Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


SISKOM - Działalność

Uwagi do STUDIUM uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy sporządzanym dla jej całego obszaru i zawiera wytyczne do planowania miejscowego. Studium pełni także rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju miasta ustalonym w Strategii Rozwoju Miasta, a także przy sporządzaniu Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, przede wszystkim w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego. Jest również dokumentem formalnym przy przygotowywaniu aplikacji o przyznanie środków z funduszy europejskich.
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy" zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.). Podstawą formalną opracowania studium jest Uchwała Nr XXIII/396/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanym dla jej całego obszaru.
Studium, przyjęte uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.
Do dnia 20 maja 2006 roku każdy mieszkaniec Warszawy miał prawo do składania swoich uwag do Biura Naczelnego Architekta Miasta. SISKOM, jako stowarzyszenie, kóremu szczególnie zależy na prawidłowym rozwoju stolicy, skorzystało z tego prawa.
Poniżej przedstawiamy uwagi jakie zgłosiliśmy. Część z nich została uwzględniona.

Uwagi SISKOM
Przedłużenie linii tramwajowej wzdłuż Połczyńskiej do P&R Mory (przeniesienie parkingu P&R Wola)
Uzasadnienie:
Przedłużenie linii tramwajowej wzdłuż Połczyńskiej do P&R Mory pozwoli na stworzenie węzła przesiadkowego dla dojeżdżających z zachodnich miejscowości aglomeracji warszawskiej.
Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie w tekście zapisu:
"W celu realizacji priorytetu dla komunikacji zbiorowej przewiduje się możliwość realizacji kosztem pasów drogowych tras komunikacji zbiorowej zwłaszcza szynowej" oraz poprzez wprowadzenie w tekście zapisu: "Ponadto przewiduje się możliwość lokalizowania innych niż wymienione powyżej linii tramwajowych dla których opracowania studialne wykażą iż jest to uzasadnione ruchowo i ekonomicznie".
Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Gocław wzdłuż Grochowskiej, Połczyńskiej i Korkowej (lub Marsa) do stacji PKP Warszawa Gocław
Uzasadnienie:
Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Gocław wzdłuż Grochowskiej, Połczyńskiej i Korkowej (lub Marsa) do stacji PKP Warszawa Gocław zapewni obsługę ogromnego węzła przesiadkowego Ostrobramska/Grochowska/Marsa/Płowiecka/Trasa Siekierkowska oraz połączenie z linią SKM i PKP. Umożliwi także budowę dogodnego węzła przesiadkowego z linii autobusowych obsługujących Marysin Wawerski, Wesołą, Rembertów oraz Wawer.
Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie w tekście zapisu:
"W celu realizacji priorytetu dla komunikacji zbiorowej przewiduje się możliwość realizacji kosztem pasów drogowych tras komunikacji zbiorowej zwłaszcza szynowej" oraz poprzez wprowadzenie w tekście zapisu: "Ponadto przewiduje się możliwość lokalizowania innych niż wymienione powyżej linii tramwajowych dla których opracowania studialne wykażą iż jest to uzasadnione ruchowo i ekonomicznie".
Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Wyścigi do Piaseczna - rezerwa po wschodniej stronie Puławskiej
Uzasadnienie:
Utworzenie rezerwy po wschodniej stronie Puławskiej pod linię tramwajową z pętli Wyścigi do Piaseczna pozwoli na zakończenie konfliktu związanego z przebudową Puławskiej oraz uwzględnienie budowy węzła Puławskiej z Południową Obwodnicą Warszawy. Rezerwa po wschodniej stronie Puławskiej wymaga wyburzenia tylko 2 budynków przy ulicy Maryli oraz budowy estakada w kształcie litery S pomiędzy łącznicami węzła Puławska/Rzymowskiego.
Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie w tekście zapisu:
"W celu realizacji priorytetu dla komunikacji zbiorowej przewiduje się możliwość realizacji kosztem pasów drogowych tras komunikacji zbiorowej zwłaszcza szynowej" oraz poprzez wprowadzenie w tekście zapisu: "Ponadto przewiduje się możliwość lokalizowania innych niż wymienione powyżej linii tramwajowych dla których opracowania studialne wykażą iż jest to uzasadnione ruchowo i ekonomicznie".
Powązkowska w klasie GP od Obwodnicy Ekspresowej (Trasa Armii Krajowej) do Obwodnicy Śródmieścia (Okopowa)
Uzasadnienie:
W północno zachodniej części miasta brak połączenia Obwodnicy Śródmieścia i Obwodnicy Ekspresowej ulicą klasy GP. Ulica Powązkowska klasy GP łączy planowaną Obwodnicę Miejską z Obwodnicą Ekspresową, dlatego też jej przedłużenie w klasie GP stanowi naturalne i logiczne połączenie Obwodnicy Ekspresowej z Obwodnicą Śródmieścia.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Zabraniecka, Gwarków, Strażacka i Cyrulików w klasie GP od Obwodnicy Śródmieścia (Wiatraczna) do Obwodnicy Ekspresowej (Wschodniej Obwodnicy Warszawy)
Uzasadnienie:
W północno wschodniej części miasta brak połączenia Obwodnicy Śródmieścia i Obwodnicy Ekspresowej ulicą klasy GP. Ulice Zabraniecka, Gwarków, Strażacka i Cyrulików klasy GP stanowią naturalne i logiczne połączenie Obwodnicy Ekspresowej zarówno z Obwodnicą Śródmieścia, jak i Obwodnicą Miejską
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Trasa Mostu Północnego w klasie GP od Trasy Olszynki Grochowskiej do przedłużenia Trasy Toruńskiej na wschód (S8) lub Piłsudskiego (DW631)
Uzasadnienie:
Trasa Mostu Północnego na odcinku od Trasy Olszynki Grochowskiej do przedłużenia Trasy Toruńskiej na wschód (S8) lub Piłsudskiego (DW631) w klasie GP stanowi naturalne i logiczne domknięcie Obwodnicy Etapowej Centrum do czasu wybudowania Trasy Olszynki Grochowskiej, a także będzie alternatywą dla Trasy Toruńskiej i Trasy Armii Krajowej
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Przesunięcie Trasy Mostu Północnego na odcinku od Wólczyńskiej do Trasy NS (S7) o kilkadziesiąt metrów w kierunku ITME
Uzasadnienie:
Obecna rezerwa Trasy Mostu Północnego i jej węzeł z Trasą NS (S7) wywołuje konflikt społeczny związany ze skrajnymi budynkami mieszkalnymi osiedla Chomiczówka. Odsunięcie rezerwy umożliwi złagodzenie konfliktu społecznego, a także lepszą ochronę skrajnych budynków osiedla Chomiczówka przy zachowania ciągłości Trasy Mostu Północnego i Trasy NS (S7) oraz optymalnej lokalizacji łączącego je węzła.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Nowolazurowa omijająca Boernerowo (ewentualnie w tunelu)
Uzasadnienie:
Studium przewiduje połączenie Trasy Mostu Północnego z planowaną ulicą Nowolazurową przez tereny Boernerowa. Ze względu na stylowy, miejscami zabytkowy charakter tej części miasta, o unikalnym układzie drogowym i wielu walorach zarówno architektonicznych, jak i przyrodniczych, zasadne jest ominięcie Boernerowa ciągiem równoległym do ulic Himalajskiej, Ligonia i Podmiejskiej, bądź na zachód śladem Radiowej i równolegle do Bawełnianej, ewentualnie wprowadzenie w tunel od Radiowej za Kleeberga.
Uwaga nieuwzględniona, gdyż jest zgodna z ustaleniami Studium. Przebieg ul. Nowo-Lazurowej na tym odcinku przewidywany jest w tunelu.
Nowolazurowa w klasie GP od Trasy Mostu Północnego do Trasy Salomea – Wolica, ewentualnie na jednym lub obu odcinkach od Trasy Mostu Północnego do Trasy AK (S7/S8) i od Połczyńskiej do al. Jerozolimskich
Uzasadnienie:
Nowolazurowa w klasie GP od Trasy Mostu Północnego do Trasy Salomea – Wolica stanowi naturalne i logiczne połączenie w/w tras, a także będzie ważnym połączeniem północnych i południowych dzielnic Warszawy, również po wybudowaniu Trasy NS na odcinku od Górczewskiej do Marynarskiej.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branSowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Nowotrocka i Noworzeczna w klasie GP od św. Wincentego do Wiatracznej
Uzasadnienie:
Nowotrocka i Noworzeczna w klasie GP od św. Wincentego do Wiatracznej stanowią ważne połączenie północnych dzielnic Warszawy z Obwodnicą Śródmieścia. Połączenie to stanowi też alternatywę w komunikacji pomiędzy dzielnicami północnymi i południowo wschodnimi Warszawy do czasu wybudowania Trasy Olszynki Grochowskiej.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Trasa Tysiąclecia w klasie G od Ronda Żaba po śladzie Szwedzkiej, istniejącymi tunelami pod Dworcem Wschodnim, i równolegle do Międzynarodowej
Uzasadnienie:
Trasa Tysiąclecia w klasie G od Ronda Żaba po śladzie Szwedzkiej, istniejącymi tunelami pod Dworcem Wschodnim, i równolegle do Międzynarodowej stanowi logiczne i funkcjonalne domknięcie Obwodnicy Śródmieścia. Trasa w proponowanym przebiegu wpisuje się w system komunikacyjny Pragi i szeroko rozumianego Śródmieścia i stanowi alternatywę dla ciągu ulic Jagiellońska – Targowa - al. Zieleniecka - Francuska - Paryska - Wersalska/Saska.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Racławicka w klasie G do Grójeckiej
Uzasadnienie:
W chwili obecnej brak połączenia Ochoty i Mokotowa w klasie G lub wyższej innego niż ciąg Obwodnicy Śródmieścia (Trasa Łazienkowska) lub Obwodnicy Etapowej Centrum (Marynarska). Istniejące projekty nie przewidują też węzłów Trasy NS z ulicami Żwirki i Wigury oraz Grójecką. Przedłużenie ulicy Racławickiej w klasie G stanowi naturalne i logiczne połączenie lokalne Ochoty i Mokotowa.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Równoległa do Rostafińskich w klasie G od Banacha do Batorego
Uzasadnienie:
W chwili obecnej brak połączenia Ochoty i Mokotowa w klasie G lub wyższej innego niż ciąg Obwodnicy Śródmieścia (Trasa Łazienkowska) lub Obwodnicy Etapowej Centrum (Marynarska). Istniejące projekty nie przewidują też węzłów Trasy NS z ulicami Żwirki i Wigury oraz Grójecką. Połączenie ulic Banacha i Batorego w klasie G równoległe do ulicy Rostafińskich stanowi naturalne i logiczne połączenie lokalne Ochoty i Mokotowa.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Nałęczowska w klasie G między Sobieskiego a al. Wilanowską
Uzasadnienie:
Nałęczowska stanowi fragment trasy dojazdowej do Mostu na Zaporze. Jej przedłużenie w klasie G od Sobieskiego do al. Wilanowskiej stanowi naturalne i logiczne połączenie Mokotowa z Wawrem poprzez Most na Zaporze.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Przedłużenie Pileckiego w klasie G do Wilczy Dół (zamiast do Stryjeńskich) i dalej do Rosoła
Uzasadnienie:
Przedłużenie Pileckiego w klasie G do ulicy Wilczy Dół utworzy zachodni kręgosłup komunikacyjny Ursynowa, pozwoli sprawnie rozprowadzić potoki ruchu i stworzy spójny, logiczny i sprawny system drogowy dzielnicy. W perspektywie budowy ulicy Nowokabackiej takie rozwiązanie pozwoli też na uniknięcie wprowadzenia większego ruchu w ulice Stryjeńskich i Wąwozową.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Patriotów obie jezdnie w klasie G (ewentualnie wschodnia w klasie G, zachodnia w klasie Z) oraz Rekrucka i Łysakowska w klasie G
Uzasadnienie:
Istniejące projekty przewidują lepsze powiązanie wschodniej jezdni Patriotów z Południową Obwodnicą Warszawy. Przemawia to za podniesieniem wschodniej jezdni Patriotów do klasy G. Ciąg ulic Rekruckiej i Łysakowskiej w klasie G stanowi naturalne i logiczne przedłużenie wschodniej jezdni Patriotów zapewniające alternatywne połączenie Wawra i Rembertowa.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Most lokalny klasy G (lub Z) na przedłużeniu al. Tysiąclecia do Bartyckiej i przedłużeniu Gagarina, z połączeniem tramwajowym Mokotowa i Gocławia
Uzasadnienie:
Most lokalny klasy G (lub Z) na przedłużeniu al. Tysiąclecia zapewni lepsze połączenie komunikacyjne Gocławia i Mokotowa oraz pozwoli na oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego obecnego na Trasie Siekierkowskiej. W perspektywie budowy linii tramwajowej do Wilanowa i Siekierek pożądane jest też uzupełnienie przeprawy mostowej o linię tramwajową łączącą Gagarina z al. Waszyngtona.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Ciszewskiego w klasie Z do al. Rzeczpospolitej (Nowosobieskiego)
Uzasadnienie:
Przedłużenie ulicy Ciszewskiego w klasie Z do al. Rzeczpospolitej pozwoli na stworzenie bardzo potrzebnego połączenia lokalnego pomiędzy Ursynowem i Wilanowem.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Słowackiego w klasie Z od pl. Wilsona do Popiełuszki
Uzasadnienie:
Słowackiego w klasie Z od pl. Wilsona do Popiełuszki jest ważnym połączeniem Żoliborza z Bielanami. Ulica ta będzie w przyszłości prowadzić ruch lokalny z Mostu Krasińskiego w kierunku północno zachodnich dzielnic Warszawy.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
W przypadku rozpatrywania węzła Wrocławskiej i Maczka z Trasą NS (S7) ulice stanowiące łączniki w klasie Z od Powstańców Śląskich do Trasy NS (S7)
Uzasadnienie:
Projektowany podwariant 2b Trasy NS (S7) zakłada połączenie z siecią ulic dzielnicy Bemowo poprzez węzeł zlokalizowany na przedłużeniach ulic Maczka i Wrocławskiej. W przypadku wyboru tego podwariantu podniesienie do klasy Z ciągu ulic stanowiących łączniki Powstańców Śląskich z Trasą NS (S7) zapewnieni czytelny i sprawny wjazd i wyjazd z dzielnicy Bemowo.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Inowłodzka w klasie Z do Głębockiej
Uzasadnienie:
Przedłużenie Inowłodzkiej w klasie Z do Głębockiej stworzy połączenie sprawnie obsługujące tereny położone na północ od Trasy Toruńskiej (S8).
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Wyprostowanie przebiegu al. Kijowskiej (w klasie Z) do mostu Świętokrzyskiego
Uzasadnienie:
Przedłużenie al. Kijowskiej w kierunku Mostu Świętokrzyskiego od istniejącego skrzyżowania z Targową pozwoli na stworzenie czytelnego rozwiązania.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Planowany układ drogowo - uliczny w Studium jest kontynuacja docelowego układu projektowanego w poprzednich opracowaniach planistycznych zgodnych z przyjętą przez Radę Miasta w 1995 r. polityką transportową opartą na zrównoważonym rozwoju. W ramach szczegółowych opracowań planistycznych (Plan Województwa , studia gminne, mpzp oraz analityczne opracowania branżowe) i działalności realizacyjnej planowany układ drogowy ulega modyfikacji do kształtu zaproponowanego w Studium. Proponowane w uwagach zmiany są w większości przypadków niemożliwe, z uwagi na działalność realizacyjną prowadzoną na obszarach przyległych do tras.
Tunel z Zajęczej w Świętokrzyską (nawet za Marszałkowską, w klasie Z)
Uzasadnienie:
Przedłużenie Zajęczej w tunelu przez Skarpę Wiślaną do Świętokrzyskiej (za Nowy Świat) pozwoli na uspokojenie ruchu na Powiślu oraz stworzenie czytelnego rozwiązana. Dodatkowo przedłużenie tunelu za Marszałkowską pozwoli na stworzenie strefy ograniczonego ruchu wzdłuż Świętokrzyskiej.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Tunel w ciągu ul. Zajęczej niemożliwy ze względu na przebieg w tym rejonie II linii metra w tunelu (lokalizacja w przygotowaniu).
Przedłużenie I linii metra do Tarchomina przez Młociny Park, pod Hutą Luccini i Wisłą (ewentualnie mostem przez Wisłę)
Uzasadnienie:
Przedłużenie I linii metra na Tarchomin pozwoli na zapewnienie sprawnej komunikacji tej szybko rozwijającej się części miasta.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Połączenie I linii metra z Tarchominem przewidywane jest poprzez połączenioe szybkim tramwajem.
Parking P&R przy stacji Imielin I linii metra (za Multikinem)
Uzasadnienie:
Lokalizacja parkingu P&R przy stacji Imielin I linii metra sąsiadującej z centrum rozrywki (Multikino) i Urzędem Dzielnicy Ursynów przyczyni się do rozwoju centrum dzielnicy. Dodatkowym atutem takiej lokalizacji jest połączenie tej części Ursynowa z Południową Obwodnicą Warszawy poprzez ulicę Gandhi.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Brak opracowań analitycznych dla potrzeby i możliwości budowy parkingu P&R w tym rejonie.
Przedłużenie II linii metra na południe do stacji Mory pod parkingiem P&R (przeniesienie parkingu P&R Wola) przy Połczyńskiej
Uzasadnienie:
Przedłużenie II linii metra na południe do stacji Mory zlokalizowanej pod parkingiem P&R przy ulicy Połczyńskiej pozwoli na stworzenie węzła przesiadkowego dla dojeżdżających z zachodnich miejscowości aglomeracji warszawskiej.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Zostało zlecone opracowanie analityczne dla zach. odcinka II linii metra (które przesądzi o rozwiązaniach w tym obszarze). Możliwa zmiana Studium w tym zakresie.
Przedłużenie II linii metra do stacji PKP Warszawa Toruńska i Auchan
Uzasadnienie:
Przedłużenie II linii metra do stacji PKP Warszawa Toruńska i Auchan pozwoli na powiązanie z planowaną linią SKM, z linią tramwajową na Tarchomin oraz obsługę ważnego centrum handlowego.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Do trasy Toruńskiej (w rej. Auchan) przewidywane jest połączenie szynowe (tramwajem).
III linia metra: Gocław - Rondo Wiatraczna - Dworzec Wschodni - PKP Stadion - pl. Zamkowy - Ratusz/Muranów/Dworzec Gdański - Powązkowska - Chomiczówka (- Młociny)
Uzasadnienie:
III linia metra o w/w przebiegu pozwoli na powiązanie ważnych osiedli miejskich, węzłów przesiadkowych i rozwijających się terenów miasta. Modernizacja istniejących i budowa nowych połączeń tramwajowych przez Wisłę zapewni zdecydowanie lepszą komunikację Gocławia z południowym Centrum i Mokotowem, co stary przebieg III linii metra.
Uwaga nieuwzględniona - ustalenia Studium nie ulegną zmianie. Wykonywane były analizy dla II i III linii metra, które uzasadniły wybór takiego przebiegu III linii metra.