Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego

Dworzec Zachodni jest jednym z najważniejszych węzłów przesiadkowych obsługujących obecnie pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej, do którego przewiduje się doprowadzenie linii tramwajowej Bemowo - Dworzec Zachodni - Banacha - Wilanow i III linii metra. Przewidywane w ubiegłych latach poprowadzenie linii tramwajowej w środkowym tunelu Al. Prymasa Tysiąclecia pod zachodnią głowicą stacji kolejowej stało się mało realne ze względu na wykorzystanie tego tunelu dla pojazdów samochodowych (kierunek Pruszków - Trasa Armii Krajowej). Konieczne stało się przeanalizowanie możliwości przeprowadzenia linii tramwajowej pod Dworcem Zachodnim i włączenie jej do sieci tramwajowej na terenie dzielnicy Wola.
W opracowaniu poddano analizie koncepcje rozwiązań obejmujących swym zakresem: elementy układu drogowego i komunikacji publicznej, zasady obsługi komunikacyjnej dworca autobusowego i kolejowego. Szczegółowo przeanalizowano 4 warianty przeprowadzenia linii tramwajowej w rejonie Dworca Zachodniego w kierunku Bemowa.

Wariant 1 - Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., dalej tunelem pod placem manewrowym Dworca PKS i torami kolejowymi na stronę północną Dworca PKP i wzdłuż Al. Prymasa Tysiąclecia.

Wariant 2 - Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., wzdłuż Al. Jerozolimskich w kierunku wschodnim, dalej tunelem pod peronami Dworca Zachodniego PKP i pod torami na stronę północną, następnie przez obecne tereny kolejowe w stronę Al. Prymasa Tysiąclecia.

Wariant 3 - Przebieg pokrywa się z Wariantem 2 do miejsca przejścia na stronę północną przez tereny kolejowe, następnie wzdłuż ul. Prądzyńskiego, po zachodnim obrzeżu skweru im. Pawełka i wzdłuż ul. Krzyżanowskiego do ul. Kasprzaka.

Wariant 4 - Ul. Bitwy warszawskiej 1920 r., wzdłuż Al. Jerozolimskich w kierunku wschodnim, po zachodniej stronie projektowanego ciągu komunikacyjnego: Grzymały - Brylowska - Krzyżanowskiego.

W wyniku przeprowadzonej analizy najwyższą ocenę uzyskał Wariant 2.

Opracowanie ma na celu:
 • uszczegółowienie rozwiązań układu drogowego i komunikacji publicznej w rejonie Dworca Zachodniego,
 • uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych ulic oraz linii tramwajowej, parkingów, pętli, przystanków tramwajowych i autobusowych, powiązań ze stacją III linii metra,
 • określenie zasad obsługi Dworca Zachodniego PKP i PKS,
 • uzyskanie danych do dalszych prac projektowych związanych z realizacją elementów układu drogowego i komunikacji miejskiej (studia wykonalności, koncepcje programowo-przestrzenne, projekty budowlane),
 • wykorzystanie proponowanych rozwiązań projektowych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu.

W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ DLA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
 • PROGNOZY RUCHU
 • CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ WARIANTÓW
 • OPIS, ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ
 • OSZACOWANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
 • OCENA I PORÓWNANIE ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

  Prognozy natężenia ruchu - 18 arkuszy 0,55 MB

  Mapy uwarunkowań - 5 arkuszy 35,3 MB

  Plansze kolizji - 3 arkusze 13,2 MB

  Przekroje i profile - 2 arkusze 5,25 MB


 • Wariant 1 15,5 MB

  Wariant 2 14,9 MB

  Wariant 3 14,7 MB

  Wariant 4 14,7 MB