Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


A K T Y    P R A W N E


Linki pochodzą z:     USTAWA
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
(Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
(Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
USTAWA
z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz.U. z 1994 r. Nr 127, poz. 627)
USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741)

USTAWA
z dnia 9 listopada 2000 r.
o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157)

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42)

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

USTAWA
z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
(Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229)

USTAWA
z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)USTAWA
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721)
USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 28 lutego 2000 r.
w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 32, poz. 393)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 lipca 2000 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w Warszawie.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 675)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 9 listopada 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1082)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie autostrad płatnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1034)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1683)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2004 r.
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

(Dz.U. z 2004 r. Nr 129, poz. 1369)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006
(Dz. U. z 2004 r. Nr 176, poz. 1827)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
(Dz. U. z 2004 r. Nr 242, poz. 2421)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817)