Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Studium komunikacyjne dla rejonu Dworca Gdańskiego

Rejon Dw. Gdańskiego stanowi węzeł przesiadkowy o znaczeniu regionalnym i miejskim, na który składają się dworzec PKP Warszawa Gdańska i stacja metra (A17) Dworzec Gdański. Dodatkowo w ciągu ul. Słomińskiego zlokalizowane są przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej. W związku z planami budowy przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra Dworzec Gdański a stacją PKP Warszawa Gdańska oraz Żoliborzem zakłada się rozbudowę stacji PKP Warszawa Gdańska na odcinku od km 8,200 do km 11,200 linii nr 020 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga. Modernizacja stacji Warszawa Gdańska umożliwi przeprowadzenie remontu wiaduktu w ciągu ulicy Gen. W. Andersa, w przypadku którego zakłada się zmianę lokalizacji podpór (w obecnym projekcie modernizacji wiaduktu, podpory kolidują z istniejącym układem torowo - peronowym). W projekcie przejścia podziemnego łączącego rejon Dw. Gdańskiego z Żoliborzem przewiduje się także budowę wyjść na perony oraz budowę dźwigów osobowych dla niepełnosprawnych.
Na podstawie analiz ruchu przeprowadzonych dla założeń komunikacyjnych wynikających z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na podstawie analizy rozwiązania przedstawionego w opracowanej "Koncepcji lokalizacji ulicy Błońskiej Bis..." wykonanej na zlecenie PKP S.A. Transeko zaproponowało autorskie rozwiązanie docelowego układu komunikacyjnego rejonu Dworca Gdańskiego.


Proponowany układ drogowy
Ciągi piesze i rowerowe oraz
lokalizacja przystanków transportu zbiorowego.
W proponowanym rozwiązaniu przyjęto dla układu drogowego:
 • skrzyżowanie ul. Pokornej z ul. Błońską-Bis w formie ronda z możliwością obsługi rejonu Dworca Gdańskiego od strony ronda (zakładana możliwość włączenia ulicy dojazdowej);
 • brak odcinka ulicy Błońskiej-Bis od skrzyżowania z ul. Pokorną (rondo) do ul. Słomińskiego i brak skrzyżowania z ul. Słomińskiego vis a vis Dworca Gdańskiego;
 • budowę tunelu w ciągu ul. Słomińskiego, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale zakończonego bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Kłopot(na wschód od skrzyżowania);
 • połączenie ulicy Pokornej z ul. Błońską Bis tunelem pod ulicą Słomińskiego;
 • połączenie ulicy Słomińskiego z ulicą 5 KD-Z na zasadzie prawych skrętów;
 • wjazd i zjazd z północnej jezdni ul Słomińskiego do Dworca Gdańskiego;
 • połączenie ulicy Międzyparkowej oraz ulicy Szymanowskiej z ulicą Słomińskiego poprzez jezdnię zbierająco-rozprowadzającą
 • brak możliwości wykonywania przejazdów poprzecznych przez ulicę Słomińskiego (likwidacja zawrotek);
 • rozbudowę ulicy Gen. W. Andersa na północ od skrzyżowania z ulicą Stawki do dwóch jezdni;
 • utrzymanie ulicy Gen. W. Andersa na południe od skrzyżowania z ulica Stawki jako ulicy jednojezdniowej
 • połączenie ulicy 5 KD-Z z ulicą Gen. W. Andersa na zasadzie prawych skrętów;
 • połączenie ulicy Gen. W. Andersa z ulicą Międzyparkową na zasadzie prawych skrętów;
 • brak możliwości skrętu w lewo ul. Międzyparkową z południowego wlotu ul. Bonifraterskiej na skrzyżowaniu z ww. ulicą;
 • połączenie ulicy Pokornej z ulicą wewnętrzną obsługującą obiekty leżące wzdłuż ulicy Słomińskiego na zasadzie prawych skrętów;
 • skrzyżowanie ulicy Pokornej z ulicą Inflancką w formie dwupasowego ronda;
 • ulicę Pokorną na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Stawki jako ulicę dwujezdniową (dwa pasy ruchu w każdym kierunku);
 • skrzyżowanie ulicy Pokornej z ulicą Stawki w formie dwupasowego ronda;
 • połączenie ulicy Lewartowskiego z ulicą Stawki na zasadzie prawych skrętów;
 • brak możliwości wykonywania skrętów w lewo z wlotów ulicy Gen. W. Andersa na skrzyżowaniu z ul. Stawki z jednoczesnym zapewnieniem obsługi tych relacji poprzez skrzyżowanie ul. Bonifraterskiej z ul. Muranowską oraz przez zawrotkę w ciągu ul. Stawki na wysokości ulicy Lewartowskiego;
 • wyznaczenie dwóch pasów do skrętu w lewo na zachodnim wlocie ulicy Stawki na skrzyżowaniu z ul. Gen. W. Andersa (jednego obsługującego ruch w lewo i na wprost);
 • wyznaczenie dwóch pasów do jazdy na wprost na południowym wlocie ul. Gen. W. Andersa na skrzyżowaniu z ul. Stawki;
 • likwidację przejazdu tramwajowego przez południową jezdnię ul. Słomińskiego (w rejonie ul. Międzyparkowej); założono likwidację linii tramwajowych wzdłuż ciągu Słomińskiego - Międzyparkowa - Andersa/Mickiewicza przy założeniu możliwości przesiadania się pasażerów tramwajów na metro na Dw. Gdańskim (z pozostawieniem torowiska na potrzeby przejazdów technicznych i w stanach awaryjnych);
 • utrzymanie skrzyżowania ul. Muranowskiej z ul. Bonifraterskiej w stanie obecnym;

W ramach koncepcji autorskiej rozwiązania komunikacyjnego zaproponowano przebiegi dróg rowerowych:
 • wyznaczenie dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż północnej jezdni ul. Słomińskiego (od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Mostu Gdańskiego);
 • przedłużenie istniejącej drogi rowerowej wzdłuż południowej jezdni ul. Słomińskiego w stronę Mostu Gdańskiego;
 • wyznaczenie dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż zachodniej jezdni ul. Gen. W. Andersa (od wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza) do skrzyżowania z ul. Stawki z przejściem na stronę wschodnią na południe od skrzyżowania z ul. Stawki (wykorzystanie pasa zieleni a wschód od torowiska tramwajowego);
 • wyznaczenie dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie północnej ulicy Stawki;
 • wyznaczenie dwukierunkowych dróg rowerowych po obu stronach ulicy Pokornej;
 • wyznaczenie dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy 5 KD-Z;
 • przedłużenie drogi rowerowej (pasów dla rowerów w ul. Bonifraterskiej) wzdłuż ulicy Bonifraterskiej w stronę centrum (do drogi rowerowej w ul. Anielewicza).

W dokumencie m.in.:
 • STAN ISTNIEJĄCY
 • KONCEPCJE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNEGO
  • UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
  • KOMUNIKACJA KOLEJOWA
  • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  • KONCEPCJA LOKALIZACJI ULICY BŁOŃSKIEJ BIS - BUDPLAN
  • STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNE ZACHODNIEGO ODCINKA OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ
  • ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  • ROZWIĄZANIA KOMUNIKACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ
  • POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE
 • PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH
 • WYNIKOWA KONCEPCJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO – WYTYCZNE KOMUNIKACYJNE
Studium dotyczy rejonu Dw. Gdańskiego w Warszawie. Opracowanie, zgodnie z umową nr AM/B/II/2/2195/08, zostało wykonane przez Transeko sp.j., ul. Lwowska 9/1A, 00-660 Warszawa dla Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawa. W opracowaniu szczegółowej analizie poddano układ drogowy ograniczony ulicami: Międzyparkową - Bonifraterską - Stawki - Pokorną - Kłopot - Błońską Bis. W wyniku analiz opracowano koncepcję rozwiązania układu drogowego, dla którego opracowano prognozy ruchu z wykorzystaniem modelu ruchu dla Warszawy (VISUM). Ponadto wykonano komputerową mikrosymulację ruchu w analizowanym obszarze dla dwóch wariantów rozwiązania układu drogowego i zagospodarowania przestrzennego. Stworzyło to podstawy do sformułowania rekomendacji dotyczących koncepcji układu komunikacyjnego oraz opracowania wytycznych do organizacji ruchu.