Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

Jednym z najpilniejszych zadań m.st. Warszawy w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju jest przyjęcie i realizacja strategii rozwoju systemu transportowego. Stworzy to silne, strukturalne podstawy wzrostu gospodarczego naszego Miasta i poziomu życia jego obywateli w warunkach poszanowania środowiska naturalnego. Ważne jest, aby system transportowy rozwijany zgodnie z zapisanymi w strategii rozwoju celami i środkami realizacji przestał być barierą hamującą rozwoj miasta, stajac się kluczowym mechanizmem wpływającym na rozwój wszystkich dziedzin życia i spełniającym oczekiwania i aspiracje mieszkańców Warszawy. "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne" zasadniczo obejmuje swym zasięgiem obszar znajdujący się w granicach administracyjnych Warszawy. Jednak z uwagi na cechy systemu transportowego i związki naszego Miasta z otaczającymi ją miejscowościami, swym zasięgiem obejmuje także znaczną część obszarów aglomeracji warszawskiej. Zasięg ten określono w Polityce Transportowej, będącej częścią niniejszego dokumentu.

W dokumencie m.in.:

 • DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO
  • Ludność i powierzchnia oraz zagospodarowanie przestrzenne miasta
  • Uwarunkowania związane z ochroną środowiska
  • Charakterystyka stanu istniejącego systemu transportowego
 • POLITYKA TRANSPORTOWA WARSZAWY
  • Warianty polityki transportowej dla m.st. Warszawy
  • Środki i zasady realizacji polityki transportowej
 • PLAN ROZWOJU TRANSPORTU WARSZAWY
  • Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy
  • System transportu drogowego
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Transport rowerowy
 • ZASADY PROMOCJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
 • WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII
Niniejszy dokument uwzględnia cele i środki realizacji zapisane w dokumencie "Polityka Transportowa m.st. Warszawy", który został przyjęty przez Radę Warszawy w listopadzie 1995, jak też późniejsze opracowania i dokumenty opracowane w Warszawie takie jak "Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020" oraz uchwalone w 2006r "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy".
Strategia nawiązuje także do podstawowych dokumentów Unii Europejskiej dotyczących transportu. Uwzględnia konieczność zarówno modernizacji i rozwoju transportu publicznego, jak też racjonalizowania korzystania z indywidualnego transportu samochodowego z poszanowaniem środowiska naturalnego.


Raport dotyczący opracowania projektu 1,6 MB

Zasadnicze zadania, przed jakimi stoi Warszawa to:

Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu transportu publicznego

 1. Działanie na rzecz powołania instytucji zarządzającej i koordynującej transport publiczny w obszarze aglomeracji warszawskiej.
 2. Modernizacja i rozwój systemu komunikacji tramwajowej.
 3. Kontynuacja rozwoju systemu metra.
 4. Usprawnienie komunikacji kolejowej.
 5. Integracja systemów transportu.
 6. Usprawnienie miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej.
 7. Wymiana taboru.
 8. Racjonalizacja przebiegu linii komunikacji publicznej (marszrutyzacja)

Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu drogowego Warszawy

 1. Zapewnienie wysokiego standardu technicznego ulic i obiektów.
 2. Stworzenie kompletnego układu tras obwodowych.
 3. Zwiększenie stopnia zhierarchizowania sieci drogowej.
 4. Lepsze wykorzystanie systemu transportowego poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem.
 5. Ułatwienie przekraczania Wisły - budowa nowych tras mostowych.
 6. Poprawienie dostępności Warszawy w powiązaniach zewnętrznych.
 7. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu indywidualnym w strefie śródmiejskiej Warszawy i innych wybranych obszarach miasta.
 8. Zwiększenie kontroli dostępu do ciągów ulicznych wyższych klas.
 9. Uporządkowanie systemu parkowania.
 10. Wdrażanie systemów opłat (wprowadzanie mechanizmów fiskalnych) za korzystanie z infrastruktury drogowej.
 11. Podejmowanie działań łagodzących skutki funkcjonowania systemu drogowego na otoczenie.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 1. Powołanie jednostki odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Utworzenie Warszawskiej Bazy Danych o BRD oraz systemu monitorowania i oceny efektów realizowanych przedsiewzięć.
 3. Wydzielenie funduszu na działania ograniczające zagrożenia występujące w ruchu drogowym.
 4. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania prędkością w mieście.
 5. Działania na rzecz stosowania urządzeń ochronnych w samochodach (pasów bezpieczeństwa, fotelików dla dzieci).
 6. Wprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i audytu rozwiązań transportowych pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ocenie projektów modernizowanych i nowobudowanych ulic.
 7. Stworzenie ośrodka pomocy ofiarom wypadków i ich rodzinom.

Zadania w strategii rozwoju systemu rowerowego

 1. Wzmocnienie instytucjonalne rozwoju systemu rowerowego.
 2. Rozwój infrastruktury systemu rowerowego, w tym systemu roweru publicznego.
 3. Integracja systemu rowerowego, w tym Warszawskiego Roweru Miejskiego z innymi podsystemami transportowymi miasta.
 4. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z roweru.