Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Prądzyńskiego


Ulica Prądzyńskiego znajduje się na terenie dzielnicy Wola. Istniejący fragment ulicy położony jest w południowo-wschodniej części dzielnicy Wola zwanej Czyste. W przyszłości przewiduje się przedłużenie tej ulicy od ul. Bema w kierunku zachodnim, na teren Odolan. Analizowany odcinek ulicy od ul. Brylowskiej do ul.Bema ma jezdnię dwupasową asfaltową, szerokości ok. 6.0m - 7.0m. Dalej na zachód, w kierunku ul. Sowińskiego ulica nie istnieje i wymaga wyznaczenia nowego przebiegu. W pasie istniejącej i projektowanej ulicy na odcinku od ul. Brylowskiej do ul. Ordona występuje zabudowa o charakterze przemysłowo-składowym. Projektowane warianty przebiegu nowej ulicy zaprojektowano częściowo lub całkowicie na terenach PKP. Znajdują się tam składy magazynowe, warsztaty remontowe i wytwórnie betonu, do których doprowadzone są bocznice kolejowe.
Wyznaczono dwa warianty przebiegu ulicy na odcinku od ul. Brylowskiej do ul. Sowińskiego, dla których przedstawiono rozwiązania jezdni i skrzyżowań. Oba warianty mają wspólny przebieg od ul. Brylowskiej ca 300 m w kierunku zachodnim. Na dalszym odcinku przebiegi są różne. Szerokość w liniach rozgraniczających ulicy wynosi 35.0m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowań i węzła.
Wariant 1 - długość odcinka od ul. Brylowskiej do ul. Sowińskiego - 2288 m
Wariant 2 - długość odcinka od ul. Brylowskiej do ul. Sowińskiego - 2239 m
Szczegółowy opis wariantów znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.
W toku analizy zaproponowano przyjąć rozwiązania dla projektowanej ul. Prądzyńskiego wg Wariantu 1
Niweletę jezdni zaprojektowano po terenie, z wyjątkiem odcinka od ul. Bema do al. Prymasa Tysiąclecia gdzie poprowadzono jezdnie na wiadukcie w poziomie +1.
Dla przyjętej klasy ulicy zbiorczej, w obu wariantach przebiegu zaprojektowano przekroje poprzeczne, w których rozmieszczono urządzenia drogowe i przewidywane uzbrojenie inżynieryjne:
 • prędkość projektowa 60 km/h
 • 2 jezdnie dwupasowe po 7.0m każda
 • pas dzielący 5.0m, na wiadukcie 2.5m
 • chodniki 2.0-3.0m, na wiadukcie 1.5-2.0m
 • ścieżka rowerowa 2.5m
 • oświetlenie
 • drzewa lub krzewy
 • przewód kanalizacyjny do odwodnienia ulicy
 • podstawowe uzbrojenie
  Realizacja ulicy będzie miała decydujący wpływ na obsługę komunikacyjną terenów, które w szybkim tempie ulegają przekształceniom. Poprawie ulegnie powiązanie dzielnic: Woli z Ochotą jak również dojazd z południa do Dworca Warszawa Zachodnia.

 • ul. Prądzyńskiego - orientacja 4,15 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Założenia do koncepcji rozwiązań
 • Opis rozwiązań
 • Porównanie wariantów przebiegu

  Przedmiotem opracowania jest ustalenie przebiegu nowej ulicy, która będzie przedłużeniem ul. Prądzyńskiego, w kierunku zachodnim na tereny Odolan. Analizą objęto odcinek długości ca 2,5 km od ul. Brylowskiej do ul. Sowińskiego. Celem opracowania jest uściślenie przebiegu nowej ulicy, uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych jezdni i skrzyżowań, określenie rezerw terenowych i zasad obsługi terenów położonych wzdłuż tej ulicy. Materiał zostanie wykorzystany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu decyzji administracyjnych (warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę), do opracowywania koncepcji zagospodarowania terenu.

  Zakres opracowania obejmuje:
  - rozwiązania sytuacyjne jezdni i skrzyżowań
  - rozwiązanie wysokościowe
  - charakterystyczne przekroje poprzeczne
  - zasady obsługi komunikacyjnej obszaru
  - propozycje linii rozgraniczających ulicy


 • Rys. 1 - Uwarunkowania urbanistyczne 4,33 MB  Rys. 2 - Stan własności gruntów 3,93 MB  Rys. 3 - Plan sytuacyjny - wariant 1 9,57 MB  Rys. 4 - Plan sytuacyjny - wariant 2 9,53 MB  Rys. 5 - Przekroje poprzeczne 0,53 MB  Rys. 6 - Profil podłużny - wariant 1 1,07 MB  Rys. 7 - Profil podłużny - wariant 2 1,06 MB  Rys. 8 - Zasady obsługi komunikacyjnej dla wariantu 1 4,15 MB  Rys. 9 - Zasady obsługi komunikacyjnej dla wariantu 2 4,13 MB