Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Al. Wilanowska

Aleja Wilanowska jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych Wilanowa i Mokotowa. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Wołoską na Mokotowie, przecina Al. Niepodległości, ul. Puławską, Dolinę Służewiecką, ul. Sobieskiego, kończy się na skrzyżowaniu z ul. Przyczółkową w Wilanowie. Całkowita długość Al. Wilanowskiej wynosi 5,8 km. Na odcinku od ulicy Wołoskiej do Al. Niepodległości jest jednojezdniowa. Na pozostałym przebiegu do ulicy Przyczółkowej, al. Wilanowska ma przekrój dwujezdniowy.
We wrześniu 2008 r. Zakład Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę na rozbudowę al. Wilanowskiej na odcinku do Doliny Służewieckiej do ul. Sobieskiego. Inwestycja polegała na dobudowaniu drugiej jezdni wraz ze ścieżką rowerową i nowymi chodnikami. Budowa została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. za kwotę 51 mln zł. Aleja Wilanowska została poszerzona do dwóch pasów do końca 2009 a do połowy 2010 roku zakończyła się modernizacja starej jezdni polegająca na wymianie jej całej konstrukcji. Cała inwestycja została zakończona 17.07.2010 kiedy otwarto drogę po modernizacji.

Rozbudowa al. Wilanowskiej od ul. Wołoskiej do Al. Niepodległości

Planowana inwestycja polegać będzie na:
- budowie drugiej i przebudowa istniejącej jezdni
- budowie ścieżki rowerowej, chodników i ciągu pieszo - rowerowego
- przebudowie sygnalizacji świetlnej
- przebudowie kanalizacji deszczowej i budowie odwodnienia
- przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej
- przebudowie oświetlenia
- rozbiórce kolidujących obiektów budowlanych
- wycince kolidujących drzew i wykonaniu nowych nasadzeń.
W ramach omawianego przedsięwzięcia planuje się przebudowę istniejącej jezdni oraz budowę drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do Al. Niepodległości. Zakresem opracowania objęto teren położony w pasie drogowym Al. Wilanowskiej o długości około 1300 m. Projektowana ulica jest ulicą powiatową klasy technicznej G i prędkości projektowej 50 km/h. W wyniku realizacji inwestycji Al. Wilanowska będzie ulicą dwujezdniową o szerokości każdej jezdni od 7,0 do 10,0 m. W każdym kierunku przewidziano po dwa pasy do jazdy na wprost o szerokości od 3,3 do 3,5m. Na skrzyżowaniach, na których występują duże relacje skrętne, zaprojektowano dodatkowe wydzielone pasy o szerokości 3,0 m. Po stronie północnej projektowanej ulicy znajdzie się ścieżka rowerowa i chodnik o szerokości po 2,0 m, pomiędzy którymi będzie znajdować się metrowy pas zieleni. Po stronie południowej projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni, na odcinku od Al. Lotnikow do ul. Modzelewskiego ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0m. Na skrzyżowaniach z ulicami Modzelewskiego, Al. Lotników i Wita Stwosza przewidziano przebudowę sygnalizacji świetlnej, z dostosowaniem jej do zmienionej geometrii jezdni i aktualnie obowiązujących przepisów.


Plan sytuacyjny 1,95 MBPrzekroje poprzeczne 2,46 MB


W dokumencie m.in.:

  • Opis planowanego przedsięwzięcia
  • Opis elementów środowiska w otoczeniu planowanej inwestycji
  • Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia
  • Przewidywane oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Oddziaływania transgraniczne
  • Opis działań mających na celu zapobieganie negatywnych oddziaływań na środowisko

    Niniejszy raport oddziaływania na środowisko jest częścią kompleksowego opracowania dotyczącego inwestycji polegającej na budowie drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Wołoska - Al. Niepodległości w Warszawie i zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska należy go dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zostanie on złożony do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
    Celem niniejszego raportu jest przedstawienie informacji o planowanym przedsięwzięciu w kontekście jego potencjalnego oddziaływania na środowisko oraz zaproponowanie środków ograniczających to oddziaływanie.