Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ścieżki rowerowe w Polsce


Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE

W dokumencie m.in.:

 • Park rowerowy w Polsce
 • Ruch rowerowy na drogach krajowych
 • Ruch rowerowy w miastach o różnej wielkości
 • Kompleksowe badania ruchu
 • Zainteresowanie rowerem jako środkiem transportu

  Rowery nie podlegają rejestracji, a GUS nie podaje wprost ilości rowerów w Polsce. Stąd koniecznością jest posługiwanie się szacunkami. Jeszcze z końcem lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku różne źródła szacowały ilość rowerów w Polsce na 5,5 - 11,5 mln. Natomiast z opracowania GUS "Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r." wynika, że 64% gospodarstw domowych posiada rower. Równocześnie GUS podaje, że w 2005 roku Polska posiadała 13 338 000 gospodarstw domowych. Zatem z przemnożenia wynikałoby, że Polska w 2005 roku posiadała 8 536 320 rowerów. Od 2005 roku w Polsce się wiele zmieniło można, zatem oczekiwać, że obecnie Polska posiada około 9 mln rowerów, czyli co czwarty statystyczny Polak jest posiadaczem roweru. Gdyby przyjąć, że obecne dane GUS są prawdziwe to oznaczałoby, że 11,5 mln rowerów z końca lat siedemdziesiątych to ilość znacznie przeszacowana. Wątpliwości jednak pozostają i Zespół ds. Ścieżek Rowerowych powinien zlecić kolejne badania w tej sprawie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
  Znacznie ważniejszą informacją niż ilość rowerów jest wielkość ruchu rowerowego. Nie ma kompleksowych danych dotyczących ruchu rowerowego w skali Polski. Wiele gmin w ogóle nie prowadzi pomiarów ruchu. Ponadto często pomiary ruchu klasyfikują ruch rowerowy jako "pojazdy inne" wraz z pojazdami zaprzęgowymi itp. Metodologia stosowanych w Polsce pomiarów ruchu najczęściej pomija ruch rowerowy odbywający się na chodnikach, na drogach rowerowych poza jezdnią i nieformalnych trasach poza pasem drogowym. Tym niemniej dostępne są dane wycinkowe, które mogą dać pewien obraz stanu ruchu rowerowego w Polsce.


 • Ruch rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu 2005

  W dokumencie m.in.:

 • Dane o ruchu rowerowym w GPR 2005
 • Ruch rowerowy na drogach krajowych
 • Rozkład przestrzenny ruchu rowerowego
 • Zmienność ruchu rowerowego

  Celem opracowania jest analiza zebranych danych o natężeniach ruchu rowerowego w Polsce, w szczególności jego zmienności sezonowej i dobowej. Materiałem badawczym są natężenia ruchu rowerowego odnotowane podczas Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 (GPR 2005) na drogach krajowych w zarządzie GDDKiA.

  Analiza danych o ruchu rowerowym z GPR 2005 wykonana została w 2009r. przez Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po zakończeniu GPR 2010 jej wyniki zostaną wykorzystane jako materiał porównawczy.


 • Generalny Pomiar Ruchu w 2005 r. objął 1797 odcinków1 pomiarowych na sieci dróg krajowych poza miastami na prawach powiatu. Roczny cykl pomiarowy obejmował 11 okresów, w tym 7 okresów dziennych w dni powszednie (w godz. 8-16 lub 6-22), 2 okresy dzienne w niedziele (w godz. 8-16 lub 6-22) i 2 okresy nocne w dni powszednie (godz. 22-6). Na każdym z odcinków, w zależności od jego typu, pomiar wykonywany był w 4, 9 lub 11 z ww. okresów.
  Wyniki GPR 2005 potwierdzają istotny udział ruchu rowerowego na niektórych odcinkach dróg krajowych, sięgający poziomu 5-10%, a w ekstremalnym przypadku – nawet 18%.


  Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006-2008

  W dokumencie m.in.:

 • System Ewidencji Wypadków i Kolizji
 • Czas, miejsce i okoliczności zdarzenia
 • Rodzaje zdarzeń i pojazdów uczestniczących
 • Przyczyny zdarzeń
 • Rozkład geograficzny zdarzeń

  Polska jest krajem najwyższego ryzyka dla rowerzystów. Co roku Policja odnotowuje kilkanaście tysięcy zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Średnio rocznie na polskich drogach ginie 500 użytkowników rowerów, a ponad 5000 zostaje rannych. Jest to problem zarówno dużych miast, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń, jak i małych miejscowości, gdzie wypadki są wprawdzie rzadsze, ale cięższe w skutkach. Prawie 16 zabitych (15,8) rowerzystów na milion mieszkańców rocznie (CARE/Eurostat 2005)2 to niechlubny rekord Unii Europejskiej. Średnio w UE ten wskaźnik wynosi aż czterokrotnie mniej - zaledwie 4 zabitych na milion mieszkańców rocznie. Skrajnie niekorzystna jest także proporcja liczby wypadków do natężenia ruchu rowerowego - rowerzyści stanowią niemal 10% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, podczas gdy udział rowerów w ogóle podróży szacuje się na jedynie 1-2%.

  Celem opracowania jest kompleksowy przegląd ogółu dostępnych informacji o zdarzeniach drogowych z udziałem rowerzystów, a w szczególności - identyfikacja problemów kluczowych dla bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Uzyskane ogólnopolskie dane i wskaźniki mogą służyć jako punkt odniesie-nia dla regionalnych lub lokalnych analiz bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Jednocześnie opracowanie wskazuje obszary tematyczne istotne dla bezpieczeństwa ruchu rowerowego, dla których istniejąca ewidencja wypadków i kolizji nie dostarcza wystarczających danych do analizy. Efektem ubocznym opracowania jest także identyfikacja problemów związa-nych z systemem SEWiK, obowiązującym wzorem karty zdarzenia drogowego oraz instrukcją jej wypełniania, prowadzących do niejednoznaczności lub braku istotnych informacji o zdarzeniach. • Zasady projektowania ścieżek rowerowych


  Wyciąg z
  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  z dnia 2 marca 1999 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

  § 46. 1. Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
  2. Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Pas dla rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi.

  § 47. 1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
      1) 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,
      2) 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,
      3) 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.
  2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

  § 48. 1. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.
  2. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.  Zasady poruszania rowerem po drogach rowerowych oraz relacje między rowerzystami i kierowcami

  Wyciąg z
  Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997
  (Dz.U. z 1997 roku, Nr 98, poz. 602).

  art. 27
  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
  2. (skreślony).
  3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
  4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

  art. 33
  1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
  1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.
  2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
  3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
     1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
     2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
     3) czepiania się pojazdów.
  4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
     1) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
     2) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
  5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
     1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
     2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
  6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
  7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.