Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Forteczny Szlak Rowerowy Twierdzy Warszawa

Idea oraz przebieg Fortecznego Szlaku Rowerowego wypracowane zostały w toku pracy magisterskiej pt: "Forteczny Szlak Rowerowy Twierdzy Warszawa, jako element integrujący przestrzeń zabytkową" obronionej w 2012r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku gospodarka przestrzenna. Autorem pracy jest mgr inż. Piotr Dąbrowski Zamieszczone fragmenty dotyczące m.in. metodyki pracy, inwentaryzacji terenowej oraz obliczania wskaźników dla wariantów przebiegu szlaku pochodzą z ww. pracy magisterskiej.


Głównym celem projektu "Fortecznego szlaku rowerowego Twierdzy Warszawa" było zapobieżenie postępującej dezintegralności dawnej Twierdzy Warszawa, zwiększenie zainteresowania terenami fortecznymi, lepsze udostępnienie dla turystyki istniejących na terenie miasta dawnych fortów obronnych i tym samym wpłynięcie na rozpoczęcie rewitalizacji tych cennych obszarów. Szlak będzie integralną częścią Parku Kulturowego, elementem który połączy jego części w spójną całość.
Forteczny szlak rowerowy rozpoczyna się i kończy przy Cytadeli, miejscu dobrze skomunikowanym z miastem. Szlak przebiega w formie pętli z północy na południe stolicy przez wewnętrzny i zewnętrzny pierścień fortów lewobrzeżnej Warszawy. Łączy ze sobą wszystkie z dziewiętnastu zachowanych fortów i punktów oporu, przebiegając kolejno od Cytadeli przez: Punkt Oporu Buraków, Fort Bema, Szczęśliwice, Rakowiec, Mokotów, Piłsudskiego do Fortu Augustówka, a następnie zewnętrznym pierścieniem fortecznym od Fortu Augustówka przez Fort Czerniaków, Służew, Służewiec, Zbarż, Okęcie, Włochy, Chrzanów, Blizne, Radiowo, Wawrzyszew do Fortu Bielany. Końcowy etap prowadzi z Lasu Bielańskiego wzdłuż Kępy Potockiej do punktu startu, czyli Cytadeli. Dokładny przebieg szlaku zilustrowany został na mapie znajdującej się obok.
Szlak przebiega przez dobrze skomunikowane z miastem i obszarami pozamiejskimi miejsca m.in. Metro Wawrzyszew, stacja kolejki WKD Warszawa Raków, Dworzec Zachodni. Ponadto przecinał będzie waSne arterie komunikacyjne Warszawy m.in. ul. Połczyńską, Grójecką, Puławską, Górczewską, Powsińską, którymi przebiega wiele linii autobusowych, czy tramwajowych. Fakt ten umożliwia "podłączenie" się do szlaku w wielu miejscach zarówno dla przyjezdnych jak i mieszkańców Warszawy. Forteczny szlak rowerowy Twierdzy Warszawa połączony będzie z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi, poprawiając przy tym ciągłość całej sieci rowerowej stolicy i wzbogacając ofertę dla cyklistów. Łączna długość szlaku wynosi 71km, a średni czas potrzebny na pokonanie tej drogi przez rowerzystę wynosi 7 godzin.
Forty, które połączy szlak, stanowić będą miejsca przystankowe na jego przebiegu. Proponuje się lokalizację w nich miejsc obsługi turystów: gastronomia, miejsca noclegowe, serwisy rowerowe. Tereny fortów wzbogacone mogłyby być o ciekawy program rekreacyjny np. ścieSki zdrowia, parki linowe, tor kajakowy zlokalizowany w fosie fortu. Funkcjonowałoby to równolegle z konkretnym wykorzystaniem fortu: hotel, park miejski, teren rekreacyjno - sportowy. Jednocześnie należy nadmienić, iż szlak przebiegał będzie przez ciekawe turystycznie i krajobrazowo miejsca stolicy, min. Park Królikarnia, Park Szczęśliwicki, Las Bemowo, Rezerwat Las Bielański, Jeziorko Czerniakowskie. Wzmocni to jego atrakcyjność turystyczną.

Forteczny Szlak Rowerowy - Mapa 4,01 MB


W dokumencie m.in.:

 • IDEA FORTECZNEGO SZLAKU ROWEROWEGO TWIERDZY WARSZAWA
 • METODYKA PRACY
 • INWENARYZACJA TERENOWA
 • ANALIZA WSKAŹNIKÓW I OPRACOWANIE PRZEBIEGU SZLAKU

  Forteczny Szlak Rowerowy - Grafika 24,07 MB

  Metodyka tyczenia szlaku składała się z następujących elementów:
  1. Wstępna inwentaryzacja terenowa, analizy map topograficznych, zdjęć satelitarnych, analizy literatury i dokumentów miejskich;
  2. Opracowanie wskaźników tyczenia szlaku: długość szlaku (DD), czas przejazdu (CC), tereny zieleni (ZZ), kolizyjność (KK), natęSenie ruchu (NN), forteczność (FF) oraz moSliwości realizacji (MM) oraz metodyki ich obliczania.
  3. Opracowanie wariantów przebiegu szlaku na kaSdym odcinku (od 1 do 4 wariantów). Odcinek to przestrzeń pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą fortami. Cały Forteczny szlak rowerowy składa się z 19 odcinków.
  4. Szczegółowa inwentaryzacja terenowa zaproponowanych wariantów szlaku.Wyniki inwentaryzacji przedstawione zostały w formie kart inwentaryzacyjnych i map przedstawiających warianty przebiegu szlaku.
  5. Obliczenie siedmiu ww. wskaźników zgodnie z opracowaną metodyką
  6. Analiza wskaźników i wybór najkorzystniejszego wariantu danego odcinka. Przy wyborze przebiegu szlaku brano pod uwagę równieS inne elementy, nieujęte we wskaźnikach: atrakcyjność przebiegu oraz bariery funkcjonalne i przestrzenne.
  W wyniku przedstawionego powyżej ciągu prac wypracowany został przebieg Fortecznego Szlaku Rowerowego. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami przestrzennymi w mieście trasa szlaku może ulegać zmianom, jednakże ogólna idea łączenia poszczególnych fortów w spójną pierścieniową całość powinna zostać zachowana.