Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Planistyka - Województwo MazowieckieMazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dokumencie m.in.:

 • Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa
 • Cele Planu
 • Kierunki zagospodarowania przestrzennego

  Głównym celem Planu jest określenie polityki przestrzennej dla Mazowsza, polegającej na ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej województwa w zakresie
  - elementów sieci osadniczej
  - rozmieszczenia infrastruktury technicznej i społecznej
  - wymagań dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego


 • Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego:
  OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  W dokumencie m.in.:

 • Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa mazowieckiego
 • Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokanym
 • Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

  Dokument ten powstał 2 lata po od uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i stanowiąc wykładnię polityki przestrzennej Samorządu Województwa, wyznaczył cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym.
  "Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego" odnosi się do sfery społeczno-gospodarczej i struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa. Została wykonana na podstawie analizy pochodzących z różnych źródeł informacji dotyczących realizacji zadań zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Wykorzystano również aktualne dane statystyczne, zawarte w Bazie Danych Regionalnych i Bazie Danych Lokalnych, rocznikach, biuletynach statystycznych, raportach i opracowaniach studialnych organów i instytucji zarządzających poszczególnymi elementami zagospodarowania.

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
  STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020

  W dokumencie m.in.:

 • Społeczno-gospodarcze cechy regionu
 • Zamierzenia strategiczne
 • Uwarunkowania realizacyjne Strategii
 • Uwarunkowania rozwoju województwa

  Intencją Strategii Rozwoju Wojewodztwa Mazowieckiego jest przekształcenie województwa w region, który będzie się cechował:
  - dużą konkurencyjnością w stosunku do innych regionów europejskich,
  - zachowaną spojnością społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną,
  - wysoką jakością zasobów ludzkich oraz polepszeniem warunków życia mieszkańców.


 • Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego:
  Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu
  Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020

  W dokumencie m.in.:

 • STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM
 • PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH
 • PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • ROZWIAZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
 • ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PROPONOWANYCH W PROJEKCIE STRATEGII

  Podstawe prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 stanowią zapisy art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Prognoza stanowi integralny element prac nad Strategia i opracowywana była przy ścisłej współpracy zespołu autorskiego Prognozy i zespołu koordynujacego prace nad Strategią, z czym wiąże sie uwzglednienie na etapie sporzadzania projektu Strategii licznych rozwiazań korzystnych z punktu widzenia funkcjonowania środowiska i jakości życia.
  Głównym celem wykonywanej analizy jest określenie, które ustalenia Strategii i w jakim stopniu sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. Zasadniczej ocenie poddano przede wszystkim ustalenia zawarte w punkcie 4.4. - Misja i cele rozwoju regionu, a głównie cele strategiczne i pośrednie z uwzglednieniem przypisanych im kierunków działań. • Samorząd Województwa Mazowieckiego
  Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

  W dokumencie m.in.:

 • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • SYNTETYCZNA OCENA STANU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • CEL NADRZĘDNY, CELE GŁÓWNE I PRIORYTETY POLITYKI EKOLOGICZNEJ
 • DŁUGOTERMINOWA POLITYKA NA LATA 2007-2014: CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PLAN OPERACYJNY NA LATA 2007-2010
 • FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

  Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, zarządy województw zobowiązane są do sporządzania wojewódzkich programów ochrony środowiska, obejmujących 4 lata z perspektywą na kolejne 4 lata.
  Głównym i nadrzędnym celem Programu jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na poziomie regionu, której samodzielnym podmiotem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił "Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r." (Uchwała Nr 19/07)