Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Planistyka - Aglomeracja warszawska

W dokumencie m.in.:

 • Kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku azotu
 • Zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku azotu
 • Uzasadnienie Programu dla strefy aglomeracja warszawska.

  Program określa się ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz dwutlenku azotu, powiększonych o margines tolerancji.
  Termin realizacji Programu ustala się na dzień 31 grudnia 2016 roku. • W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA POWIATU
 • INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
 • INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
 • OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I ŚRODOWISKA
 • OCENA SŁABYCH I MOCNYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ ROZWOJU POWIATU
 • ROZWÓJ POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
 • NAJWAŻNIEJSZE ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY I PROBLEMY

  Powiat Warszawski Zachodni dzięki swojemu położeniu w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej i na szlakach komunikacyjnych północ - południe, wschód-zachód, wybitnym walorom naturalnym bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego, rozwiniętej infrastrukturze, trwale i w sposób zrównoważony zapewnia atrakcyjne warunki życia i wypoczynku.