Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Strategia ruchu pieszego

Jakość ruchu pieszego w Warszawie jest zróżnicowana i w dużej mierze zależy od parametrów technicznych infrastruktury oraz sposobu zagospodarowania terenu wzdłuż ciągów pieszych. Generalnie im bliżej centrum miasta, warunki ruchu pogarszają się, szczególnie na głównych ciągach ulic i w ich sąsiedztwie. Wynika to ze wzmożonego ruchu pieszych przy braku odpowiedniego dostosowania infrastruktury. Wyjątek stanowią ulice i obszary z ograniczonym ruchem samochodowym (np. Stare i Nowe Miasto, ul. Krakowskie Przedmieście).
Na obszarach, gdzie przeważa zabudowa o charakterze mieszkaniowym stan infrastruktury pieszej i warunki ruchu pieszego są w większości dobre. Wyjątek stanowią okolice bazarów i centrów handlowo usługowych, w których ze względu na duże natężenia ruchu pieszych oraz występujące zakłócenia (np. niezgodne z przepisami parkowanie i handel naręczny wzdłuż chodników), ruch pieszych bywa utrudniony.
Warunki ruchu pieszych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych są uzależnione przede wszystkim od sposobu zagospodarowania przyległych terenów. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce na obszarach pełniących szeroko rozumiane funkcje usługowe (urzędy, sklepy).

Do głównych wad infrastruktury dla ruchu pieszego w Warszawie, które powodują utrudnienia w ruchu należy zaliczyć:
 • Brak dostosowania szerokości ciągów pieszych do natężeń ruchu oraz potrzeb poszczególnych grup użytkowników.
 • Zły stan nawierzchni chodników.
 • Występowanie przeszkód na ciągach pieszych utrudniających ruch pieszych i powodujących zawężenia szerokości użytkowej chodników.
 • Niedostateczną liczbę przejść przez jezdnię.
 • Niedostateczne ułatwienia w pokonywaniu terenowych różnic wysokości (pochylnie, windy).
 • Niewystarczające uwzględnianie ruchu pieszego na etapie planowania i projektowania.
 • Niską jakość utrzymania ciągów pieszych, także w okresie zimy.
 • Niewłaściwą organizację prac remontowo-budowlanych.
 • Niedostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu pieszych.
 • Niedostosowanie parametrów techniczno - funkcjonalnych części ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Niedostateczne rozwiązania w zakresie przystanków transportu zbiorowego.
 • Brak integracji węzłów przesiadkowych.
 • Stosowanie niewłaściwych materiałów do wykonania nawierzchni.
 • Niską estetykę nawierzni pieszych.
Dokument pt.: "Strategia rozwoju systemu transportu pieszego w Warszawie" składa się z dwóch części ujętych w odrębnych tomach:
Tom I - Strategia rozwoju systemu transportu pieszego.
Tom II - Wytyczne do planowania, projektowania i eksploatacji systemu transportu pieszego.
"Ocena i diagnoza systemu transportu pieszego" odnosi się do zagadnień związanych ze stanem infrastruktury technicznej oraz ruchem i bezpieczeństwem pieszych, z uwzględnieniem wszystkich grup użytkowników. Zawiera analizę silnych i słabych stron systemu oraz przedstawia rolę systemu transportu pieszego w "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne".
"Polityka rozwoju systemu transportu pieszego" definiuje cel generalny i cele szczegółowe oraz określa kierunki rozwoju systemu transportu pieszego.
"Plan działań" przedstawia podstawowe zamierzenia m. st. Warszawy dotyczące rozwoju systemu transportu pieszego, które powinny być podjęte w krótkim horyzoncie czasu (do 5 lat), jako wyraz realizacji polityki rozwoju systemu transportu pieszego.
"Wytyczne do planowania, projektowania i eksploatacji systemu transportu pieszego" zawierają :
- zasady sytuowania ciągów pieszych w pasie drogowym,
- zasady organizacji i zabezpieczenia ruchu pieszych,
- warunki techniczne projektowania ciągu pieszego i jego elementów (plan i profil),
- wymagania funkcjonalne i estetyczne ciągów pieszych,
- zalecenia dotyczące nawierzchni ciągów pieszych.


Rozwój ruchu pieszego w Warszawie (2016 r.)

W dokumencie m.in.:

 • Cele rozwoju systemu transportu pieszego
 • Podstawy polityki rozwoju transportu pieszego
 • Zestawienie narzędzi realizacji polityki rozwoju transportu pieszego
 • Lista działań służących do realizacji polityki
 • Warunki techniczne projektowania
 • Podział przestrzeni dla pieszych na sekcje funkcjonalne
 • Wytyczne materiałowe i geometryczne w poszczególnych strefach
 • Szczegółowy wykaz granic poszczególnych stref

  Polityka rozwoju systemu transportu pieszego w Warszawie odwołuje się do podstawowych celów zapisanych w dokumentach nadrzędnych, jakimi są: "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne" oraz "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy". Polityka transportowa uznaje znaczenie ruchu pieszego dla sprawnego funkcjonowania systemu transportowego. Przy deficycie przestrzeni komunikacyjnej, zwłaszcza w centralnej części miasta, złym stanie środowiska i ograniczonych środkach finansowych, kontrola dostępności wybranych obszarów miasta dla ruchu samochodowego może być rekompensowana stworzeniem dogodnych warunków obsługi środkami transportu zbiorowego (z dojściami pieszymi do przystanków i integracją węzłów przesiadkowych) oraz stworzeniem dogodnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.


 • W dokumencie m.in.:

 • Strefy i ciągi piesze
 • Wytyczne geometryczne dla pasów ruchu pieszego
 • Układanie płyt chodnikowych przy przejściach

  Wytyczne projektowania i wykonania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że projektanci i wykonawcy powinni z informacjami zawartymi w tym dokumencie zaposnać się i traktować ja jako zestaw instrukcji, wskazówek i zbiór dobrych praktyk, od których stosowania powinno się odstępować jedynie w przypadku napotkania na obiektywne trudności wykonawcze, wynikające ze specyfiki konkretnego odcinka drogi i w zugodnieniu z komórką urzędu odpowiedzialną za estetykę przestrzeni publicznej. • Rozwój ruchu pieszego w Warszawie (2011 r.)

  W dokumencie m.in.:

 • DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO
 • POLITYKA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU PIESZEGO
 • PLAN DZIAŁAŃ

  Na podstawie dostępnych badań ruchu (WBR 2005) szacuje się, że każdego dnia w Warszawie wykonywanych jest ok. 700-800 tys. podróży pieszych. Oznacza to, że w dni powszednie ich udział jest na podobnym poziomie jak liczba podróży wykonywanych samochodami - ok. 22%. Średni czas podróży pieszej wynosi ok. 17 minut (ok 1,2 km) i jest dość typowy dla miast o podobnej wielkości. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat udział podróży odbywanych pieszo zmieniał się. W roku 1993 stanowił ponad 30% wszystkich podróży, w roku 1998 już tylko 20,5%, a w roku 2005 nieco wzrósł, do poziomu blisko 21,6% wszystkich podróży.
  W Warszawie pieszo najczęściej chodzi się do szkoły (udział podróży pieszych w tej motywacji wynosi 46%), na zakupy oraz do punktów usługowych (udział podróży pieszych w tej motywacji wynosi 41%). Stąd też podróże piesze wykonują najczęściej dzieci i młodzież pomiędzy 5 i 19 rokiem życia (aż 44% podróży pieszych w tej grupie osób) oraz osoby starsze (31% podróży pieszych w tej grupie). Dość duży jest udział podróży pieszych w grupie osób deklarujących podwożenie/odprowadzanie - 33%. Jest to dość typowe i wynika z charakteru takich podróży.


 • W dokumencie m.in.:

 • WYMAGANIA FUNKCJONALNE
 • ZASADY SYTUOWANIA CIĄGÓW PIESZYCH W PASIE DROGOWYM
 • ZASADY ORGANIZACJI STREF PIESZYCH
 • WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
 • NAWIERZCHNIE DLA PIESZYCH
 • ESTETYKA W PRZESTRZENI DLA PIESZYCH
 • PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI CIĄGÓW PIESZYCH

  Wytyczne mają służyć planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury przeznaczonej dla pieszych, jako narzędzie realizacji Strategii Transportowej m.st. Warszawy, której jednym z celów jest zwiększenie roli i jakości systemu transportu pieszego, z uwzględnieniem wszystkich grup użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.
  Zakłada się, że stosowanie wytycznych:
  - poprawi jakość i ułatwi rozwój infrastruktury przeznaczonej dla pieszych,
  - ujednolici zasady projektowana, wykonywania i eksploatowania infrastruktury dla pieszych.
  Wytyczne powinny być stosowane przez: jednostki zajmujące się planowaniem, biura projektowe, firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządców ruchu we wszystkich przedsięwzięciach na terenie m.st. Warszawy, dotyczących modernizacji i budowy dróg, w zakresie związanym z ruchem pieszych.
  Wytyczne powinny być stosowane przez projektantów działających na zlecenie m.st. Warszawy i jego jednostek oraz przez jednostki miejskie na etapie zlecania, zatwierdzania i odbioru prac. Stosowanie wytycznych powinno być powoływane w warunkach zamówienia (SIWZ) lub w umowach na wykonanie poszczególnych prac związanych z infrastrukturą transportową na terenie Warszawy.