Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Most Siekierkowski Węzeł Marsa Mapy Projekty Zdjęcia

Trasa Siekierkowska


Trasa Siekierkowska jest elementem Obwodnicy Miejskiej (Obwodnicy Etapowej Warszawy) mającej na celu odciążenie centrum Warszawy z ruchu międzydzielnicowego. Całkowita długość trasy wyniesie 8,1 km. Będzie to droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o dwóch jezdniach po 3 lub miejscami 4 pasy ruchu w każdą stronę. Inwestorem jest Zarząd Dróg Miejskich, a inwestycja w całości finansowana jest z budżetu miasta stołecznego.
Inwestycja przyniesie następujące korzyści:
 • odciążenie centrum miasta od ruchu samochodowego,
 • poprawę warunków ruchowych w obszarze warszawskiego Węzła Transportowego, zmniejszenie czasu podróży, likwidację wąskich gardeł i poprawę przepustowości,
 • rozwój prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i gmin regionu Mazowsza,
 • poprawę jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie poziomu infrastruktury,
 • stworzenie warunków do aktywizacji gospodarczej terenów, w szczególności dla rozwoju małej przedsiębiorczości,
 • wzrost dostępności do terenu leżącego na południe od Trasy Siekierkowskiej (m.in. osiedle Las).
  Budowa trasy łączącej Mokotów z Grochowem planowano już z początkiem XX wieku. Ostateczna decyzja o budowie Trasy Siekierkowskiej podjęta została w 1982 roku, gdy trasa została wpisana do planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak dopiero 1 marca 2000 roku, został wmurowany kamień węgielny i rozpoczęto budowę arterii. Pierwszy fragment trasy, most oraz odcinek łączący do ul. Czerniakowskiej, został oddany do ruchu 21 września 2002 roku.
 • Realizację przedsięwzięcia podzielono na 6 zadań zaplanowanych do realizacji w następującej kolejności:
 • most przez Wisłę i węzeł "Wał Miedzeszyński" km 3+754 (Wał Zawadowski) - km 5+000 - zadanie zrealizowane
 • odcinek trasy od węzła "Czerniakowska - Beethovena" do wału Zawadowskiego km 0+000 - km 3+754 - zadanie zrealizowane
 • ul. Wał Miedzeszyński odcinek ul. Wersalska - ul. Narodowa km 0+000 - 3+504.42 - zadanie zrealizowane
 • odcinek trasy od węzła "Wał Miedzeszyński" do węzła " Bora Komorowskiego" km 5+000 - km 5+600 - zadanie zrealizowane
 • odcinek trasy od węzła "Bora Komorowskiego" do ulicy Płowieckiej (część węzła "Marsa") km 5+600 - km 8+144,09 - zadanie zrealizowane
 • pozostała część węzła "Marsa" obejmująca włączenie ulic: Ostrobramska, Marsa i Grochowska do węzła "Marsa" - zadanie przygotowywane. Panowana realizacja w latch 2009-2010.
  Pełne zakończenie budowy Trasy Siekierkowskiej, wraz z olbrzymim węzłem Marsa/Ostrobramska/Grochowska/Płowiecka, planowane jest dopiero w 2010 roku, a więc po 10 latach od chwili rozpoczęcia inwestycji. Kilkuletnie opóźnienie w zakończeniu budowy związane jest z prawnymi zawirowaniami wokół praw własności gruntów, na których stanąć mają podpory estakad oraz brakiem profesjonalizmu wysokich urzędników Zarządu Dróg Miejskich.


 • M O S T    S I E K I E R K O W S K I

  Przeprawa przez Wisłę w rejonie Siekierek istniała już w planach okresu międzywojennego. Trasa łącząca Mokotów z Grochowem miała przebiegać w tym samym miejscu, jednak pod nieco innym kątem miała przecinać Wisłę.
  Most Siekierkowski jest siódmym mostem drogowym w Warszawie. Połączył Mokotów z Pragą Południe i Wawrem, znacznie skracając drogę pomiędzy południowymi dzielnicami lewo i prawobrzeżnej Warszawy. Most ten wpłynął na znaczące odciążenie z ruchu sąsiedniego Mostu Łazienkowskiego.
  Konstrukcja Mostu Siekierkowskiego jest podwieszana, na dwóch pylonach w kształcie litery H, które mają po 90,00 metrów wysokości. Do pylonów przymocowane są podtrzymujące most 54 liny nośne, o całkowitej długości 5300 metrów. Pomalowane one są na jaskrawo-pomarańczowy kolor, który ma za zadanie chronić ptaki przed zderzeniem. Podwieszana konstrukcja mostu pozwoliła na uniknięcie budowania podpór w nurcie rzeki. Most składa się z dwóch jezdni o trzech pasach ruchu w każdą stronę. Między jezdniami znajduje się pas rozdzielający o szerokości 2 metrów. Dla ruchu pieszego i rowerowego wybudowane zostały chodniki o szerokości od 3,00 do ponad 5 metrów.
  Most Siekierkowski został oddany do użytku 21 września 2002 roku. Jego budowa wraz z drogami dojazdowymi i odcinkiem trasy do ulicy Czerniakowskiej trwała 2 lata.

  Zdjęcie z prezentacji Transprojektu Gdańskiego


  W Ę Z E Ł    M A R S A

  Kluczowym elementem kończącym budowę Trasy Siekierkowskiej ma być potężny węzeł drogowy łączący trasę z ulicami Ostrobramską, Grochowską, Marsa i Płowiecką. Budowa węzła ma zakończyć się w 2010 roku. Pierwotne plany przewidywały, że budowa węzła zakończy się w 2007 roku, jednak protesty i nieudopność urzędników odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie inwestycji doprowadziły do ponad trzy letniego opóźnienia.
  Zaplanowano bezkolizyjne przejazdy na estakadach z Trasy Siekierkowskiej w ciąg ulicy Marsa i Płowieckiej. Pozostałe kierunki i połączenie z Płowieckiej i Marsa z Ostrobramską i Grochowską realizowane będą poprzez kolizyjne rondo. Takie rozplanowanie połączeń Trasy Siekierkowskiej z innymi ciągami ma za zadanie skierowanie głównych potoków wjazdowych do Warszawy z ulicy Płowieckiej i Żołnierskiej/Marsa w bezkolizyjny ciąg Trasy Siekierkowskiej jako elementu Obwodnicy Miejskiej i odciążenie tym samym ulic Ostrobramskiej i Grochowskiej.  Budowę węzła zaplanowano w dwóch etapach: etap II B i etap II C.

  W etapie II B zrealizowanym w 2007 roku budowa Trasy Siekierkowskiej i części węzła "Marsa" połączonej z ul .Płowiecką objęła m.in.:
 • budowę 2 jezdni Trasy Siekierkowskiej na długości od km 5+600 do km 6+195 - przygotowanie do wejścia w ul. Marsa
 • budowę części 9 dróg łącznikowych na węźle "Marsa",
 • przebudowę ulicy lokalnej wzdłuż ul. Płowieckiej, w tym przebudowę 3 ulic dojazdowych,
 • budowę estakady OE-1 w ciągu łącznicy - ul. Płowiecka - Trasa Siekierkowska
 • budowę estakady OE-2 w ciągu łącznicy - ul. Ostrobramska - ul. Płowiecka
 • budowę estakady OE-3 w ciągu łącznicy - ul. Ostrobramska- Rondo
 • budowę estakady OE-4 w ciągu łącznicy Trasa Siekierkowska - ul. Płowiecka
 • budowę wiaduktu OE-7 nad łącznią Rondo - ul. Płowiecka
 • budowę mostu OM-8 nad kanałem Wawerskim w ciągu - Trasy Siekierkowskiej
 • budowę tunelu OT-9 pod Trasą Siekierkowska w km 6+800
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie urządzeń ochrony akustycznej (ekrany akustyczne),
 • nasadzenia zieleni drogowej.

  W etapie II C (inwestycja realizowana w latach 2009-2010) budowa Trasy Siekierkowskiej i części węzła "Marsa" połączonej z ul .Płowiecką obejmuje m.in.:
 • budowę 2 jezdni Trasy Siekierkowskiej na długości od km 5+600 do km 6+195 - przygotowanie do wejścia w ul. Marsa
 • budowę pozostałej części 8 dróg łącznikowych na węźle "Marsa",
 • dokończenie przebudowy ulicy lokalnej wzdłuż ul. Płowieckiej,
 • budowę ulicy lokalnej wzdłuż ul. Grochowskiej,
 • budowę estakady OE-5 w ciągu Trasy Siekierkowskiej - przejście nad rondem,
 • budowę tunelu OT-11 pod rondem między łącznicą - ul. Płowiecka-Rondo i ul. Grochowską,
 • budowę tunelu OT-12 pod rondem między łącznicą - ul. Marsa-Rondo i ul. Grochowską,
 • budowę tunelu OT-13 pod rondem między ul. Grochowską a łącznicą rondo - ul. Ostrobramska,
 • budowę tunelu OT-14 pod rondem między łącznicą - Trasa Siekierkowska – rondo i rondo - ul. Płowiecka,
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie urządzeń ochrony akustycznej (ekrany akustyczne),
 • nasadzenia zieleni drogowej.

  24.10.2008 r. wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę
  17.11.2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót.
  Planowana realizacja w latach 2009-2010.

 • Zbyt często ulega zmianie koncepcja przebiegu Obwodnicy Miejskiej (Obwodnicy Etapowej Centrum). W poprzednich planach elementem tej obwodnicy miał być ciąg Marsa-Żołnierska. W najnowszej strategii rozwoju Warszawy do 2020 roku elementem Obwodnicy Miejskiej ma stać się jednak Trasa Olszynki Grochowskiej, a nie Żołnierska. Niestety zbyt rozbudowane plany węzła Marsa mogą uniemożliwić zbudowanie pełnego węzła Trasy Siekierkowskiej z Trasą Olszynki Grochowskiej. W tej chwili nie wiadomo do końca jak zostanie ostatecznie rozwiązany ten bałagan komunikacyjno-decyzyjny w omawianym rejonie Warszawy. Mówi się o tworzeniu nowej koncepcji przebiegu TOG lub nawet o odstąpieniu od realizacji tej trasy. Pewne jest, że to jednak ciąg Marsa-Żołnierska przez wiele najbliższych lat będzie wraz z Trasą Siekierkowską pełnił rolę Obwodnicy Miejskiej.

  M A P Y

  Mapa Trasy Siekierkowskiej po prawej stronie Wisły  P R O J E K T Y


  Projekt budowlano - wykonawczy budowy Trasy Siekierkowskiej w Warszawie

  łącznie z mostem przez Wisłę, 4 węzłami (Wał Miedzeszyński, Bora Komorowskiego, Marsa i Czerniakowska) (9 km) oraz przebudowa ulicy Wał Miedzeszyński (4 km)
  Zobacz...
  KONSULTACJE SPOŁECZNE
  2 sierpnia 2005 r.

  PROJEKT BUDOWLANY

  TRASA SIEKIERKOWSKA W WARSZAWIE - STRONA WSCHODNIA
  węzeł "Bora Komorowskiego" - węzeł "Marsa"
  Prezentacja (5,16 MB)