Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja komunikacyjno - architektoniczna zagospodarowania korytarza ul. Marszałkowskiej

na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Pięknej

oraz korytarza al. Jerozolimskich

na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Kruczej w Warszawie


Ul. Marszałkowska stanowi główną reprezentacyjną przestrzeń publiczną obszaru Śródmieścia Warszawy. Rozwiązania komunikacyjne powinny być dostosowane do warunków poprawy ruchu pieszego w centrum miasta oraz wzbogacenia oferty programowej śródmieścia.
Przekształcenia przestrzeni zgodnie z polityką transportową mają służyć wzmocnieniu roli komunikacji publicznej - zachęceniu podróżujących do rezygnowania z korzystania z samochodów, preferowania podróży transportem publicznym oraz zwiększeniu ruchu rowerowego i pieszego w strefie śródmiejskiej.
Koncepcja obejmuje następujące obszary:
 • ul. Marszałkowską - pas drogowy na odcinku od ul. Królewskiej (wraz ze skrzyżowaniem) do północnej granicy pasa drogowego ul. Pięknej (pl. Konstytucji);
 • al. Jerozolimskie - pas drogowy na odcinku od ul. Emilii Plater (wraz ze skrzyżowaniem) do zachodniej granicy pasa drogowego ul. Kruczej;
 • Rondo Dmowskiego - pas drogowy wyznaczony przez ulice Marszałkowską i al. Jerozolimskie wraz z aneksami przestrzeni publicznych przylegających do ronda.
Przy opracowaniu koncepcji uwzględniono zasady zagospodarowania terenów przylegających do ciągów ulic Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich wynikające z opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków ochrony konserwatorskiej, koncepcji architektonicznych i urbanistycznych, zobowiązań formalno - prawnych oraz propozycji autorskich. Na rysunkach wskazane zostały linie rozgraniczające planowanej zabudowy wyznaczone w obowiązujących planach miejscowych i planach projektowanych oraz alternatywne propozycje rozwiązań przestrzennych.
Proponowane przekształcenia obszaru Ronda Dmowskiego uwzględniają:
- docelową przebudowę na skrzyżowanie
- oraz doraźną przebudowę istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną, obejmującą realizację przejść dla pieszych w poziomie terenu bez znaczących zmian w geometrii skrzyżowania (realizacja naziemnych przejść jest zmianą oczekiwaną przez mieszkańców - wynika ona między innymi z postulatów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego).

W dokumencie m.in.:

 • OPIS OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
 • ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH OPRACOWAŃ
 • KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
 • WIZUALIZACJE
 • PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
 • PODSUMOWANIE - WNIOSKI

  Celem opracowania jest określenie zakresu przekształceń korytarzy ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich, służących poprawie ich walorów użytkowych dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów) oraz poprawie jakości przestrzeni publicznej. Przekształcenia przestrzeni zgodnie z polityką transportową mają służyć wzmocnieniu roli komunikacji publicznej - zachęceniu podróżujących do rezygnowania z korzystania z samochodów, preferowania podróży transportem publicznym oraz zwiększeniu ruchu rowerowego i pieszego w strefie śródmiejskiej. Działania te wpisują się w konsultowaną obecnie Warszawską Politykę Mobilności a także są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców wyrażonymi w projektach zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego w latach 2015, 2016 i 2017.

  Schemat układku przestrzennego i komunikacyjnego - stan istniejący 14,9 MB

  Schemat układku przestrzennego i komunikacyjnego - wariant 1 15,1 MB

  Schemat układku przestrzennego i komunikacyjnego - wariant 2 14,9 MB

  Schemat układku przestrzennego i komunikacyjnego - wariant 3 15,0 MB

  Wizualizacje 3,14 MB

  Przekroje 24,1 MB


 • Dla przekształceń przestrzeni ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich sporządzone zostały 3 warianty koncepcji zagospodarowania:

  Wariant 1 o charakterze zachowawczym, przewidujący zwężenie do dwóch pasów ruchu istniejących jezdni ul. Marszałkowskiej oraz wschodniej części al. Jerozolimskich.
  Etap pierwszy przebudowy uwzględnia doraźne działania bez zmiany układu przestrzennego ulicy. Ograniczenie przestrzeni dla ruchu kołowego w niewielkim stopniu.


  Al. Jerozolimskie - Wariant 1 3,51 MB  Marszałkowska - Wariant 1 7,47 MB


  Wariant 2 o charakterze zielonej alei - skweru linearnego, przewidujący wydzielanie w ul. Marszałkowskiej pasa terenów zieleni i rekreacji wzdłuż wschodniej pierzei.
  Etap drugi przebudowy zakłada wyrazistą zmianę charakteru ulicy Marszałkowskiej poprzez przekształcenie jej w śródmiejski bulwar. Ograniczenie przestrzeni dla ruchu kołowego jest zrekompensowane poprzez stworzenie zielonej przestrzeni publicznej o nowej jakości. Brak konieczności przebudowy linii tramwajowej ogranicza całkowity koszt inwestycji.


  Al. Jerozolimskie - Wariant 2 3,58 MB  Marszałkowska - Wariant 2 7,94 MB


  Wariant 3 zakładający przebudowę istniejącej linii tramwajowej oraz przeniesienie jezdni na stronę zachodnią w ul. Marszałkowskiej. Realizacja pasa zieleni w centralnej części ulicy pomiędzy jezdnią i linią tramwajową.
  Etap trzeci przebudowy uwzględnia zmianę charakteru ulicy Marszałkowskiej poprzez przekształcenie jej w zieloną aleję. Przeniesienie linii tramwajowej w stronę wschodnią (lokalizacja przedwojenna) umożliwi wygodną obsługę pasażerów komunikacji autobusowej i tramwajowej. Wariant 3 wymaga natomiast wysokich nakładów inwestycyjnych.


  Al. Jerozolimskie - Wariant 3 3,64 MB  Marszałkowska - Wariant 3 8,30 MB


  Rondo Dmowskiego

  Istniejące obecnie rozwiązania komunikacyjne Ronda Dmowskiego (skrzyżowania z wyspą centralną ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich) stanowią istotną barierę przestrzenną dzielącą obszar śródmieścia miasta. Układ jezdni jest dostosowany wyłącznie do obsługi ruchu kołowego. Powiązania piesze są zapewnione wyłącznie poprzez układ przejść i pasaży podziemnych.

  Rondo Dmowskiego - Stan istniejący 5,44 MB
  Rozwiązanie 01 z przejściami dla pieszych odsuniętymi od Ronda
  Rozwiązanie 01 etapowego zagospodarowania Ronda Dmowskiego przewiduje:
  - zachowanie istniejącej geometria skrzyżowania z wyspą centralną;
  - zachowanie układu przejść i pasaży podziemnych wraz z wyjściami;
  - wyznaczenie przejść dla pieszych na zewnętrznych krańcach wysepek tramwajowych przy skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi: Widok, Pankiewicza, Nowogrodzką oraz na przedłużeniu ul. Parkingowej;
  - konieczność zwężenie pasa jezdni przy dojściach do wysepek tramwajowych od strony przejść dla pieszych.

  Rondo Dmowskiego - Rozwiązanie 01 5,49 MB
  Rozwiązanie 02 z przejściami dla pieszych przy Rondzie
  Rozwiązanie 02 etapowego zagospodarowania Ronda Dmowskiego przewiduje:
  - korektę geometrii ronda poprzez zwężenie do 3 pasów ruchu na rondzie oraz zmniejszenie wyspy centralnej szerokość jednego pasa ruchu;
  - wyznaczenie przejść dla pieszych przy rondzie oraz na zewnętrznych krańcach wysepek tramwajowych przy skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi: Widok, Pankiewicza, Nowogrodzką oraz na przedłużeniu ul. Parkingowej;
  - zachowanie układu przejść i pasaży podziemnych wraz z wyjściami.

  Rondo Dmowskiego - Rozwiązanie 02 5,75 MB
  Docelowa przebudowa Ronda Dmowskiego przewiduje przekształcenie go w skrzyżowanie zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi dla Wariantu 1, Wariantu 2 lub Wariantu 3 zagospodarowania korytarzy ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich. W wszystkich wariantach przewidywana jest:
  • realizacja przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie terenu na wszystkich wlotach skrzyżowania (w wariancie 3 również w centralnej alei pieszej wyznaczonej w ul. Marszałkowskiej);
  • zachowanie układu podziemnych pasaży i przejść dla pieszych jako elementu pozwalającego na wyjście pasażerów z metra na wszystkich narożnikach;
  • likwidacja wyjść z pasażu podziemnego na wysepki przystanków tramwajowych (realizacja wyjść na przystanki tramwajowe wymagałaby znacznego poszerzenia peronów);
  • realizacja bezpośredniego wyjścia z placu przed wejściem na stację metra "Centrum" na al. Jerozolimskie w rejonie przystanków autobusowych i tramwajowych, przewidziane zostały dwie pary schodów i schodów ruchomych; w wariancie 2 koncepcji zaproponowano realizację zabudowy nad placem przed wejściem na stację metra "Centrum" oraz nad schodami prowadzącymi na poziom al. Jerozolimskich, co wymagałoby zmiany w projekcie planu miejscowego;
  • możliwa jest realizacja nowego przejścia podziemnego pod ul. Marszałkowską z placu podziemnego przy stacji metra "Centrum" na plac przy Rotundzie (z wyjściami w rejonie ul. Widok).

  Dla ul. Marszałkowskiej do dalszego opracowania rekomenduje się Wariant 2.
  Dla al. Jerozolimskich do dalszego opracowania rekomenduje się Wariant 3.
  Dla Ronda Dmowskiego do dalszego opracowania rekomenduje się realizacje skrzyżowania i ograniczenie ruchu nawiązujące do zmian organizacji ruchu w poszczególnych wariantach.