Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyAnaliza możliwości budowy na terenie Warszawy
nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego


Celem opracowania jest ocena możliwości budowy na terenie miasta stołecznego Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (w skrócie: WOH - tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) z uwzględnieniem struktury wielkościowej, branżowej i przestrzennej oraz wykonanie prognoz dla 26 wskazanych nowych lokalizacji. Cel obejmuje skutki budowy obiektów dla komunikacji, istniejącej sieci handlowej, rynku pracy, oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów wraz z określeniem możliwości wykorzystania danego terenu
Opracowanie ma charakter studialny bazujący na materiałach przekazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie, zgromadzonych przez wykonawcę oraz badaniach własnych wykonanych w ramach niniejszego opracowania. Specyficzną cechą równoczesnej oceny przydatności 26 lokalizacji w mieście do wykorzystania ich pod budowę WOH był jej podwójny charakter:
1) ocena ogólna odnosząca się jednocześnie do wszystkich lokalizacji, przeprowadzona w zakresie ich wpływu na rynek pracy, na sieć handlową oraz na zadowolenie i interesy konsumentów, oraz
2) ocena szczegółowa odnosząca się do każdej z lokalizacji w zakresie towarzyszących im uwarunkowaniom funkcjonalno-przestrzennym oraz transportowym.
W rezultacie tego podziału opracowanie składa się z 2 tomów: tom I zawiera oceny ogólne lokalizacji, jak też zawierający syntezę wyników szczegółowych analiz oraz tom II, skladający się z 26 zeszytów poświęconych wynikom ocen kolejnych lokalizacji od 1 do 26.
Dla każdej ze wskazanych lokalizacji, zgodnie z zawartą umową, została wykonana analiza uwarunkowań przestrzennych i funkcjonalnych, prognoza wpływu na obciążenie układu komunikacyjnego, na istniejącą sieć handlową, na rynek pracy, na zaspokojenie potrzeb i interesów konsumentów oraz wpływu na środowisko.
Do obiektów typu WOH tj. obiektów o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m2 można zaliczyć:
- domy towarowe,
- centra handlowe,
- parki handlowe,
- centra wyprzedażowe,
- galerie handlowe i hale targowe - o łącznych powierzchniach sprzedaży w sklepach ponad 2000m2,
- hipermarkety funkcjonujące poza centrami handlowymi i parkami handlowymi.

Oriantacyjna lokalizacja 26 analizowanych obiektów handlu wielkopowierzchniowego


Dane uzyskane na podstawie dostępu do informacji publicznej przez Stowarzyszenie Miastodwa, członka koalicji Warszawa Handlowa. Dzięki
Tom I - grudzień 2013

W dokumencie m.in.:

 • Opis przyjętej metody
 • Określenie struktury wielkościowej, branżowej i przestrzennej istniejących obiektów handlu wielkopowierzchniowego (WOH)
 • Określenie nasycenia miasta obiektami WOH wraz z określeniem możliwości realizacji nowych obiektów
 • Prognoza wpływu potencjalnych obiektów WOH na istniejącą sieć handlową
 • Prognoza wpływu potencjalnych obiektów WOH na rynek pracy
 • Prognoza wpływu potencjalnych obiektów WOH na zaspokojenie potrzeb i interesów konsumentów
 • Podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz i prognoz. Analiza wielokryterialna

  Podstawą formalną opracowania pt.: "Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) wraz z prognozą skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji" jest umowa zawarta w dn. 19 lipiec 2013r. przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie jako Zamawiającym z AECOM Sp. z o.o. jako wykonawcą.
 • Tom II - 26 opracowań szczegółowych - luty 2014 r.
  Poniżej prezentujemy 26 szczegółowych opracowań dla wszystkich analizowanych lokalizacji WOH. Każda lokalizacja opisana w dokumencie tekstowym. Lokalizacje podzielono wg dzielnic, które stanowią poniższe menu. Podział ten jest umowny i został zastosowany tylko do celów prezentacji 26 raportów.
  Twoja przeglądarka musi obsługiwać IFRAME.