Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


SISKOM - Działalność

Komisje Dialogu Społecznego


Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz Miasto, zgodnie z zapisami Programu współpracy, tworzą Komisje Dialogu Społecznego działające w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do zadań Miasta. Komisje mają charakter inicjatywno-doradczy, w ich skład wchodzą: po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Miasta. Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, uchwalany co roku przez Radę Miasta st. Warszawy, określa obszary i zasady oraz formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, realizując swoje cele statutowe, działa obecnie w dwóch Komisjach Dialogu Społecznego.
  1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

    Informacje, skład Komisji, protokoły z dotychczasowych posiedzeń oraz regulamin, dostępne są na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Link >>


  2. Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.

    Informacje, skład Komisji, protokoły z dotychczasowych posiedzeń oraz regulamin, dostępne są na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Link >>

Działalność w powyższych Komisjach jest nieodzownym elementem rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, daje możliwość realnego wpływania na plany, projekty i zakres inwestycji realizowanych przez m.st. Warszawę, oraz pozwala na załagodzenie konfliktów społecznych związanych z tymi inwestycjami. SISKOM w sposób aktywny uczestniczy w działaniach Komisji Dialogu Społecznego. Prezes Stowarzyszenia jest Przewodniczącym Komisji ds. Transportu, a Sekretarz Stowarzyszenia zasiada w Prezydium Komisji ds. Architektury i Planowania Przestrzennego. Praca w Komisjach ma charakter społeczny.