Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja programowa Dok. środowiskowa Mat. archiwalne

  Radziejowice - Wolica (Paszków)  


Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku: od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła "Paszków" z drogą woj. nr 721 w Wolicy do parametrów drogi ekspresowej. Projektowana droga ma na celu usprawnienie istniejącego ruchu, ma również ułatwić tranzytowy ruch pojazdów z ominięciem odcinków miejskich. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia spowoduje poprawę obsługi ruchu tranzytowego, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku. Długość projektowanej drogi wynosi około 22 km i przebiega przez grunty miejscowości: Radziejowice, Krze Duże, Słubica, Oddział, Bukówka Nowa, Huta Żabiowolska, Żabia Wola, Przeszkoda, Siestrzeń, Rozalin, Kostowiec, Urzut, Stara Wieś, Rusiec, Nadarzyn, Paszków, Wolca. Aktualnie na całym odcinku istniejącej dwujezdniowej drogi nr 8 występują liczne i nieuporządkowane skrzyżowania jednopoziomowe, przejścia dla pieszych oraz przystanki komunikacji autobusowej, co jest w sprzeczności z warunkami technicznymi dla dróg klasy S i stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu dla tej projektowanej klasy drogi. Celem poprawy warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa na drodze a także, w celu ujednolicenia parametrów technicznych drogi przewiduje się modernizację całego ciągu drogowego.

Podstawowe parametry technicznej inwestycji:

- klasa techniczna drogi - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- szerokość pasa ruchu - 3.50 m
- liczba pasów ruchu - 2 x 2
- szerokość pasa dzielącego - 4.00 m (bez opasek )
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
- szerokość opasek wewnętrznych - 0.50 m
- szerokość poboczy gruntowych - 0.75 m
- skrajnia pionowa - 4.70 m
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
- szerokość w liniach rozgraniczających - min 40 m, max. 100 m

9.08.2010 RDOŚ Warszawa wydał decyzję środowiskową dla odcinka według wariantu 1A.
Koncepcja programowa (maj 2013)

W dokumencie m.in.:

 • OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
 • ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • ISTNIEJĄCE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
 • PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 • PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE
 • WIELOKRYTERIALNA ANALIZA WYBORU WARIANTU WĘZŁA
 • NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

  Projektowany odcinek Radziejowice - Nadarzyn jest fragmentem drogi ekspresowej S8 relacji Wrocław - Kępno - Piotrków Trybunalski - Warszawa - Ostrów Maz. - Zambrów. Celem realizacji drogi ekspresowej jest stworzenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie, oraz włączenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o istotnym znaczeniu również w połączeniach międzynarodowych. Dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej przyczyni się do poprawy warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu na jednej z najważniejszych dróg w kraju, wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami.
  Planowana rozbudowa odcinka drogi nr 8 ma być częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Warszawa.

  Plan orientacyjny 1,85 MB

  Prognoza ruchu 3,93 MB

  Przekroje normalne 0,843 MB


 • Uwaga: zaleca się duże pliki ściągnąć wpierw na dysk lokalny.
  Najedź na miniaturę mapy, naciśnij prawy klawisz myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako"
  Następnie otwórz pliki z dysku lokalnego. Oglądanie ich w oknie przeglądarki, w zależności od szykości łącza, może powodować trudności.


  Projekt organizacji ruchu 84,1 MB  Plan sytuacyjny 1:5000 11,6 MB  Plan sytuacyjny 1:1000 wariant 1 90,4 MB  Plan sytuacyjny 1:1000 wariant 2 93,6 MB  Plan sytuacyjny 1:1000 wariant 3 87,1 MB
  Dokumentacja do uwarunkowań środowiskowych (wrzesień 2009)

  W dokumencie m.in.:

 • INFORMACJE OGÓLNE
 • OPIS ISTNIEJĄCEJ DROGI ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
       NIE PODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS I CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU
       W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW NA OBSZARZE
       PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I W JEGO OTOCZENIU
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ PRZEWI DYWANYCH EMISJI I ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA
       NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA I ZAKRES PRZEWIDYWANEGO
       ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 • ANALIZA AKUSTYCZNA
 • ODDZIAŁYWANIE TRASY NA ŚRODOWISKO KULTUROWE I DOBRA MATERIALNE
 • OCENA WARIANTÓW

  Raport wykonano w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy S.A. na podstawie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą woj. Nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. Nr 721 w Wolicy - DRO-KONSULT Sp. Z o o
  W Raporcie wykorzystano: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. Nr 721 w Wolicy" wykonany przez pracownię Ochrony Środowiska Projekt 2000 z Sopotu w 2008 roku.

  Streszczenie raportu • Uwarunkowania środowiskowe - 2 arkusze 6,91 MB

  Klimat akustyczny - 3 arkusze 23,2 MB

  Zanieczyszczenia powietrza - 6 arkuszy 60,3 MB


  Wariant 1:
  W wariancie 1 pozostawiano przekrój drogi S8 2x2 pasy ruchu ( wariant 1 nie uwzględnia rezerwy na trzeci pas). Dostosowano geometrię drogi do obecnie obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem widoczności. Na całym odcinku zostały zaprojektowane po obu stronach drogi dojazdowe o szerokości nawierzchni asfaltowej 6 m. Odwodnienie drogi odbywać się będzie rowami odkrytymi.

  Wariant 1A
  Przebiega po tym samym śladzie co Wariant 1 różni się jednak przekrojem poprzecznym drogi który został zaprojektowany o przekroju 2x2 pasy ruchu z rezerwą terenu pod trzeci pas po stronie zewnętrznej dla każdej jezdni. Powoduje to odsunięcie dróg dojazdowych od istniejących jezdni drogi nr 8 na odległość większą niż w wariancie 1, czego następstwem jest większa zajętość terenu, większa ilość wyburzeń i wybudowanie obiektów mostowych o większych przekrojach.

  Wariant 2
  Przebiega po stanie istniejącym drogi nr 8 tzn. nie zawiera korekty łuków poziomych co wymaga wystąpienia o odstępstwo od "warunków technicznych". W wariancie tym przekrój drogi S8 to 2 x 2 pasy ruchu ( bez rezerwy pod trzeci pas). Wariant wykorzystuje w pełni istniejący korpus drogowy, co w konsekwencji minimalizuje ilość wyburzeń i zajętość terenu. W wariancie 2 przedstawiono inne rozwiązania geometryczne węzłów: śabia Wola, Siestrzeń Nadarzyn, i przedstawiono je jako alternatywne w stosunku do Wariantu 1.

  Wariant 2A
  Przebiega po tym samym śladzie co Wariant 2, różni się dodatkowym terenem na rezerwę pod trzeci pas po stronie zewnętrznej dla każdego kierunku drogi. Następstwem tego jest większa zajętość terenu, większa ilość wyburzeń i wybudowanie większych obiektów mostowych o większych długościach w stosunku do Wariantu 2.

  Wariant 1A po KOPI
  Jest identyczny z Wariantem 1A aż do miejscowości Nadarzyn, gdzie przechodzi w Wariant 2A wariant ten posiada rezerwę terenu pod trzeci pas po stronie zewnętrznej dla każdego kierunku drogi, czego następstwem jest większa zajętość terenu, większa ilość wyburzeń i wybudowanie obiektów mostowych o większych przekrojach i większych długościach w stosunku do Wariantu 1 lub 2.

  Materiały archiwalne

  Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany przez firmą "Projekt 2000" w 2008 roku

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ANALIZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ANALIZY POREALIZACYJNEJ

  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. nr 721 w Wolicy.
  Niniejszy Raport wykonany został na podstawie:
  - materiałów archiwalnych związanych z studium rozbudowy planowanej drogi;
  - kartowania terenowego przeprowadzonego w wrześniu 2006 r.;
  - materiałów archiwalnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Środowiska i Rolnictwa dotyczących stanu środowiska i ochrony przyrody;
  - materiałów archiwalnych Urzędów Gminy na planowanym przebiegu;
  - raportów o stanie środowiska WIOŚ za lata 2000-2005;
  - literatury przedmiotu - wykaz publikacji i materiałów archiwalnych na końcu opracowania.

  Streszczenie raportu


 • Radziejowice - Wolica Warianty 1 i 1A 12,1 MB
  Radziejowice - Wolica Warianty 2 i 2A 12,1 MB