Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


ulica Trakt Brzeski

Ulica Trakt Brzeski w Wesołej jest przedłużeniem ulicy Płowieckiej i Bronisława Czechaobecnie i obecnie jest jedyną trasą wylotową z Warszawy w kierunku Siedlec i Terespola oraz Lublina. Ulica stanowi fragment drogi krajowej nr 2 i przecina na pół dzielnicę Wesoła przenosząc ruch zarówno lokalny, jak i tranzytowy. Ulica przebiega, w przeważającej większości, przez tereny zabudowane o charakterze usługowym i mieszkaniowo-usługowym. Niewielka jej część zokalizowana jest na terenie zalesionym, będącym w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
W sierpniu 2008 roku dzielnica Wesoła zamówiła projekt rozbudowy Traktu Brzeskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do m. Zakręt (skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i nr 17). Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi o przekroju dwujezdniowym, dostosowanym do prognozowanych potrzeb ruchowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in:
- wymianę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni w miejscach wyraźnych odkształceń nawierzchni;
- budowę, przebudowę i rozbudowę ciągów pieszych, rowerowych;
- budowę dróg serwisowych;
- budowę i rozbudowę włączeń drog niższych kategorii i zjazdów do posesji;
- budowę nowych i rozbudowę istniejących zatok autobusowych;
- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego;
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego;
- poprawę widoczności i odwodnienia na drodze poprzez wycinkę dziko porastających drzew i krzewów;
- zniesienie barier architektonicznych w obrębie projektowanego odcinka drogi.

Podstawowe parametry techniczno - użytkowe:

 • klasa drogi: GP,
 • prędkość projektowa: vp = 60 km/h,
 • prędkość miarodajna: vm = 80 km/h,
 • nośność nawierzchni: 115 kN/oś,
 • kategoria ruchu: na drodze klasy GP - KR6, na drogach serwisowych - KR3,
 • przekroj normalny: 2x2, (w zależności od przyjętego wariantu przewiduje się dodatkowy pas ruchu przy każdej jezdni, przeznaczony do obsługi obszarów przyległych
 • szerokość podstawowa pasa ruchu jezdni głównej: 3,50 m,
 • nawierzchnia jezdni głównej bitumiczna, szerokości 7,00 - 13,50 m.
 • długość projektowanego odcinka: 3,2 km.

  Rozbudowę ulicy Trakt Brzeski analizowano w dwóch wariantach:

  Wariant 1 zgodny zasadniczo z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (na obszarach, dla których został on opracowany) z uwzględnieniem aktualnych powiązań komunikacyjnych. Wariant ten zakłada budowę sieci dróg serwisowych, mającej na celu rozprowadzenie ruchu lokalnego. Ze względu jednak na istniejącą zabudowę oraz zapewnienie wymaganych oddzielnymi przepisami parametrów geometrycznych projektowanego układu komunikacyjnego, spowoduje to konieczność znacznego zajęcia terenu należącego obecnie do osób trzecich, a także wykonania rozbiórek istniejących obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne, mieszkalno - usługowe, magazynowe itp.). Przyjęto zasadę przekroju 2x2 pasy ruchu (z wyłączeniem odcinków na których zaprojektowano trzeci pas ruchu dla obsługi bezpośredniej terenów przyległych).

  Wariant 2 zakłada wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu jezdni głównej (w obu kierunkach) - na większości odcinka objętego projektem. Projektowane rozwiązania w znacznie mniejszym (w porownaniu do wariantu 1) stopniu mają wpływ na istniejącą zabudowę, co powoduje minimalizację zajęcia terenu należącego obecnie do osób trzecich pod projektowany pas drogowy, a także zasadniczo zmniejsza ilość obiektów, które wymagać będą rozbiórki. Przyjęto zasadę przekroju 2x2 pasy ruchu (na przeważającej większości odcinka prowadzonego w terenie zabudowanym zastosowano jednak przekrój 2x3, celem zapewnienia właściwej obsługi przyległych do pasa drogowego działek ewidencyjnych - lokalnie, ze względów na trudne warunki kształtowania geometrii projektowanej drogi, zastosowano drogi serwisowe).

  W dokumencie m.in.:

 • Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
 • Charakterystyka projektowanych rozwiązań wariantowych
 • Stan istniejącej nawierzchni i warunki geotechniczne
 • Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych
 • Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko
 • Oddziaływanie hałasu i zanieczyszczenie powietrza

  Przedmiotem opracowania jest projekt drogi krajowej Nr 2 (ul. Trakt Brzeski) na odcinku od ul. Wawerskiej (z uwzględnieniem wpływu skrzyżowania na projektowaną geometrię jezdni drogi głównej) do m. Zakręt (skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i nr 17), na terenie Dzielnic Wesoła i Wawer m.st. Warszawy. Podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 18.08.2008r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Wesoła , a Konsorcjum Projektowym:
  - VIATECH Sp. z o.o., - lider Konsorcjum;
  - "APIA XXI" S.A. - członek Konsorcjum;
  - "APIA XXI" I.A.K. Sp. z o.o. - cz.onek Konsorcjum.