Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyStudium zaspokojenia potrzeb ruchu pieszego oraz transportu publicznego
w związku z rewitalizacją nabrzeży Wisły

"Studium zaspokojenia potrzeb ruchu pieszego oraz transportu publicznego w związku z rewitalizacją nabrzeży Wisły po praskiej stronie w korytarzu ulic nadwiślańskich tj. Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, Wał Miedzeszyński" opracowano w celu przedstawienia rozwiązań umożliwiających poprawę jakości przestrzeni miejskiej w centrum Pragi i zbliżających miasto do Wisły, przy zachowaniu podstawowych funkcji komunikacyjnych ulic i zapewnieniu dostępności źródeł i celów podróży.
W Studium odniesiono się do zagadnień związanych z ruchem drogowym (ruch lokalny związany z obszarem, ruch tranzytowy), transportem zbiorowym, ruchem rowerowym i ruchem pieszym. W analizach ruchu drogowego, przewozów w transporcie zbiorowym i ruchu pieszego uwzględniono wpływ uruchomienia centralnego odcinka II linii metra oraz znaczenie dwóch ważnych węzłów przesiadkowych: Warszawa Wileńska i Stadion Narodowy.
Przeanalizowano również lokalizację istniejących i planowanych "centrów rekreacyjnych" na prawym brzegu Wisły wraz z ich dostępnością pieszą i rowerową, a także zaproponowano działania poprawiające jakość połączeń z otoczeniem.
Analizie komunikacyjnej poddano cały ciąg ulic Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie - Wał Miedzeszyński pomiędzy granicami dzielnic Praga Północ i Praga Południe. Jako obszar szczególny, stanowiący ważny fragment centrum Warszawy oraz kluczowy punkt dostępu do Wisły potraktowano centrum Pragi wraz z jej systemem transportowym, pomiędzy m. Gdańskim od północy, m. Świętokrzyskim od południa, Wisłą oraz ul. Targową od wschodu.
W koncepcji rozwiązania komunikacyjnego w otoczeniu centrum Pragi, zaproponowano etapowe dojście do rozwiązania docelowego, biorąc pod uwagę konieczność obsługi bieżących potrzeb i dostosowania zmian funkcji ulic i zasad obsługi ruchu miejskiego do planów rozwoju układu drogowego (Trasa Świętokrzyska, Obwodnica Śródmiejska). Wzięto pod uwagę zapisy strategicznych dokumentów planistycznych Warszawy (m.in. Strategii Transportowej i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) oraz uchwalonych i projektowanych planów miejscowych.
W Studium odniesiono się także do powiązania tego obszaru z ciągiem ulic nadwiślańskich: istniejących i planowanych tras drogowych takich jak: Trakt Nadwiślański, ul. Nowo Jagiellońska, ul. Tysiąclecia, al. Tysiąclecia, most w ciągu ulic Okrzei i Karowej, które mogą wywierać wpływ na zaproponowane rozwiązania.
Inspiracją dla wniosków formułowanych w ramach studium stała się także trwająca dyskusja nad przyszłym charakterem centrum Pragi i rola układu komunikacyjnego (m.in. w kontekście uruchomienia II linii metra) prowadzona z udziałem władz miasta, organizacji społecznych i mieszkańców.


W dokumencie m.in.:

 • REKOMENDACJE
 • UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE
 • REJON PRAGI CENTRUM - STAN ISTNIEJĄCY
 • KONCEPCJA ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO
 • EFEKT BRD
 • WAŁ MIEDZESZYŃSKI
 • CENTRA REKREACYJNE PRAWEGO BRZEGU WISŁY
 • POZOSTAŁE ELEMENTY UKŁADU DROGOWEGO
 • FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW CIĄGU
 • REKOMENDACJE ZMIAN W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH

  w Studium wzięto pod uwagę trzy scenariusze funkcjonowania ciągu ulic nadwiślańskich:
  - pro-samochodowy, zakładający dążenie do zwiększenia przepustowości analizowanego ciągu drogowego dla ruchu drogowego i ułatwienia przepływu ruchu (przypadek zastosowania zmiennych pasów ruchu, a nawet przekroju 2x2),
  - zachowawczy (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego) oraz
  - redukujący presję ze strony zmotoryzowanych, zwłaszcza na odcinku pomiędzy m. Gdańskim i Świętokrzyskim.


 • Na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach Studium, rekomenduje się m.in. (skrót - szczegóły w raporcie):
  1. Uznać za najwyższy i najpilniejszy priorytet inwestycyjny miasta budowę wschodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej, w pierwszej kolejności na odcinku Węzeł Żaba - Trasa Świętokrzyska!
  2. W okresie początkowym utrzymać dotychczasowy standard przekroju Wybrzeża Helskiego i Wybrzeża Szczecińskiego. Docelowo zachować przekrój 2x2 na Wybrzeżu Szczecińskim (m. Świętokrzyski - Kłopotowskiego) i ograniczyć rolę Wybrzeża Helskiego (przekrój 1x2, prędkość 30 km/h, ograniczenie ruchu ciężarowego).
  3. Utrzymać funkcje Wału Miedzeszyńskiego w układzie drogowym (z ew. osłabieniem z klasy G do Z na odcinku od m. Świętokrzyskiego do m. Łazienkowskiego) z poprawieniem dostępności trenów nad Wisłą
  4. Odstąpić od planów budowy Traktu Nadwiślańskiego oraz obniżyć funkcję ul. Jagiellońskiej z GP do G
  5. Odstąpić od planów budowy lokalnego mostu samochodowego w osi ulic Okrzei - Karowa, ew. zachowując w planach miasta możliwość budowy mostu pieszo-rowerowego.
  6. Odstąpić od planów budowy tunelu w ciągu ul. Nowo-Jagiellońskiej.
  7. Zachować skrzyżowanie Wybrzeża Helskiego z Ratuszową (bez skrętu w lewo w ul. Ratuszową). Ewentualna likwidacja skrzyżowania dopiero wraz z budową w tym miejscu placu i przeprawy pieszo-rowerowej przez Wisłę.
  8. Ograniczyć natężenie ruchu w kwartale ulic al. Solidarności - Targowa - Okrzei - Wybrzeże Szczecińskie.
  9. Zachować obecny układ skrzyżowań ulic Kłopotowskiego i Okrzei z Wybrzeżem Szczecińskim.
  10. Usprawnić ruch rowerowy wzdłuż ciągu ulic Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie
  11. Wprowadzić ułatwienia dla ruchu pieszego na Wybrzeżu Helskim.
  12. Wprowadzić uspokojenie ruchu na ul. Ratuszowej.
  13. Wprowadzić skrzyżowanie al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej.
  14. Uporządkować parkowanie
  Pozostałe inwestycje drogowe, m.in. budowę ulicy Tysiąclecia (Z) i al. Tysiąclecia (GP), przesunąć na okres po wybudowaniu wschodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej. W przypadku odcinka al. Tysiąclecia (GP) łączącego Wał Miedzeszyński i Obwodnicę Śródmiejską, podjąć decyzję o realizacji dopiero po analizie kosztów i korzyści społecznych wraz ze szczegółową analizą warunków bezpieczeństwa ruchu i przepustowości w węźle al. Tysiąclecia - al. Stanów Zjednoczonych.