Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ścieżki rowerowe w Warszawie


Istniejąca i docelowa sieć ścieżek rowerowych w Warszawie
Zakłada się rozwój dróg rowerowych, docelowo do osiągnięcia wskaźnika gęstości sieci na poziomie 0,65km/1000 mieszkańcoów. Przyjęcie takiej skali docelowego rozwoju wymaga rozbudowy sieci ścieżek rowerowych z 200 km istniejących o następne około 900 km. Planowane jest w Warszawie zbudowanie spójnego systemu dróg rowerowych, wygodnych i bezpiecznych dla użytkowników. Na system będą się składać:
 • drogi główne, które połączą wszystkie główne obszary miasta i najważniejsze węzły tras rowerowych
 • drogi zbiorcze i łącznikowe - połączą one trasy główne, węzły, osiedla i inne ważne punkty
 • trasy wypoczynkowe - przebiegające w parkach i innych miejscach atrakcyjnych turystycznie.
Strategia Zrównoważonego Systemu Transportowego zakłada rozwój systemu ścieżek rowerowych z uwzględnieniem możliwości szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przejazdu przez całe miasto. Zakłada zatem, że system tras rowerowych będzie pełnił zarówno funkcję transportową, jak i rekreacyjną. Zakłada się hierarchizację układu dróg rowerowych dostosowując do funkcji pełnionych w systemie transportowym. Drogi dla rowerów w obrębie pasa drogowego będą odizolowane od jezdni i wyznaczone tak, aby ograniczyć do minimum możliwości kolizji. Niektóre ulice będą przystosowane do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych. Obowiązywać tam będzie ograniczenie prekości pojazdów silnikowych do 30 km/h. Większość inwestycji będą jednak stanowiły samodzielne drogi rowerowe.
Dla sprawnego ruchu rowerowego konieczne jest stworzenie możliwości przewozu i bezpiecznego pozostawienia roweru. Parkingi dla rowerów będą zlokalizowane obok węzłów przesiadkowych, stacji, przystanków oraz ważnych obiektów (kulturalnych, sportowych). Konieczna będzie także współpraca władz Warszawy z samorządami gmin podwarszawskich oraz Mazowieckim Zakładem Przewozów Regionalnych dla określenia zasad przewozu roweru oraz tworzenia parkingów dla rowerów w pobliżu stacji i przystanków kolejowych, położonych na liniach dojazdowych do Warszawy.


Źródło: Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku i Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla m.st. Warszawy


Interaktywna mapa dróg rowerowych na stronie Rowerowa Warszawa

Ścieżki i szlaki rowerowe w Warszawie w Wikipedii

Materiały

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie

W dokumencie m.in.:

 • ZASADY ORGANIZACJI RUCHU ROWEROWEGO
 • WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA
 • ZASADY USYTUOWANIA DRÓG DLA ROWERÓW W PASIE DROGOWYM
 • ZASADY ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ
 • RUCH ROWEROWY I TRANSPORT ZBIOROWY
 • OZNAKOWANIE DRÓG DLA ROWERÓW
 • ESTETYKA DRÓG DLA ROWERÓW
 • NAWIERZCHNIE DRÓG DLA ROWERÓW
 • URZĄDZENIA DO OBSŁUGI RUCHU ROWEROWEGO I ICH USYTUOWANIE
 • UTRZYMANIE DRÓG DLA ROWERÓW
 • RUCH ROWEROWY W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT DROGOWYCH

  Niniejsze "Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" zwane dalej Standardami, zawierają warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury rowerowej w granicach administracyjnych m.st. Warszawa. Celem Standardów jest ułatwienie działań związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Warszawie. Standardy są przeznaczone do stosowania przez: jednostki zajmujące się planowaniem (np. na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), biura projektowe, firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządców ruchu.
  Standardy zostały opracowane dla określenia stałych zasad planowania, projektowania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury rowerowej na terenie Warszawy. Zakłada się, że ich stosowanie:
  - ułatwi rozwój i poprawi jakość infrastruktury rowerowej,
  - ujednolici standardy projektowana, wykonywania i eksploatowania infrastruktury rowerowej,
  - na etapie przygotowywania inwestycji ułatwi współpracę biur planistycznych i projektowych z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi za infrastrukturę rowerową.


 • Warszawski raport rowerowy 2015

  W dokumencie m.in.:

 • TRASY ROWEROWE
 • NOWA INFRASTRUKTURA
 • PLANY ROZWOJOWE
 • PARKINGI ROWEROWE
 • ROWER PUBLICZNY
 • WYPOŻYCZALNIE
 • OPINIA MIESZKAŃCÓW
 • RUCH ROWEROWY
 • NOWE PRZEPISY
 • BEZPIECZEŃSTWO RUCHU ROWEROWEGO

  Sieć rowerowa w Warszawie liczy 457 km. Uzupełniają ją ulice, na których dopuszczony jest ruch rowerowy pod prąd lub dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. Coraz więcej jest infrastruktury rowerowej na jezdni - pasów i kontrapasów. To m.in. efekt inicjatyw mieszkań-ców zgłaszanych w ramach budżetu partycypacyjnego.
  W Warszawie funkcjonuje ponad 7000 wygodnych, pu-blicznie dostępnych stojaków rowerowych zgrupowanych w ponad 1300 lokalizacjach. Stojaki ustawiane są w za-leżności od bieżących potrzeb, zgłaszanych przez osoby i instytucje.
  Elementem transportu rowerowego jest system roweru publicznego Veturilo, składający się z ponad 200 stacji i 3000 rowerów. Aktualna umowa z operatorem systemu, firmą Nextbike wygasa z końcem 2016 roku, trwają więc prace nad koncepcją jego rozwoju. Jesienią br. odbyły się konsultacje społeczne, których celem było poznanie ocze-kiwań użytkowników dotyczących przyszłości Veturilo.


  Mapa rowerowa Warszawy 2015 3,03 MB

  Mapa rowerowa centrum Warszawy 2015 0,520 MB


 • Warszawski raport rowerowy 2010

  W dokumencie m.in.:

 • DROGI I PARKINGI ROWEROWE
 • BEZPIECZEŃSTWO RUCHU ROWEROWEGO
 • AKCJE ROWEROWE
 • OPINIE MIESZKAŃCÓW
 • PROGRAM ROZWOJU

  Warszawa to miasto, które kładzie nacisk na zrównoważony rozwój systemu transportowego. Na mocy uchwały Rady Warszawy od lipca 2009 r. obowiązuje "Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne". Strategia ta wskazuje kierunki rozwoju miasta dotyczące systemu transportowego, a także zawiera wytyczne kształtowania przestrzeni w poszczególnych strefach obsługi komunikacyjnej miasta. W sposób priorytetowy zajmuje się transportem rowerowym.
  W strategii zakłada się zwiększenie roli transportu rowerowego (liczby podróży wykonywanych rowerem) poprzez:
  - rozbudowę infrastruktury dróg i parkingów;
  - rowerowych, zapewniającej bezpieczne warunki podróżowania rowerem;
  - uruchomienie systemu roweru publicznego;
  - rozwój systemu B+R;
  - wzmocnienie instytucjonalne jednostek zajmujących się ruchem rowerowym.


 • Program Rozwoju Ruchu Rowerowego w Warszawie

  W dokumencie m.in.:

  • Ocena stanu istniejącego
   • Infrastruktura rowerowa
   • Ruch rowerowy
   • Bezpieczeństwo ruchu
   • Transport rowerowy w dokumentach planistycznych
  • Plan działań w zakresie transportu rowerowego
   • Podział kompetencji i zadań w mieście w zakresie ruchu rowerowego
   • Uruchomienie systemu roweru publicznego
   • Drogi rowerowe do roku 2011
   • Parkingi rowerowe do roku 2011
   • Plan rozwoju na lata późniejsze
   • Monitorowanie stanu istniejącego
  Zestawienie informacji dotyczących istniejących dróg rowerowych wykonano na podstawie:
  - danych przekazanych przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji,
  - danych przekazanych przez zarządców dróg (ZDM, ZTP),
  - danych przekazanych przez Dzielnice,
  - inwentaryzacji w terenie.

  Informacje o przebiegu dróg rowerowych zenrano w odniesieniu do wszystkich dzielnic Warszawy. Na tej podstawie zbudowano komputerowe odwzorowanie sieci dróg rowerowych w układzie kartezjańskim, jako bazę wykorzystując układ dróg zapisanych w KSU Warszawy.

  Załączniki do "Programu ..." - parkingi rowerowe 5,08 MB


  Studium Koncepcyjne Systemu Roweru Publicznego dla m.st. Warszawy

  W dokumencie m.in.:

 • Systemy wypożyczania rowerów publicznych
 • Charakterystyka Warszawy a możliwość i zakres wprowadzenia roweru publicznego
 • Wnioski dla Warszawy
 • Dotychczasowe plany dla Warszawy dotyczące roweru publicznego
 • System roweru publicznego dla Warszawy
 • Finansowanie roweru publicznego

  System rowerów publicznych można określić jako rodzaj transportu w mieście realizowany ogólnodostępnymi (publicznymi) rowerami, udostępnianymi w wypożyczalniach. Rodzaje systemów rowerów publicznych są zróżnicowane w zależności od specyfiki rozwiązań technicznych stosowanych do stacja obsługi systemu (wypożyczalnia rowerów).
  Systemy rowerów publicznych są tworzone głównie z myślą o mieszkańcach miast, zwykle dużych, tam gdzie w obszarach centralnych wprowadzane są ograniczenia ruchu samochodowego, strefy ruchu pieszego, strefy płatnego parkowania, opłaty za wjazd do obszaru, priorytety dla transportu zbiorowego, zwężenia szerokości jezdni, itp. Wówczas rower staje się atrakcyjnym środkiem transportu, często dającym użytkownikom niezależność większą niż samochód. Uznawane są za przyjazny środek miejskiego transportu, szczególnie w obszarach śródmiejskich.
  Na systemy rowerów publicznych skladają się przede wszystkim same rowery, punkty wypożyczania/oddawania rowerów oraz podsystem zarządzania (rejestracja, pobieranie opłat, informacja, itp.). W zależności od systemu, wypożyczalnie są wyposażone w różne urządzenia obslugujące, takie jak:
  - stojaki rowerowe z zabezpieczeniami przed kradzieżą
  - urządzenia do poboru opłat
  - panele informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o systemie.

  Schemat roweru publicznego w Warszawie 0,39 MB


 • Rower publiczny dla Warszawy

  W dokumencie m.in.:

 • Systemy roweru publicznego funkcjonujące na świecie
 • Wykorzystanie rowerów publicznych w miastach posiadających takie systemy oraz wpływ wprowadzenia roweru publicznego na transport w tych miastach
 • Analiza 4 propozycji roweru publicznego dla Warszawy
 • Uzasadnienie ekonomiczne wprowadzenia systemu roweru publicznego w Warszawie
 • Analiza sposobów wprowadzenia systemu roweru publicznego do użytku

  Rowery publiczne są zdobywającym coraz większą popularność elementem systemu transportowego w miastach na całym świecie. Wprowadzenie roweru publicznego jest formą kształtowania przez miasto zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Stwarza możliwość przemieszczania się za pomocą roweru na części lub na całej trasie, eliminując problem przechowywania pojazdu gdy nie jest on wykorzystywany, co często jest powodem wybierania innych środków transportu. Komunikacja rowerowa jest jedną z najbardziej pożądanych form transportu w mieście – nie powoduje korków, hałasu, zajmuje mało przestrzeni oraz nie zanieczyszcza powietrza, czyli rozwiązuje największe problemy związane z transportem w mieście.
  Utworzenie systemu roweru miejskiego jest znakomitą szansą na uatrakcyjnienie systemu transportowego Warszawy, bez angażowania środków budżetowych. Ryzyko związane z wprowadzeniem tego systemu, ponosi jego operator. Dzięki wstępnemu zainteresowaniu 4 niezależnych operatorów, Warszawa ma szansę dołączyć do grona kilkudziesięciu miast europejskich, w których funkcjonują już podobne systemy.
  Korzyści związane z wprowadzenia roweru publicznego:
  - Stworzenie nowej, taniej, ekologicznej i efektywnej formy transportu;
  - Tworzenie lepszego wizerunku miasta;
  - Zwiększenie ogólnego udziału rowerów w transporcie;
  - Poprawa zdrowia mieszkańców korzystających z systemu;
  - Stworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze systemu;
  - Brak lub minimalne koszty po stronie miasta.


 • Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w dzielnicy Żoliborz

  W dokumencie m.in.:

 • Przegląd dokumentów strategicznych i wytycznych technicznych
 • Analiza wybranych projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego
 • Typowe rozwiązania organizacji ruchu
 • Założenia koncepcyjne dla ruchu pieszego i rowerowego
 • Sieć podstawowa
 • Sieć uzupełniająca
 • Zbiorcze zestawienie rekomendowanych rozwiązań

  Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy w celu ustalenia sposobu prowadzenia ruchu rowerowego na drogach publicznych znajdujących się w granicach dzielnicy Żoliborz oraz poprawy warunków ruchu pieszego. W szczególności skupiono się na rozwiązaniach dostosowujących istniejące odcinki ulic do przeprowadzanie ruchu rowerowego po istniejących jezdniach dzięki zastosowaniu różnego rodzaju środków technicznych z zakresu elementów uspokajania ruchu i jego odpowiedniej organizacji. Opracowanie zawiera także propozycje usprawnień w ruchu pieszym w postaci propozycji nowych przejść dla pieszych oraz likwidacji barier komunikacyjnych utrudniających poruszanie się.

  Mapa rekomendowanych rozwiązań dla ruchu rowerowego i pieszego 6,89 MB

  Raport z wykonania analiz ruchu 1,07 MB


 • Ocena zasadności wdrożenia wspólnego pasa autobusowo-rowerowego na ul. Królewskiej w Warszawie

  W dokumencie m.in.:

 • Zakres obszarowy pomiarów
 • Wyniki pomiarów
 • Wyniki obserwacji rowerzystów
 • Opinia

  Ekspertyza została wykonana przez zespół Politechniki Warszawskiej, Instytutu Dróg i Mostów, pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Brzezińskiego.
  Celem ekspertyzy jest ocena zasadności wdrożenia rozwiązania w postaci wspólnego pasa autobusowo-rowerowego na ul. Królewskiej w Warszawie, odcinek Marszałkowska - Zachęta.
  Obecnie, na tym odcinku ulicy obowiązuje organizacja ruchu, zgodnie z którą komunikacja autobusowa wykorzystuje wydzielone pasy autobusowe, a rowerzyści powinni poruszać się jezdnią wraz z samochodami na lewych pasach ruchu. Oznacza to prowadzenie ruchu rowerowego środkiem jezdni, co może stwarzać zagrożenie powstawania konfliktów z pozostałymi użytkownikami jezdni (samochody, autobusy). Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest to dość kontrowersyjne sposób organizacji ruchu.
  W ramach ekspertyzy przeprowadzono obserwacje ruchu na ulicy Królewskiej za pomocą kamer rejestrujących obraz w dzień powszedni, w godzinach od 06:00 do godziny 22:00 (18 czerwca, wtorek) w dwóch przekrojach. Rejestrowano wszystkie przejazdy rowerów poruszających się na chodnikach i na jezdni oraz z konflikty spowodowane tymi przejazdami z pieszymi, autobusami i samochodami.
  Badania konfliktów uzupełniono pomiarami natężeń ruchu (wszystkich typów pojazdów) i pomiarami prędkości autobusów.


 • Ocena bezpieczeństwa nowej organizacji ruchu pieszego i rowerowego na terenie Nowego Miasta w Warszawie

  W dokumencie m.in.:

 • Zakres obszarowy pomiarów
 • Wyniki pomiarów
 • Porównanie wyników pomiarów przed i po
 • Podsumowanie

  Ekspertyza została wykonana przez zespół Politechniki Warszawskiej, Instytutu Dróg i Mostów, pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Brzezińskiego.
  W ramach ekspertyzy przeprowadzono badania ruchu pieszego i rowerowego na obszarze Nowego Miasta. Celem było ustalenie wielkości ruchu pieszego i rowerowego przed i po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na obszarze Nowego Miasta, związanej z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

  Badanie wykonano w dwóch okresach:
  - przed zniesieniem zakazu ruchu rowerowego na analizowanym obszarze (pomiar 15,16,17 czerwca 2013 r.)
  - bezpośrednio po zniesieniu zakazu ruchu rowerowego, tj. 22, 23 i 24 czerwca 2013 r.

  Pomiary wykonano w 4 przekrojach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Nowego Miasta. Dwa przekroje w ciągu ulicy Freta, jeden przekrój na ul. Podwale w okolicy Barbakanu i jeden przekrój na ul. Mostowej pomiędzy ul. Starą a ul. Freta. • Wybrane prezentacje z konferencji naukowej
  "Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom"
  Politechnika Warszawska, 6 grudnia 2007