Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga ekspresowa S19

Odcinek w województwie mazowieckim


Droga ekspresowa nr 19 (S19) jest to szlak łączący główne miasta wschodniej Polski: Białystok, Lublin oraz Rzeszów. Na obszarze województwa mazowieckiego S19 przecina jego wschodnie krańce w powiecie łosickim. Długość odcinka około 35 km. Przebieg drogi krajowej nr 19 nawiązuje do historycznego przebiegu traktu łączącego Białystok - Siemiatycze - Łosice - Międzyrzec Podlaski - Lublin. Droga łączy liczne, niewielkie miejscowości powiatu łosickiego, przez co jest kręta (szczególnie między Sarnakami a Łosicami), z krótkimi odcinkami prostymi. Na dzień dzisiejszy, ruch na niej jest relatywnie niewielki i zróżnicowany, w zależności od odcinka. Największy jest na trasie: Siemiatycze - Sarnaki - Łosice i dalej w kierunku Siedlec. W odczuciu mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż drogi, jej uciążliwość nie jest powszechnie odbierana. Jednak, przy stałym wzroście natężenia ruchu samochodowego przepustowość drogi ulegnie ograniczeniu, a w efekcie wystąpią utrudnienia.
Przebudowa drogi nr 19 do parametrów drogi ekspresowej musi wiązać się z wyprostowaniem przebiegu, a co za tym idzie, wejściem na nowe tereny. Wstępnie wytrasowano 3 warianty drogi (1, 1a i 2). W ramach konsultacji społecznych, pojawił się wariant 3, będący kompromisem wszystkich rozwiązań, uwzględniający maksymalną liczbę uwag zgłaszanych przez mieszkańców i przedstawicieli urzędów. Na podstawie przeprowadzonego w Raporcie porównania można przyjąć, że najkorzystniejszym do realizacji pod względem funkcjonalności, relatywnie najmniejszych negatywnych oddziaływań na mieszkańców oraz mało konfliktowym dla środowiska przyrodniczego, będzie wariant 3 (społeczny).

Podstawowe parametry techniczne przyszłej trasy S19:
 • klasa drogi - S,
 • całkowicie ograniczona dostępność,
 • prędkość projektowa - 100 km/h,
 • nośność - 11,5 t/oś,
 • szerokość jezdni - 11,5 metra w etapi I (przekrój 2+1), docelowo 14 metrów (2x2 pasy),
 • szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,5 metra,
 • szerokość pasa dzielącego - docelowo 12 metrów,
 • szerokość korony drogi - 32 metry,
 • szerokość w liniach rozgraniczających - min. 60 metrów.
 • Materiały środowiskowe dla odcinka mazowieckiego

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE
 • WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, SZATĘ ROŚLINNĄ, ŚWIAT ZWIERZĘCY I KRAJOBRAZ
 • WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY
 • WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
 • ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW TERENÓW PRZYLEGŁYCH
 • PORÓWNANIE WARIANTÓW
 • WNIOSKI I ZALECENIA

  Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (OOS) było określenie skutków środowiskowo-przestrzennych, wynikających z rozbudowy drogi krajowej nr 19 w granicach województwa mazowieckiego, na etapie prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji. Rozpatrywane były interakcje pomiędzy opiniowaną drogą a najbliższymi terenami mieszkaniowymi (wpływ na ludność), fauną i florą, wodami podziemnymi i powierzchniowymi, powierzchnią ziemi, obiektami podlegającymi ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody oraz dobrami kultury.

  Streszczenie raportu 0,44 MB

  Zanieczyszczenie powietrza 5,47 MB

  Załączniki 2,57 MB


 • Plan orientacyjny analizowanych wariantów 3,89 MB