Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Planistyka - Polska

W dokumencie m.in.:

 • Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju
 • Wizja Polski do roku 2015
 • Cel i główny priorytet Strategii
 • Uwarunkowania realizacji celów Strategii
 • Finansowanie
 • System realizacji Strategii

  29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza rozpoczęcie nowego etapu w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
  Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
  Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Strategia Rozwoju Kraju nie jest dokumentem wymaganym przez Komisję Europejską.


 • W dokumencie m.in.:

 • Uwarunkowania polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat
 • Wizja przestrzennego zagospodarowania Polski 2030
 • Zasady i cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
 • Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
 • Typologia obszarów funkcjonalnych
 • System realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Została opracowana zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Zgodnie z wymogami ustawowymi określono także wynikające z KPZK 2030 ustalenia i zalecenia dla przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw (pzpw).
  W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny. Tym samym KPZK 2030 ma wiele cech strategii ogólnorozwojowej, łącząc elementy zagospodarowania przestrzennego z czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego.


  Stan przestrzennego zagospodarowania kraju 2011 - mapy diagnostyczne, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


 • W dokumencie m.in.:

 • Uwarunkowania rozwoju polskiej przestrzeni
 • System strategicznych celów rozwoju kraju
 • Główne kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
 • Krajowy system osadniczy
 • Krajowy system infrastruktury technicznej
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Narzędzia polityki zagospodarowania przestrzennego kraju

  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest nadrzędnym, strategicznym dokumentem rządowym dający podstawę do prowadzenia krajowej polityki przestrzennej państwa.
  Krajowa polityka przestrzenna, zawarta w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, nie odnosi się bezpośrednio do lokalizacji przedsięwzięć, natomiast wpływa na sposób zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym pośrednio, poprzez określanie warunków i zasad.
  Koncepcja struktury przestrzennej zawarta a Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest opracowywana na długo, bo około 30-letnim horyzoncie. Długi horyzont czasowy służy przede wszystkim jako przesłanka do rozważań dotyczących przyszłej przestrzennej organizacji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz przyszłej struktury przestrzennej.


 • W dokumencie m.in.:

 • Strategiczne cele rozwoju przestrzennego kraju
 • Diagnoza stanu przestrzennego zagospodarowania Polski
 • Realizacja strategicznych celów rozwoju przestrzennego
 • Przestrzenne zagospodarowanie Polski w perspektywie 2033

  Niniejszy dokument nie jest projektem dokumentu rządowego i w związku z tym może nie spełniać wszystkich wymogów i oczekiwań. Zawiera on jednak ekspercką ocenę w zakresie rozwoju przestrzennego w Polsce, wizję polskiej przestrzeni w perspektywie roku 2033 wskazując na główne elementy polskiej polityki przestrzennej. Ekspercki Projekt KPZK będzie podstawą opracowania projektu dokumentu rządowego.

  Ekspertyzy do KPZK 2008-2033 w dziedzinie struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do 2033 ze szczególnym uwzględnieniem...

  ...obecnych planów inwestycyjnych GDDKiA - Mgr inż Waldemar Kuryłowicz 1,45 MB
  ...docelowej struktury modelowej transportu - Prof. dr hab. Jan Burnewicz 0,44 MB
  ...prognozowanych natężeń ruchu - Dr. Jan Friedberg 0,13 MB
  ...rozwoju komunikacji kolejowej - Doc. dr hab. Zbigniew Taylor 0,50 MB
  ...zagadnień równoważenia rozwoju transportu - Prof. dr hab. Wojciech Suchorzewski 0,36 MB

  Całość dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego