Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Mapy wariantów Materiały DUŚ Obw. Ostrowii Maz.

S8 Wyszków - granica województwa mazowieckiego


Projektowana droga ekspresowa S8 na odcinku Wyszków - granica województwa mazowieckiego prowadzona jest w I Transeuropejskim Korytarzu Transportowym Warszawa - Kowno - Ryga - Talin - Helsinki (tzw. Via Baltica). Zakłada się, że z jednej strony trasa włączy się w obwodnicę Wyszkowa, a z drugiej połaczy się z projektowaną obwodnicą miasta Zambrów. Inwestorem odcinka S8 od granicy województwa mazowieckiego wraz z obwodnicą Zambrowa jest białostocki oddział GDDKiA.
Obecnie odcinek od Wyszkowa do Ostrowii Mazowieckiej jest najbardziej zniszczonym i zaniedbanym odcinkiem na drodze krajowej nr 8. Trasa pomiędzy Wyszkowem, a Ostrowią Mazowiecką przecina obszar Natura 2000 Puszcza Biała. Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie przepływu ruchu wobec prognozowanego wzrostu natężenia, zmierzającego w krótkim czasie do wyczerpania przepustowości drogi. Planowana przebudowa wiązać się będzie z ograniczeniem dostępności drogi dla ruchu lokalnego. Docelowo włączenia do drogi ekspresowej możliwe będą wyłącznie w projektowanych węzłach. Ponieważ droga obsługuje również ruch lokalny na kierunku Wyszków - Ostrów Mazowiecka, a brak jest połączeń alternatywnych, dla zapewnienia możliwości komunikacji, lokalne drogi zostaną przebudowane w sposób umożliwiający ich włączenie w węzłach. Sieć dróg lokalnych zostanie uzupełniona drogami serwisowymi wytrasowanymi zasadniczo wzdłuż drogi ekspresowej.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę (2 x 2) na parametrach trasy ekspresowej (docelowo 2 x 3),
- szerokość w liniach rozgraniczających min. 40 m
- całkowita długość projektowanego odcinka 45,192 km (516+544 - 561+716), w tym istniejąca obwodnica Ostrowii Mazowieckiej długości 6,802 km,
- prędkość projektowa 100 km / godz.,
- nośność 115 kN / oś,
- kategoria ruchu - KR6,
- całkowicie ograniczona dostępność (wyłącznie poprzez węzły).

10.08.2010 wydano decyzję środowiskową dla odcinka

PODZIAŁ ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI

Odcinek Wyszków - Ostrów Maz. długości 28,7 km Odcinek Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego długości 9,4 km
Mapy i opis wariantów

TRASA POLEGAJĄCA NA PRÓBIE OMINIĘCIA OBSZARU NATURA 2000 PUSZCZA BIAŁA

Koncepcja polegająca na próbie ominięcia obszarów Natura 2000 (tzw. trasa w korytarzu nr 2) pojawiała się na etapie poszukiwania korytarza dla drogi ekspresowej S8, który stanowiłby racjonalną alternatywę w stosunku do koncepcji zakładającej poprowadzenie jej w śladzie drogi istniejącej nr 8 na odcinku Wyszków - granica woj. podlaskiego. Droga istniejąca praktycznie na całej długości przebiega w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Biała (obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 140007). Trasa drogi ekspresowej w korytarzu alternatywnym przebiega przez tereny nowe obecnie wykorzystywane rolniczo (71,20%), tereny zabudowane (1,9 %) oraz tereny leśne (26,90 %). Korytarz znacznie odbiega od istniejącej w rozpatrywanym rejonie drogi nr 8, co wynika z głównego założenia tj. poprowadzenia trasy omijającej obszar Natura 2000 Puszcza Biała. Początek trasy znajduje się w miejscu włączenia obwodnicy Wyszkowa do istniejącej drogi nr 8, a następnie korytarz drogi w tym wariancie odbija w kierunku północnym, omijając jednocześnie dużym łukiem obszar Natura 2000 Puszcza Biała, i dalej na południe, aż do miejsca włączenia się do ciągu istniejącej drogi nr 8.

Przebieg trasy w obszarach Natura 2000 1,31 MB
Analiza wykazała, że przeprowadzenie drogi w korytarzu omijającym obszar Natura 2000 wiąże się z wywołaniem istotnych szkód społecznych, gospodarczych i ekologicznych. W związku z czym wszystkie przesłanki naukowe: techniczne i ekologiczne oraz czynniki społeczne wskazują na brak możliwości poprowadzenia drogi w ww. korytarzu, jak również wskazują, iż nie może on stanowić alternatywy dla korytarza wzdłuż istniejącej drogi nr 8. W związku, z czym przyjęcie trasy drogi ekspresowej w korytarzu alternatywnym jest nieracjonalne pod względem każdego badanego kryterium. Dlatego uznano, że korzystne i racjonalne jest stworzenie wariantów alternatywnych trasy przedmiotowej drogi ekspresowej w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 8.

WARIANTY W KORYTARZU ISTNIEJĄCEJ DROGI KRAJOWEJ NR 8

Analizie poddano trzy warianty inwestycji, które różną się między sobą typem niektórych węzłów i obsługą terenu przyległego. Warianty 1, 2, 3 opracowano w poszukiwaniu rozwiązań w większym stopniu ograniczających uciążliwość drogi, szczególnie na terenach zamieszkania, oraz poprawę warunków lokalnej komunikacji, w celu zrekompensowania utrudnień powstałych w wyniku ograniczenia dostępności drogi ekspresowej. W każdej z miejscowości, przez które przechodzi istniejąca droga krajowa nr 8, na rozpatrywanym odcinku, przeanalizowano warianty rozwiązań alternatywnych węzłów lub przejść trasy lub powiązań z drogami istniejącymi.


Plan orientacyjny dla wariantów 1, 2 i 3. Skala 1 : 25000 9,96 MB
km 516+544 - 523+600 15,8 MBkm 523+100 - 531+300 4,05 MBkm 531+000 - 539+300 6,97 MB


Wariant 1 (podstawowy)

Projektowana droga ekspresowa prowadzona jest po śladzie DK8 za wyjątkiem wsi Dybki, gdzie na odcinku około 2 kilometrów (od 533+000 do 535+000) przewidziano przesuniecie korytarza o około 150 metrów na północny zachód. Na trasie przewidziano następujące węzły:
- Trzcianka (520+460) typu "karo",
- Knurowiec (524+140),
- Poręba (528+565),
- Dybki (533+760) typu "karo",
- Nagoszewo (540+805) typu "karo",
Istniejąca obwodnica Ostrowii Mazowieckiej od 545+618 do 552+420,
- Podborze (553+270) typu "karo",
- Prosienica (560+330).
W sumie na całym odcinku zlokalizowano 7 węzłów drogowych (wraz obwodnicą Ostrowii Mazowieckiej - 10) oraz 7 przejazdów bez powiązań. Dodatkowo zaprojektowano 3 kładki dla pieszych i 4 przejścia dla dużych zwierząt.

km 538+300 - 545+618 3,88 MBkm 552+420 - 556+400 0,99 MBkm 555+600 - 561+716 1,23 MB
Węzeł Trzcianka 1,09 MBWęzeł Dybki 8,05 MB


Wariant 2

Wariant 2 różni się od wariantu 1 w następujących elementach:
 • Inna lokalizacja i typ węzła Trzcianka. Węzeł przesunięto o 455 m w stronę Wyszkowa (520+005) wraz z budową na odcinku około 1,5 km nowych dróg łącznikowych omijających wieś Tracianka. Wezeł zaprojektowano typu "harfa".
 • Inna lokalizacja przejazdu nad trasą drogi powiatowej. W wariancie 2 proponuje się zrobić przejazd w ciagu DP 28526 zamiast DP 28531
 • Inna lokalizacja i typ węzła Dybki. Proponuje się węzeł typu "harfa" zlokalizowany w 533+600 kilometrze.
 • Wiadukt nad drogą ekspresową w kilometrze 539+000 zamiast kładki dla pieszych jak w wariancie 1
 • Węzeł Nagoszewo typu "harfa".
 • Węzeł Podborze typu "karo".
 • Inna obsługa terenu przyległego w węźle Prosienica.

Węzeł Nagoszewo 0,5 MBWęzeł Podborze 0,5 MBWęzeł Prosienica 0,45 MB
Węzeł Trzcianka 1,09 MBWęzeł Dybki 0,7 MB


Wariant 3

Wariant 3 różni się od wariantu 1 w następujących elementach:
 • Zmiana przebiegu w planie drogi ekspresowej na odcinku od 519+00 do 522+000 (okolice węzła Trzcianka). Celem uratowania istniejącej stacji paliw zaproponowano przesunięcie trasy ekspresowej na odcinku 3 km o około 500 metrów w stronę południowo wschodnią.
 • Inna lokalizacja i typ węzła Trzcianka. Węzeł przesunięto o 455 m w stronę Wyszkowa (520+005) wraz z budową na odcinku około 1,5 km nowych dróg łącznikowych omijających wieś Tracianka. Wezeł zaprojektowano typu "harfa".
 • Inny przebieg w planie drogi ekspresowej na odcinku 533+000 - 535+000 (okolice węzła Dybki). Proponuje się trasę ekspresową poprowadzić po śladzie istniejącej drogi krajowej.
 • Inna lokalizacja ni typ węzła Dybki. Węzeł zlokalizowano poza wsią Dybki w kilometrarzu 533+800 i zaprojektowano typu "harfa", co wymaga zbudowania około 2 km nowych dróg łącznicowych.
 • Inny przebieg w planie drogi ekspresowej na odcinku od 539+750 do 542+250 (okolice węzła Nagoszewo). Proponuje się przesunąc drogę o około 200 m w kierunku północno zachodnim.
 • Węzeł Nagoszewo typu "harfa".
 • Inna lokalizacja węzła Podborze (533+865) wraz z organizacją ruchu obsługującą teren przyległy.
 • Inny przebieg w planie drogi ekspresowej na odcinku od 559+750 do 561+500 (okolice węzła Prosiennica). Trasę przesunięto o około 200 m w kierunku południowo wschodnim oddalając ją od wsi Prosienica.
 • Inna lokalizacja i organizacja ruchu w węźle Prosienica (560+510).

Węzeł Nagoszewo 0,6 MBWęzeł Podborze 0,5 MBWęzeł Prosienica 0,5 MBWarianty lokalne


L1 - km 514+544 - 517+300L2 - km 529+800 - 532+600L3 - km 529+800 - 532+600L4 - km 528+000 - 529+000


Materiały do decyzji środowiskowej

W dokumencie m.in.:

 • OPIS ROZWAŻANYCH WARIANTÓW PRZEDSIEWZIĘCIA
 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OCENA PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZARY NATURA 2000
 • OCENA PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ

  Celem wykonanej w przedkładanym Raporcie analizy jest określenie wpływu tytułowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, ocena zagrożeń powstałych w wyniku realizacji oraz wskazanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.
  Zakres opracowania obejmuje drogę krajową nr 8 od Wyszkowa do granicy województwa podlaskiego, na terenie województwa Mazowieckiego, powiatu Wyszkowskiego - przez gminę Brańszczyk i powiatu Ostrowskiego - przez gminę Brok oraz Ostrów Mazowiecka. Opracowanie obejmuje dwa odcinki:
  - Odcinek istniejącej drogi nr 8 od końca obwodnicy Wyszkowa do początku obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej tj. od km 516+800 do km 545+600 (odcinek długości 28,8 km).
  - Odcinek istniejącej drogi Nr 8 od końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego tj. od km 552+420 do km 561+716 (odcinek długości 9,3 km).
 • Załączniki:

  Wariant 1Wariant 2Wariant 3
  Zasięg emisji hałasu rok 2013 - 6 arkuszy 7,05 MB

  rok 2028 - 6 arkuszy 7,07 MB
  rok 2013 - 7 arkuszy 7,51 MB

  rok 2028 - 7 arkuszy 7,58 MB
  rok 2013 - 7 arkuszy 7,47 MB

  rok 2028 - 7 arkuszy 7,53 MB
  Zasięg emisji zanieczyszczeń powietrza 6 arkuszy 6,01 MB 7 arkuszy 6,55 MB 7 arkuszy 6,61 MB
  Mapy uwarunkowań środowiskowych 6 arkuszy 6,01 MB 7 arkuszy 7,44 MB 8 arkuszy 8,34 MB


  Obwodnica Ostrowii Mazowieckiej

  1,12 MB
  Źródło: drogi.waw.pl

  Inwestycja zrealizowana w latach 2001 - 2003 (oddana do użytkowania w dniu 16.12.2003r.) w ciągu drogi ekspresowej S8.

  Podstawowe parametry:
 • długość całej obwodnicy - 8,4 km
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój - 2 x 2
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • szerokość pasa dzielącego jezdnie - 4.0 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

  Planowana S61 zostanie włączona w obwodnicę Ostrowii Mazowieckiej, co będzie wiązało się z rozbudową lub likwodacją istniejących węzłów i być może poszerzeniem obwodnicy do przekroju 2 x 3.