Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja programowa Dok. środowiskowa

Napierki - Płońsk


Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów ekspresowych obejmuje odcinek drogi od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska. Zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiatach mławskim, ciechanowskim i płońskim. Długość analizowanego odcinka wynosi około 73 km. Celem rozbudowy drogi krajowej nr 7 jest poprawa warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu oraz włączenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o istotnym znaczeniu rownież w połączeniach międzynarodowych. Dostosowanie drogi krajowej nr 7 do parametrow drogi ekspresowej znacznie skróci czas podroży pomiędzy odległymi celami jak i również poprawi znacznie bezpieczeństwo na drodze.
Podstawowe parametry techniczne przyszłej trasy S7:
 • klasa drogi - S,
 • prędkość projektowa - 100 km/h,
 • nośność 11,5 t/oś,
 • całkowicie ograniczona dostępność,
 • dwie jezdnie o szerokości po 7,0m,
 • pas rozdziału o szerokości 12,0m,
 • obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
 • jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej.
  Na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 60 w Glinojecku a Płońskiem o długości około 23 km przebudowa drogi polegać będzie na realizacji drugiej jezdni oraz budowie węzłów i likwidacji skrzyżowań kolizyjnych. Na odcinku północnym od Glinojecka do granicy województwa proponuje się w rejonie kilku miejscowości zmianę korytarza projektowanej drogi ekspresowej w stosunku do obecnego położenia jezdni. Dotyczy to miejscowości Uniszki Zawadzkie, Modła, Wiśniewo, Żurominek, Mdzewo, Strzegowo i Unierzyż. Rozważane są pojedyncze obwodnice poszczególnych miejscowości jak rownież nowy korytarz trasy od Kuklina-Uniszek Zawdzkich do Unierzyża o długości 40 km. Na odcinku objętym Studium przewiduje się wariantowo od 12 do 10 węzłów oraz celem zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej przewiduje się wariantowo od 19 do 22 przejazdów dla dróg powiatowych i gminnych.

  31.08.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową na wariant 4R
 • 17.12.2012 podpisano kontrakt na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka w podziale na dwa zadania. Realizacja planowana do 04.2014
  Luty 2015 - ogłoszono przetarg na budowę na odcinku Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km)

  Oficjalne strony inwestycji: s7-napierki-strzegowo.pl oraz s7-strzegowo-plonsk.pl
  Koncepcja programowa - wrzesień 2013

  Odcinek Napierki - Strzegowo km 0+000 - 35+470

  Napierki - Mława km 0+000 - 13+967


  Plan orientacyjny 27,1 MB

  Plan sytuacyjny 19,8 MB

  Mława - Strzegowo km 13+967 - 35+470


  Plan orientacyjny 45,7 MB

  Plan sytuacyjny 29,9 MB

  Odcinek Strzegowo - Płońsk km 35+470 - 71+200


  Plan orientacyjny 8,38 MB

  Plan sytuacyjny 38,7 MB

  Dokumentacja środowiskowa - maj 2008

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEBIEGU
 • POWIĄZANIA I OBSŁUGA TERENÓW PRZYLEGŁYCH
 • ANALIZY RUCHU W STANIE ISTNIEJĄCYM I PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO
 • PARAMETRY TECHNICZNE I ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
 • URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA
 • UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
 • SZATA ROŚLINNA, SIEDLISKA PRZYRODNICZE, ŚWIAT ZWIERZĘCY, PRZYRODNICZE OBSZARY CHRONIONE
 • ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 • ANALIZA AKUSTYCZNA
 • ZBIORCZA OCENA ODDZIAŁYWAŃ. WSKAZANIE WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA
 • MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej.
  Opracowanie wykonano w Pracowni Ochrony Środowiska Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A. na podstawie "Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska" wykonanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
  Raport wykonano dla czterech wariantów przedsięwzięcia.


  Streszczenie raportu 1,2 MB

  Załączniki do raportu 0,87 MB


 • 0+000 - 24+500 1,63 MB  24+000 - 49+000 1,75 MB  49+000 - 72+946 1,88 MB


  Wariant 1

  Przebieg drogi S-7 pozostawiono w korytarzu ustalonym w Koncepcji programowoprzestrzennej opracowanej przez biuro DROMEX w 2001 roku.
  Długość odcinka projektowanej drogi S-7 w Wariancie 1 wynosi 72+946 km (w tym odcinek 685 m poza granicami województwa mazowieckiego). Od granicy wojewodztwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska droga generalnie prowadzona jest w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 7, za wyjątkiem sześciu obwodnic miejscowości Uniszki, Modła, Wiśniewo, Żurominek, Mdzewo, Strzegowo. Odcinek wykorzystujący ślad istniejący stanowi około 68% długości drogi a suma odcinków obwodnic - około 32%.
  Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący na około 30% jego długości przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łuków lub korektę położenia istniejącej jezdni. Na korygowanych odcinkach nie ma możliwości zachowania jezdni obecnej. Pozostałe 70% zachowuje jezdnię istniejącą. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej (80%) i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej (20%).
  Na odcinku analizowanym w Wariancie 1 projektowana droga S-7 posiadać będzie 12 węzłów: "Napierki", "Uniszki", "Cegielnia" (Mława), "Warszawska" (Mława), "Modła", "Żurominek", "Dąbrowa", "Strzegowo", "Giżynek", "Dreglin" (Glinojeck), "Pieńki Rzewińskie", "Dłużniewo". Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S-7 w Wariancie 1 projektuje się 19 przejazdów.

  0+000 - 24+500 1,63 MB  24+000 - 49+000 1,75 MB  49+000 - 72+946 1,88 MB


  Wariant 2

  Długość odcinka projektowanej drogi S-7 w Wariancie 2 wynosi 73+119 km (w tym odcinek 685 m poza granicami województwa mazowieckiego). Od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska droga podobnie jak w wariancie 1 prowadzona jest w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 7. W Wariancie 2 proponuje się pięć obwodnic miejscowości Uniszki, Modła, Żurominek, Dalnia-Mdzewo, Strzegowo. Odcinek wykorzystujący ślad istniejący stanowi około 60% długości drogi a suma odcinkow obwodnic - około 40%.
  Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący na około 32% jego długości przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łukow lub korektę położenia istniejącej jezdni. Na korygowanych odcinkach nie ma możliwości zachowania jezdni obecnej. Pozostałe 68% zachowuje jezdnię istniejącą. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej (82%) i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej (18%).
  Na odcinku analizowanym w Wariancie 2 projektowana droga S-7 posiadać będzie 10 węzłów: "Kuklin", "Warszawska" (Mława), "Modła", "Żurominek", Strzegowo Pn", "Strzegowo Wieś", "Dreglin", "Pieński Rzewińskie", "Dłużniewo". Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S-7 w Wariancie 2 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenow rolniczych podzielonych trasa S-7 projektuje się w Wariancie 2 na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km przejazdy gospodarcze pod drogą S-7.

  0+000 - 24+500 1,63 MB  24+000 - 49+000 1,75 MB  49+000 - 72+946 1,88 MB


  Wariant 4

  Długość odcinka projektowanej drogi S-7 w Wariancie 4 wynosi 72+149 km (w tym odcinek 685 m poza granicami województwa mazowieckiego). W odróżnieniu od wariantu 1 i 2 trasa drogi S-7 zaprojektowana jest w Wariancie 4 według innej zasady. Na odcinku około 40 km (55% długości trasy) pomiędzy miejscowością Kuklin w gminie Wieczfnia Koscielna a miejscowością Unierzyż w gminie Strzegowo projektowana droga S-7 poprowadzona jest w nowym korytarzu. Obecna droga krajowa nr 7 na tym odcinku pozostaje wg stanu istniejącego. Nowa droga S-7 zaprojektowana jest po stronie wschodniej istniejącej drogi, za wyjątkiem rejonu Żurominka i Strzegowa gdzie poprowadzona jest po stronie zachodniej. Odcinek od północnej granicy opracowania do miejscowości Kuklin o długości około 5,6 km oraz odcinek pomiędzy miejscowością Unierzyż a południową granicą opracowania o długości około 26,9 km wykorzystuje ślad istniejącej drogi. W Wariancie 4 stanowi on 45% długości trasy.
  Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący na około 38% jego długości przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łukow lub korektę położenia istniejącej jezdni. Na korygowanych odcinkach nie ma możliwości zachowania jezdni obecnej. Pozostałe 62% zachowuje jezdnię istniejącą. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej (73%) i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej (27%).
  Na odcinku analizowanym w Wariancie 4 projektowana droga S-7 posiadać będzie 10 węzłów: "Kuklin", "Warszawska" (Mława), "Modła", "Żurominek", Strzegowo Pn", "Strzegowo Wieś", "Dreglin", "Pieński Rzewińskie", "Dłużniewo", "Płońsk Pn". Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S-7 w Wariancie 4 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenow rolniczych podzielonych trasa S-7 projektuje się w Wariancie 4 na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km - 7 przejazdów gospodarczych pod drogą S-7.


  0+000 - 24+500 1,63 MB  24+000 - 49+000 1,75 MB  49+000 - 72+946 1,88 MB


  Wariant 4a

  Długość odcinka projektowanej drogi S-7 w Wariancie 4a wynosi 72+474 km. Pod względem przebiegu różni się od Wariantu 4 innym poprowadzeniem korytarza na północ od miejscowości Strzegowo. Wariant 4a mniej ingeruje w tereny leśne, natomiast przechodzi przez tereny łąkowo-bagienne. Pozostałe elementy charakteryzujące przebieg i korytarz trasy są identyczne jak w Wariancie 4.
  Wariancie 4a projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenow rolniczych podzielonych trasa S-7 projektuje się w Wariancie 4a na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km - 7 przejazdów gospodarczych pod drogą S-7.  Mapa uwarunkowań środowiskowych zawierająca wszystkie warianty


  29,6 MB


  Droga w wariantach 1, 2, 4 i 4a prowadzona po nowym śladzie przebiega niemal na całej długości przez tereny rolne, dominują uprawy polowe, przy przejściu przez dolinę Wkry. We wszystkich wariantach odcinki o długości kilku kilometrów przechodzą przez lasy lub ich obrzeża. W wariancie 2 i 4 dominują tereny upraw rolnych.
  We wszystkich wariantach korytarz trasy przecina dolinę Wkry, przy czym w wariancie 1 trasa prowadzona jest rownolegle do meandrującej rzeki, wzdłuż doliny , w wariantach 2, 4 i 4a droga przecina naturalną dolinę. Przekroczenie doliny Wkry powinno nastąpić w formie estakady na całej długości doliny zalewowej z wykluczeniem nasypow przewężających dolinę. Tylko takie rozwiązanie ograniczy ingerencję w środowisko (morfologię terenu, warunki gruntowe, wodne, klimatyczne) oraz kolizje z przyrodą żywą (korytarz ekologiczny). Przy założeniu estakadowego przejścia przez dolinę Wkry, nie przewiduje się istotnego wpływu przedsięwzięcia na charakterystyczne formy morfologiczne doliny.
  Przebieg wariantów w zakresie oddziaływania na szatę roślinną jest porównywalny. Znaczna część przebiegu wariantów jest wspólna. Zasadnicze różnice to obejście Uniszek Zawadzkich, Mławy i Strzegowa. Między Mławą a Żurominkiem warianty są zróżnicowane, jednakże nie przecinają tam żadnych cennych zbiorowisk.
  Wariant 4 omijając Las Mławski przecina leżący na północ od niego kompleks leśny. Wariant 1,2 i 4a narusza powierzchnie leśne Lasu Mławskiego poprzez budowę drugiej jezdni w ciągu istniejącej drogi nr 7. Drugim miejscem różnicującym wpływ wariantów na szate roślinną jest obejście Strzegowa. Najmniej kolizyjny ze względu na lasy jest wariant 1. Chociaż jeśli chodzi o długość przecięcia powierzchni leśnej jest porownywalny z wariantem 2 i 4. Wariant 4a mimo że omija las koło Strzegowa, przecina cenne zbiorowiska terenów podmokłych towarzyszące rzece Topielicy. Przecięcie ich drogą spowoduje znaczne obniżenie wartości przyrodniczej danego terenu.


  Wariant wybrany

  W wyniku przeprowadzonych konsultacji wybrano wariant 4 uzupełniony o dodatkowe rozwiązania oznaczony jako wariant 4R

  Decyzja środowiskowa z dnia 22 grudnia 2009 dla wariantu 4R

  Decyzja środowiskowa została uchylona decyzją GDOŚ z dnia 1.04.2010 i skierowana do ponownego rozpatrzenia.
  31.08.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową na wariant 4R

  Wariant 4R - skala 1 : 25 000 15,8 MB

  Wariant 4R - skala 1 : 5 000 29,4 MB