Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Mapy Dokumenty

  Granica województwa - Radziejowice  


Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej drogi krajowej, poprawie jej parametrów technicznych. Obecnie posiada ona klasę techniczną GP (droga główna ruchu przyśpieszonego), a jej rzeczywiste parametry nie spełniają wymagań drogi tej klasy. Planuje się rozbudowę drogi do parametrów drogi ekspresowej: zmniejszenie bezpośredniego dostępu, poprawa bezpieczeństwa ruchu, budowa urządzeń ochrony środowiska. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia - rozbudowa istniejącej drogi – nie analizowano wariantów innego przebiegu przedsięwzięcia drogowego. Droga na odcinku planowanym do rozbudowy nie przechodzi przez tereny parków narodowych, parków krajobrazowych ani przez tereny obszarów Natura 2000. Jedynie końcowy odcinek - około 180 m, będzie przecinać Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego. Ze względu na brak istotnych uwarunkowań przyrodniczych nie zachodzi potrzeba analizowania innych wariantów technicznych lub realizacyjno - organizacyjnych. Początek planowanego przedsięwzięcia znajduje się w km 408+753 drogi krajowej nr 8 i kończy się w km 418+400 (z wyłączeniem odcinka od km 415+000 do km 416+200). Długość analizowanego odcinka wynosi 8,447 m (w dwóch częściach ciagłego odcinka: 6,25 km i 2,2 km).

Podstawowe parametry technicznej inwestycji:

- klasa techniczna drogi - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- szerokość pasa ruchu - 3.50 m
- liczba pasów ruchu - 2 x 2
- szerokość pasa dzielącego - zmienna ok 4.00 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
- szerokość opasek wewnętrznych - 0.50 m
- szerokość poboczy gruntowych - 0.75 m / 1.25 m
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
Rozbudowywana droga będzie przebiegała korytarzem istniejącej drogi, wobec powyższego jej budowa nie wpłynie znacząco na te tereny. Rozbudowa może przyczynić się do polepszenia istniejących warunków - budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, odwodnienie drogi, oczyszczenie wód opadowych). Poprawie ulegnie także bezpieczeństwo ruchu zarówno pojazdów poruszających się drogą jak i przemieszczania się mieszkańców z okolicznych domów - zostaną wybudowane przejazdy gospodarcze oraz skrzyżowania bezkolizyjne.

W ramach tej inwestycji przewiduje się m.in.:
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN;
- dostosowanie drogi Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej (poszerzenie jezdni i korony drogi,korekta odwodnienia, pochylenia skarp itp.);
- przebudowę istniejących przepustów na poprzecznych ciekach wodnych;
- budowę dróg równoległych dla potrzeb ruchu lokalnego i gospodarczego, zamknięcie wjazdów na drogę główną i przejazdów przez pas rozdziału;
- przebudowę skrzyżowania skanalizowanego w Adamowicach z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej; - budowę kładki dla pieszych w miejscowości Gurba;
- budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi Nr 8 nad ulicą Skierniewicką (droga powiatowa Nr 38519);
- przebudowę mostu na rzece Okrzesza w ciągu drogi Nr 8;
- budowę mostu na rzece Okrzesza w ciągu drogi dojazdowej Nr 414L;
- remont wiaduktu nad drogą nr 8 w ciągu drogi krajowej nr 50;
- budowę kładki dla pieszych nad drogą Nr 8 w ciągu ulicy Poniatowskiego;
- budowę zatok autobusowych z bocznym pasem dzielącym (Adamowice, Gurba, Radziejowice);
- przebudowę systemu odwodnienia drogi Nr 8;
- budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany, osadniki, separatory koalescencyjne, zielen izolacyjna, itp.);

W późniejszym etapie (nie objętym aktualnym projektem) dla uzyskania wszystkich parametrów niezbędnych dla spełnienia wymagań tego odcinka drogi Nr 8 jako drogi ekspresowej przewiduje się:
- budowę przejazdów w Adamowicach i Radziejowicach;
- budowę MOP;
- połączenie ciągu dróg lokalnych z drogami w województwie łódzkim.


31.08.2010 podpisano umowę na rozbudowę odcinka do parametrów drogi ekspresowej z konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A.
Realizacja IX 2010 - IX 2012

M A P Y
S8 granica województwa - Radziejowice - Plan orientacyjny 4,76 MB

D O K U M E N T Y

W dokumencie m.in.:

 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO ANALIZĄ W REJONIE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PLANOWANEJ DROGI
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI
 • WPŁYW NA KRAJOBRAZ
 • ANALIZA MOśLIWYCH ZAGROśEŃ I SZKÓD DLA CHRONIONYCH ZABYTKÓW
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA
 • PORÓWNANIE ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

  Celem opracowania raportu jest analiza wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko rozbudowywanej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Radziejowic (bez węzła "Mszczonow"), tj. od km 408+753 do km 418+400 (odcinek wyłączony od km 415+000 do km 416+200). W opracowaniu analizuje się fazę budowy i eksploatacji drogi. Nie analizuje się fazy likwidacji ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia (nie planuje się likwidacji drogi).
  Zakładanym efektem pracy jest:
  1. określenie warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony ludzi, cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
  2. zdefiniowanie wymagań dotyczących ochrony ludzi i środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
  3. wnioski i propozycje dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania.