Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Odcinek miejski Odcinek zamiejski

Trasa Salomea-Wolica


Trasa Salomea-Wolica stanowić będzie łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi S7, S8 i Południową Obwodnicą Warszawy S2, a miejskim układem komunikacyjnym Warszawy. Będzie to nowy wylot na Katowice i Kraków, którego głównym zadaniem będzie odciążenie Al.Krakowskiej, Raszyna i Janek. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Trasa będzie się zaczynać w węźle "Salomea" z Al. Jerozolimskimi i ul. Nowolazurową. Przetnie poprzeczną trasę Południowej Obwodnicy Warszawy w węźle "Opacz", około 600 m od granic administracyjnych Warszawy. Dalej trasa pobiegnie w kierunku południowo-wschodnim pomiędzy Raszynem a Michałowicami. Na przecięciu drgi powiatowej Janki - Pruszków powstanie węzeł "Wypędy" (Sokołowska). Trasa włączy się w istniejąca drogę nr 8 Warszawa - Wrocław na granicy wsi Janki Małe i Wolica, gdzie powstanie węzeł "Janki Małe". W tym węźle trasa będzie się rozwidlać na S8 w kierunku Wrocławia i drogę krajową nr 7 w kierunku Krakowa. Planowana inwestycja skończy się w węźle "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 na kierunku wrocławskim i w węźle "Magdalenka" z drogą wojewódzką nr 721 na kierunku krakowskim.

Główne parametry techniczne trasy:

 • klasa drogi - S (droga ekspresowa),
 • prędkość projektowana - 100 km/h,
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,
 • 2x3 pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 metra.
 • Długość całego odcinka - 14,9 km.
W dniu 03.03.2006 uzyskano decyzję o lokalizacji drogi. Wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 22.05.2009 uchylił decyzję o lokalizacji dla odcinka pozamiejskiego.
Przy wykorzystaniu obecnie obowiązujących przepisów przygotowuje się wniosek na ZnRiD na odcinek - Salomea - Wolica (włączenie w istniejącą drogę nr 8)
Dla odcinka łącznikowego Wolica - Skrzyżowanie z DW721 przygotowuje się dokumentację od początku ze względu na to, iż to konflikt z lokalną społecznością w Magdalence doprowadził do uchylenia decyzji lokalizacyjnej. Lokalizacja drogi na odcinku Salomea - Wolica nie budzi kontrowersji. Biorąc pod uwagę że opracowuje się nowy wyjazd w kierunku Krakowa w ciągu S7 nowym śladem od POW w okolicy lotniska Okęcie przez Lesznowolę, Tarczyn do Grójca łącznik ten nie będzie potrzebny w tak szybkim czasie jak przewidywano. Jego budowę przewidywano ze względu na brak w 2006 roku sprecyzowanych planów budowy nowego wylotu w kierunku Krakowa.
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 ze względu na różny poziom zaawansowania prac projektowych, będzie budowana w dwóch etapach:

Plan orientacyjny 6,34 MB
- Źródło: drogi.waw.pl


Odcinek zlokalizowany w granicach Warszawy

Projekt budowlany

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowamiach dla odcinka drogi zlokalizowanego w granicach miasta, na odcinku węzeł "Łopuszańska" - węzeł "Opacz"
DECYZJA WOOŚ-II.4200.19.2011.JI Z DNIA 28.04.2011 r. 6,02 MB

Zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia objęte są:
1) projektowany odcinek drogi ekspresowej Salomea - Wolica od granicy m.st. Warszawy do wezła "Salomea" od km -0+650,00 do km -2+595,92;
2) projektowany wezeł "Salomea" (skrzyżowanie drogi Salomea - Wolica z al. Jerozolimskimi i projektowaną ul. Nowo-Lazurową);
oraz pomniejsze inwestycje towarzyszące t.j.:
- przebudowa al. Jerozolimskich związana z budową węzła "Salomea";
- budowa ul. Nowo-Lazurowej na odcinku związanym z budową wezła "Salomea";
- przebudowa układu dróg lokalnych;
- budowa dróg serwisowych.
Plan sytuacyjny 16,7 MB


W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIEWZIECIA
 • OPIS ELEMENTÓW SRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW PRAWNIE CHRONIONYCH
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • ODDZIAŁYWANIE WARIANTÓW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

  Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROS) jest przedsięwzięcie polegające na planowanej budowie łacznikowej drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiazaniem z droga krajowa nr 7 na odcinku zlokalizowanym w granicach m. st. Warszawa, stanowiacym tzw. "łacznik ekspresowy" od wezła "Opacz" (skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 Salomea - Wolica z Południową Obwodnicą Warszawy) do włączenia w Al. Jerozolimskie poprzez zaprojektowany wezeł "Salomea".

  Streszczenie raportu 0,29 MB

  Przekroje normalne 9,28 MB

  Inwentaryzacja przyrodnicza 1,87 MB

  Urządzenia ochrony środowiska 5,78 MB

  Obszarowa mapa hałasu 4,33 MB

  Uwarunkowania środowiskowe 8,09 MB


 • Odcinek zlokalizowany poza granicami Warszawy

  Projekt budowlany


  Orientacja Etap I - S8 9,06 MB  Orientacja Etap II - DK7 7,16 MB  Projekt zagospodarowania terenu Etap I - S8 29,2 MB  Projekt zagospodarowania terenu Etap II - DK7 17,9 MB  Projekt zabezpieczeń ekologicznych Etap I - S8 14,4 MB  Przekroje normalne Etap I - S8 17,3 MB  Przekroje normalne Etap II - DK7 2,33 MB  Koncepcja stałej organizacji ruchu Etap II - DK7 13,5 MB  Plan sytuacyjny Etap II - DK7 20,5 MB
  Symulacja ruchu dla skrzyżowania DK7/WD721 - rok 2030 szczyt popołudniowy

  Symulacja ruchu dla skrzyżowania DK7/WD721 - rok 2030 szczyt poranny


  Analiza uzyskania rezerwy na trzeci pas ruchu drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł "Janki Małe" - Węzeł "Paszków"

  W dokumencie m.in.:

 • ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 • STAN PROJEKTOWANY WG PROJEKTU BUDOWLANEGO
 • ZAKRES ANALIZY UZYSKANIA REZERWY NA TRZECI PAS RUCHU DROGI S8
 • UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
 • UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE
 • NIEZBĘDNE ZMIANY GRANIC PASA DROGOWEGO
 • INNE UWARUNKOWANIA UZYSKANIA REZERWY NA TRZECI PAS RUCHU DROGI S8

  Przedmiotem opracowania jest analiza uzyskania rezerwy na trzeci pas ruchu drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł "Janki Małe" - Węzeł "Paszków".
  Odcinek objęty opracowaniem jest częścią zamierzenia inwestycyjnego:
  "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I - Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła), Część 1 - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy."


  Plan orientacyjny 2,82 MB

  Przekroje normalne 2,44 MB

  Plan sytuacyjny 12,6 MB • Raport o oddziaływaniu na środowisko

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Przebieg inwestycji względem dokumentów planistycznych
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
 • Oddziaływanie skumulowane
 • Uzasadnienie wybranego wariantu
 • Opis działań kompensujących i ograniczających negatywne oddziaływanie

  Przedmiotem opracowania jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea-Wolica na odcinku: węzeł "Opacz" (z wyłączeniem węzła) - "Janki Małe" = węzeł "Paszków" (z węzłem) wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 na odcinku "Janki Małe" - "Magdalenka".
  Zakres opracowania obejmuje ocenę dwóch sytuacji - budowę drogi ekspresowej S8 z powiązaniem z drogą krajową nr 8 oraz rozwiązania polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę wpływ budowy drugiego południowego wylotu z Warszawy - od węzła Lotnisko do obwodnicy Grójca.


  Streszczenie raportu 1,07 MB

  Uzgodnienia i opinie 11,1 MB

  Wydruki z programu OpaCal3m dotyczące powoetrza 0,17 MB • Uwarunkowania środowiskowe 18,4 MB

  Klimat akustyczny oraz wyburzenia 19,4 MB

  Urządzenia chroniące środowisko 37,6 MB


  W dokumencie m.in.:

 • Przedstawienie analizy oddziaływania skumulowanego
 • Analiza powiązań z terenami sąsiednimi
 • Most nad rzeką Utratą
 • Określenie lokalizacji ekranów akustycznych
 • Zbiorniki retencyjne
 • System odwodnienia

  Niniejszy aneks powstał w związku z wezwaniem przez organ prowadzący postępowanie (RDOŚ Warszawa) do uzupełnienia raportu dla oceny oddziaływania na środowisko. • System odwodnienia 18,8 MB

  Uwarunkowania migracyjne w rejonie Lasu Sękocińskiego JPG 2,74 MB


  W dokumencie m.in.:

 • Korytarze migracji
 • Rozpoznanie przyrodnicze inwestycji
 • Powiązania komunikacyjne
 • Oddziaływanie skumulowane
 • Lokalizacja ekranów akustycznych

  Niniejszy aneks powstał w związku z wezwaniem do uzupełnienia raportu dla oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pt: „Budowa drogi ekspresowej S-8 Salomea – Wolica na odcinku: węzeł "Opacz" (z wyłączeniem węzła), - "Janki Małe", - węzeł "Paszków" (z węzłem) wraz z powiązaniem z drogą krajową Nr 7 na odcinku "Janki Małe" – "Magdalenka" wystosowanym przez organ prowadzący postępowanie - Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak WOOŚ-II.4200.13.2011.MW). Niniejszy aneks obejmuje odpowiedzi odnoszące się kolejno do punktów zawartych w wezwaniu. • Oddziaływanie skumulowane w zakresie migracji
  4,82 MB

  Oddziaływanie skumulowane w zakresie hałasu
  4,79 MB

  Lokalizacja urządzeń chroniących środowisko
  44,9 MB  Szlaki turystyczne JPG 3,40 MB

  Uwarunkowania migracyjne JPG 2,74 MB


  06.02.2012 RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła Opacz do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w Magdalence 3,30 MB