Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m. st. Warszawy do roku 2035

Prezentowany poniżej raport przedstawia wyniki I etapu opracowania pt.: "Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035" realizowanego przez firmę WYG International. W ramach opracowania:

W dokumencie m.in.:

 • METODYKA I WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
 • CHARAKTERYSTYKA PARKOWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
  • PARKOWANIE NA PARKINGACH
  • DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH
  • OBSZARY ZAGROŻONE PARKOWANIEM NIEZGODNYM Z PRZEPISAMI
  • IDENTYFIKACJA I OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PARKOWANIA
  • STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO
  • PARKINGI "PARKUJ I JEDŹ" (P+R)
  • PARKOWANIE W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH ULIC
  • OGÓLNODOSTĘPNE PARKINGI KUBATUROWE I PODZIEMNE
  • PARKOWANIE W OBSZARACH ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
 • PARKINGI DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
 • PARKINGI DLA AUTOKARÓW
 • PARKINGI DLA ROWERÓW
 • BILANSE PARKINGOWE
 • SYSTEM NAPROWADZANIA SAMOCHODÓW NA WOLNE MIEJSCA PARKINGOWE
Polityka Parkingowa - Synteza raportu 10,6 MB

Inwentaryzacja obecnego stanu parkowania w Warszawie - Mapa 14,1 MB

Polityka Parkingowa - Prezentacja 8,16 MB

Uporządkowanie systemu parkowania będzie istotnym środkiem realizacji polityki transportowej głównie w obszarach silnie zurbanizowanych (strefy I i II). Podstawą działania będzie rezygnacja z prób dostosowania podaży miejsc parkingowych do popytu. Oznacza to zmianę dotychczasowego podejścia władz miasta. Limitowanie liczby miejsc parkingowych (także na działkach prywatnych) będzie zależeć od cech poszczególnych obszarów, sprawności funkcjonującego transportu publicznego oraz charakteru i intensywności zabudowy. Działania zmierzające do uporządkowania parkowania będą umożliwiać zachowanie równowagi pomiędzy dostępnością i przepustowością układu drogowego, a chłonnością parkingową. Przyczynią się także do uzyskania oszczędności w przestrzeni ulic z możliwością ich wykorzystania na potrzeby transportu publicznego i rowerowego, utrzymanie koncentracji przewozów transportem publicznym (zwiększenie efektywności jej funkcjonowania) oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzeni.
Spośród przedstawionych działań porządkujących parkowanie w Warszawie autorzy opracowania jako priorytetowe rekomendują:
 1. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania wraz z wprowadzeniem zróżnicowania stawek opłat i okresu obowiązywania opłat - etap I (do roku 2015).
 2. Opracowanie nowelizacji regulaminu SPPN prowadzącej między innymi do zmiany zasad wydawania abonamentów (ograniczenie ich liczby, zwiększenie kosztów) oraz premiowania pojazdów z napędem elektrycznym.
 3. Budowę nowych parkingów P+R na terenie Warszawy oraz współdziałanie w zakresie tworzenia systemu P+R poza granicami Miasta (w obszarze metropolii).
 4. Opracowanie i wdrożenie programu działań inwestycyjnych i zmian w organizacji ruchu w związku z systemem P+R, w tym wdrożenie działań usprawniających dojazdy i dojścia.
 5. Uporządkowanie parkowania w pasach dzielących ulic poprzez dopuszczenie parkowania tylko na wyznaczonych miejscach oraz rygorystyczną kontrolę przestrzegania zasad.
 6. Opracowanie i wdrożenie programu redukcji i uporządkowania miejsc do parkowania w obszarach gdzie parkowanie ma szczególny wpływ na jakość przestrzeni miejskiej.
 7. Opracowanie i wdrożenie projektów obsługi poszczególnych podobszarów Śródmieścia Warszawy samochodami dostawczymi z wyznaczeniem miejsc postoju dla tego typu pojazdów.
 8. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju parkingów rowerowych przy stacjach i przystankach transportu zbiorowego, obiektach Urzędu m.st. Warszawy oraz ważniejszych celach podróży.
 9. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju parkingów rowerowych w osiedlach mieszkaniowych.
 10. Ustalenie podziału strefy I na podobszary bilansowania miejsc parkingowych oraz opracowanie bilansów parkingowych dla każdego z wyznaczonych podobszarów - przygotowanie raportu otwarcia.
 11. Wystąpienie z inicjatywami legislacyjnymi zmieniającymi Ustawę o Drogach Publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 12. Wprowadzenie do stosowania przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określaniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uszczegółowionego normatywu parkingowego dla m.st. Warszawy opracowanego na podstawie założeń ogólnych sformułowanych w SUiKZP, określającego wymagania ilościowe w zakresie urządzania miejsc postojowych dla samochodów, rowerów, a dla wybranych obiektów także autobusów.
 13. Opracowanie i wdrożenie systemu parkingów autokarowych umożliwiających dogodny dostęp do atrakcji turystycznych Warszawy.
 14. Wdrożenie systemu informacji o wolnych miejscach w parkingach kubaturowych i podziemnych wraz z systemem naprowadzania do parkingów.
 15. Opracowanie standardów technicznych w zakresie planowania, projektowania, budowy i eksploatacji parkingów P+R, parkingów dla samochodów ciężarowych i autokarów.