Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Aleja Tysiąclecia

Nie mylić z ulicą Tysiąclecia

Celem inwestycji jest powiązanie ul. Wał Miedzeszyński ze wschodnim odcinkiem Obwodnicy Śródmiejskiej, mające na celu odciążenie ul. Grochowskiej i Targowej z ruchu samochodowego. Projektowany odcinek będzie miał również za zadanie zapewnienia obsługi mieszkańców nowopowstających wzdłuż trasy osiedli. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie trasy od ul. Wał Miedzeszyński do al. Stanów Zjednoczonych, o długości ok. 1400 m, powiązanie go z układem komunikacyjnym trzech przecinanych ulic poprzez dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (ul. T. Bora Komorowskiego i ul. Wał Miedzeszyński) oraz jeden węzeł (Al. Stanów Zjednoczonych), zaprojektowanie jezdni "serwisowej" umożliwiającej obsługę komunikacyjną nowo projektowanym osiedlom mieszkalnym (odcinek od ul. T. Bora Komorowskiego do Al. Stanów Zjednoczonych) oraz ciągów chodników i ścieżek rowerowych na całej jej długości. Projektowana ulica przebiega przez tereny łąk oraz dawnych ogródków działkowych o niewielkiej wartości przyrodniczej.
Projektowane obszary mieszkalne muszą być w efektywny sposób skomunikowane z głównymi ciągami drogowymi Warszawy. Brak Al. Tysiąclecia spowodowałby znaczące zwiększenie ruchu na istniejących drogach lokalnych - ul. Afrykańskiej, Egipskiej, Bora-Komorowskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a co za tym idzie zwiększyłoby się negatywne oddziaływanie wzdłuż tych ciągów. Dodatkowo realizacja inwestycji wiąże się z budową ciągów pieszo-rowerowych, których brak jest jednym z głównych mankamentów stolicy.

Parametry techniczne trasy

 • klasa drogi - GP,
 • liczba jezdni - 2,
 • prędkość projektowa - 60 km/h,
 • prędkość miarodajna - 70 km/h,
 • minimalna szerokość chodnika - 2.0 m,
 • ścieżka rowerowa - 2.0m.

 • Al. Tysiąclecia - lokalizacja
  Zaprojektowano cztery warianty przedstawiające różne propozycje rozwiązania połączenia z istniejącym układem ulic oraz podłączeniem terenów przyszłych osiedli mieszkaniowych. Szczegółowy opis analizowanych wariantów znajduje się w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na charakter zagospodarowania terenów przyległych (zabudowa osiedli mieszkaniowych), pozostawiających jedynie ściśle wytyczony korytarz dla projektowanej trasy, nie istnieje możliwość innej lokalizacji przebiegu. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że planowana inwestycja polegająca na budowie Alei Tysiąclecia od Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Wał Miedzeszyński na terenie m. st. Warszawa nie będzie oddziaływała w istotny sposób negatywnie na środowisko. Poprawi komunikację w regionie i umożliwi bezpieczne poruszanie się (dzięki separacji ruchu) wszystkim użytkownikom drogi.

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE ZABYTKÓW
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  Raport o oddziaływaniu na środowisko został sporządzony w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Al. Tysiąclecia od Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Wał Miedzeszyński".
  Celem opracowania jest określenie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi w fazie realizacji i eksploatacji, a także przedstawienie rozwiązań technicznych oraz działań mających na celu minimalizację niekorzystnych oddziaływań.
  W niniejszym raporcie analizy ilościowe związane z zasięgiem podstawowych niekorzystnych oddziaływań wykonano dla następujących horyzontów czasowych:
  - docelowego w 2012 r. - po realizacji przedsięwzięcia;
  - prognozowanego dla 2027 r. z uwzględnieniem wzrostu ruchu drogowego.


  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 0,41 MB • Mapy hałasu (2012 i 2027) z ekranami 23,4 MB

  Klimat akustyczny w rejonie planowanej inwestycji w 2012 i 2027 roku

  Prognozy wykonane w programie Soundplan Essential v. 1.1 przy zastosowaniu modelu obliczeniowego NMPB Routes-96 (Guide du Bruit) wskazały na znaczące pogorszenie się klimatu akustycznego w otoczeniu zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej w sąsiedztwie projektowanego odcinka Al. Tysiąclecia. Prognozy wskazują, że w niektórych miejscach równoważny poziom dźwięku przekroczy poziomy dopuszczalne i zabudowa mieszkalna zlokalizowana na tych obszarach znajdzie się w zasięgach ponadnormatywnego oddziaływania. W związku z tym konieczne jest zastosowanie urządzeń ochrony akustycznej, które złagodzą oddziaływanie inwestycji na ludzi zamieszkujących te budynki.
  W celu ochrony zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano 21 ekranów akustycznych. Rodzaj ekranu jaki zaleca się zastosować na całym odcinku jest ekran pochłaniający typu zielona ściana. Zaletą tego typu rozwiązania jest większa skuteczność w porównaniu z ekranem przeźroczystym jak również znacznie mniejszy efekt odbicia fali dźwięku co w analizowanym przypadku jest bardzo istotne z uwagi na to, że w większości przypadków zabudowa znajduje się po obu stronach analizowanego odcinka drogi. Można również zastosować ekrany mieszane - dolną część w postaci przeźroczystego ekranu (w celu zachowania widoczności), a górną w postaci zielonej ściany. W celu wkomponowania ekranów w krajobraz jak również poprawy walorów estetycznych zaleca się ekrany obsadzić pnączami. Na części ekranów zaleca się zamontować oktagonalny (ośmiokątny) reduktor hałasu, który pozwala na redukcję poziomu natężenia dźwięku dzięki efektowi absorpcji hałasu ugiętego na górnej krawędzi ekranu.
  Budowa ekranów jest działaniem wymagającym szczegółowych obliczeń. W związku z tym określenie szczegółowej lokalizacji musi być poprzedzone opracowaniem projektu technicznego.