie przechodzi przez tereny gmin Stanisławów, Dobre, Strachówka i Jadów. Koniec przebudowy następuje w km 256+706,03 w miejscowości Łochów. Odcinek w miejscowości Stanisławów od km 225+700 do km 227+500 jest poza zakresem przedmiotowego opracowania i wykonywany jest przez Transprojekt Warszawa. Długość przebudowy wynosi łącznie ok. 37 076,54 m.
W związku z faktem, iż przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej od lat drogi, związana ze zmniejszeniem jej uciążliwości dla użytkowników drogi jak i mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w jej otoczeniu, nie przewidziano wariantowania lokalizacyjnego. Analizowany jest przebieg drogi po istniejącym śladzie DK 50. W związku z ewentualnym ograniczeniem oddziaływania na tereny cenne przyrodniczo (Natura 2000) tylko i wyłącznie na odcinku ok. 2 km, w km około 251+700 do km 253+700, rozpatrywano drogę wariantowo, tzn. wariant I, II i III jako alternatywne przejścia przez rzekę Liwiec.
Wariantowanie obejmuje odcinki:
Wariant I 251+700 - 253+540 km;
Wariant II 251+711 - 252+981 km;
Wariant III 251+996 - 253+693 km.
Wariant I przewiduje zachowanie istniejącego śladu DK 50, wariant II projektuje się jako przejście trasą po stronie zachodniej istniejącego obiektu mostowego natomiast wariant III przechodzi po stronie wschodniej istniejącej trasy.

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABYTKÓW
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA
 • OPIS DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Celem sporządzenia niniejszego raportu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla proponowanej do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 50 Mińsk Mazowiecki - Łochów od km 217+829,49 do km 225+700 oraz od km 227+500 do km 256+706,03". Przedmiotem Raportu jest określenie potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, opierając się na przyjętych rozwiązaniach technologicznych, technicznych a także lokalizacyjnych.

  Streszczenie raportu 2,87 MB

  Uzgodnienia 28,0 MB

  Dokumentacja fotograficzna 1,23 MB


 • Plan orientacyjny 10,0 MB  Uwarunkowania środowiskowe 74,5 MB


  Zasięgi oddziaływania hałasu


  Wariant 0 (bezinwestycyjny) 171 MB  Wariant I (podstawowy) - 2011 rok 186 MB  Wariant I (podstawowy) - 2028 rok 195 MB  Wariant II - 2011 i 2028 rok 9,40 MB  Wariant III - 2011 i 2028 rok 10,5 MB


  DK 62 Łochów - Wyszogród

  Północna obwodnica Wyszkowa w ciągu drogi krajowej 62


  Źródło: Tygodnik Wyszkowiak
  Długość odcinka: około 10 km
  Przekrój: 1 x (2 + 1);

  Powiązania z drogami publicznymi poprzez węzły.

  Obwodnica Serocka w ciągu drogi krajowej 61

  Długość odcinka: 6,3 km
  Przekrój: 2 x 2
  Prędkość projektowa: 80 km/h
  Zrealizowano w latach 2009-11
  Oficjalna strona inwestycji: obwodnicaserocka.pl

  Powiązania z drogami publicznymi:
  - 3 węzły - dwa z dk 62 i jeden na początku odcinka
  Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

  Droga krajowa nr 62 w okolicy Serocka - most na Narwii

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi krajowej nr 62 Wierzbica - Wyszków na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 61 do końca m. Łacha z wyłączeniem mostu na rzece Narew.
  Długość odcinka: 1,5 km.
  Dane techniczne rozbudowanej drogi:
  - klasa ulicy G
  - prędkość projektowa 60 km/h ,
  - kategoria ruchu KR-5 ,
  - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 24 - 37m ,
  - szerokość jezdni 2 x 3,0 m , 2 x 3,5 m
  - szerokość chodników jednostronnych 2,5 m ,

  Karta informacyjna przedsięwzięcia 1,30 MB

  Plany sytuacyjne 0,67 MB

  Droga krajowa nr 62 w okolicy Zakroczymia

  Długość odcinka: 19 - 21 km (w zależności od wariantu)

  Powiązania z drogami publicznymi poprzez ronda i skrzyżowania.

  Obwodnica Wyszogrodu w ciągu drogi krajowej 62

  Długość odcinka: 7,1 - 7,5 km (w zależności od wariantu)

  Powiązania z drogami publicznymi poprzez ronda i skrzyżowania.