Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 70

Łowicz - Skierniewice - Huta Zawadzka

Droga krajowa nr 70 (DK70) jest drogą o znaczeniu regionalnym, przebiegającą na pograniczu województwa łódzkiego i mazowieckiego. Swój bieg rozpoczyna w Łowiczu, następnie prowadzi na południowy wschód do Skierniewic, a kończy się w miejscowości Huta Zawadzka. Cała trasa liczy ok. 52 kilometry. Z punktu widzenia komunikacyjnego DK70 w Łowiczu łączy się z drogami krajowymi nr 2, 14 oraz 92. Prowadząc w kierunku Skierniewic krzyżuje się z autostradą A2. Następnie w okolicy miejscowości Kamion krzyżuje się z początkiem drogi wojewódzkiej nr 719. Swój bieg kończy na skrzyżowaniu (w przyszłości węźle) z planowaną drogą ekspresową nr 8.
Z uwagi na swoje położenie, DK70 jest przede wszystkim drogą spinającą szereg istniejących i planowanych dróg łączących aglomerację warszawską z Polską zachodnią, centralną oraz południową. Ponadto łączy dwa miasta powiatowe z siecią dróg wysokiej klasy. Obecnie trasa ma przekrój jednojezdniowy i spełnia parametry drogi klasy głównej. Wyjątkiem jest przejście przez Skierniewice, gdzie na stosunkowo długim odcinku są dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Trudno określić, czy DK70 zostanie rozbudowana do drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego lub zostanie poszerzona o drugą jezdnię.
Konieczna jest przede wszystkim:
- poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu,
- zmiana układu drogowego w Łowiczu (budowa wschodniej obwodnicy),
- przebudowa przejścia przez Skierniewice,
- docelowo wyznaczenie nowego przebiegu w rejonach, gdzie DK70 jest główną ulicą wsi i miasteczek (ominięcie tzw. "ulicówki").

Poniżej prezentujemy obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Łowicz, Skierniewice, Kowiesy

Poniżej prezentujemy obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Łowicz, Skierniewice, Kowiesy


3 arkusze 26,0 MB
Przebudowa mostu nad rzeką Skierniewką w Arkadii (km 6+209)
Przedmiotem inwestycji była konstrukcja mostu i dojazdy na szerokości poza istniejącą nawierzchnia (wyremontowaną w 2006 r.). Remont polegał na wykonaniu nowych wsporników przęseł mostu i gzymsów skrzydeł dostosowanych do montażu barieroporeczy sztywnych, likwidacji pobocza z destruktu na moście i dojazdach na długości krawężników, wykonaniu odwodnienia powierzchniowego ze ściekami skarpowymi, dostosowaniu obiektu do obecnie obowiązujących przepisów.
Inwestycję zrealizowano w 2008 roku.Odnowa nawierzchni DK70 (km 10+800 - 20+100 oraz 42+446 - 48+780)
Przedmiotem projektu była odnowa drogi na odcinku między miejscowościami Nieborów i Sierakowice Prawe oraz Wola Pękoszewska i Huta Zawadzka.
Inwestycja obejmowała między innymi:
- wymianę części lub całości nawierzchni drogi,
- wymianę lub dobudowę zatok autobusowych,
- budowę chodników,
- kompleksową przebudowę zjazdów i wjazdów na drogę,
- kompleksową przebudowę przepustów.

Inwestycję zrealizowano w 2009 roku.Nowy przebieg DK70 w rejonie Nieborowa
DK70 zmieni swój bieg na krótkim odcinku w związku z budową autostrady A2, tworząc obwodnicę Nieborowa. Szczegółowe mapy można prześledzić na stronie poświęconej budowie A2 między Łodzią a Warszawą.

Poniżej prezentujemy wycinek z projektu budowy autostrady A2 Łódź - Warszawa