Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 719

Warszawa - Pruszków - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów - Kamion

Długość: 51,476 km


Droga Wojewódzka nr 719 jest niezwykle ważnym połączeniem drogowym w zachodniej części subregionu warszawskiego. Rozpoczyna się w Warszawie jako przedłużenie Al. Jerozolimskich. Stanowi dogodne połączenie drogowe dla takich miast, jak Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów. W okolicy Brwinowa krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 720 relacji Błonie - Nadarzyn. W Grodzisku Mazowieckim przecina drog wojewódzką nr 579 Kazuń - Radziejowice. W Żyrardowie krzyżuje się z drogą krajową nr 50. DW719 kończy się w miejscowości Kamion, gdzie łączy się z drogą krajową nr 70. Na części swojego przebiegu (od km 13+750 do km 48+313) droga wojewódzka nr 719 jest klasy GP. Na pozostałym odcinku (od km 48+313 do km 65+226) klasy G.
Zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W stanie istniejącym droga jest bardzo złej jakości z licznymi uszkodzeniami nawierzchni i koleinami uniemożliwiającymi prawidłowe odwodnienie. Droga przenosi duże obciążenie ruchem, nie adekwatnym do swojej jakości. Jednocześnie przechodzi przez środek miast, co powoduje znaczeną uciążliwość dla mieszkańców oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Istnieje pilna potrzeba przebudowy drogi wraz ze zbudowaniem kilku odcinków w nowym śladzie tak, by trasa omijała większe miejscowości.

Obwodnica Grodziska Mazowieckiego i Milanówka
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym dla Mazowsza planuje się budowę obwodnicy Grodziska Maz. i Milanówka w ciągu drogi nr 719. Zgodnie z dotychczasowymi planami przebieg obwodnicy został wyznaczony na południe od Grodziska Maz. Oraz w południowej części Milanówka. Takie usytuowanie trasy obwodowej spotkało się z protestem części mieszkańców Milanówka, wskazujących na jej potencjalnie dużą uciążliwość środowiskową. Protest ten doprowadził do propozycji powstania trasy drogowej przebiegającej na północ od Grodziska Maz. i Milanówka (traktowanej jako mniej kolizyjnej i przebiegającej przez słabo zainwestowane tereny rolne oraz związanej z mniejszymi kosztami realizacji). Propozycja północnego przebiegu trasy drogowej stała się także podstawą przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, z zamiarem wprowadzenia tej trasy do planu miejscowego. Zgodnie z założeniami trasa o przebiegu północnym byłaby na dużym odcinku budowana w korytarzu równoległym do autostrady A2, w standardzie drogi zbiorczej.
Za stosunkowo mało kontrowersyjne dla mieszkańców Milanówka należy uznać takie rozwiązanie układu obwodnic związanych z drogą nr 719, w którym drogi o przebiegu po stronie północnej i południowej byłyby realizowane jednocześnie, przy czym trasa południowa przechodziłaby przez południowe tereny Milanówka w postaci drogi lokalnej tj. drogi bez ograniczenia liczby skrzyżowań i wjazdów, a także drogi z wykluczeniem tranzytowego ruchu ciężkich samochodów. Północny wariant przebiegu trasy drogowej, jak też obniżenie klasy południowej obwodnicy nie znajduje akceptacji władz samorządowych województwa. Przebieg południowy obwodnicy został wpisany do Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa i Burmistrzem Gminy Grodzisk Maz. Budowa trasy będzie finansowana przez Samorząd Województwa. Zgodnie z programem budowy przewiduje się, że obwodnica będzie drogą klasy G, a istniejący odcinek drogi nr 719 stanie się drogą gminną. Jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, to przewiduje się ograniczenie uciążliwości nowej trasy drogowej poprzez budowę ekranów i stosowanie innych zabezpieczeń ograniczających jej negatywny wpływ na środowisko.

Warianty przebiegu obwodnicy Milanówka 2,93 MB
Podstawowym dokumentem planistycznym dla Grodziska Maz. jest "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki". Zakłada się, że przyszły układ drogowy obsługujący Grodzisk Maz. będzie składać się z dróg wojewódzkich 719 i 579, powiatowych i gminnych, Podstawowy szkielet bądą stanowić drogi wojewódzkie, których przebieg będzie podlegał zmianom wraz z rozwojem tras o charakterze obwodowym. Klasa odcinków istniejących, zastępowanych nowymi przebiegami, zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych będzie obniżana. W SUiKZP obwodnica w ciągu drogi DW 719 jest przewidywana jako droga klasy głównej ruchu przyspieszonego o przekroju z jedną jezdnią o dwoch pasach ruchu (GP 1/2) i z obustronnymi poboczami utwardzonymi. Z kolei dla DW 579 studium zakłada, w zależności od odcinka, klasę drogi głównej ruchu przyspieszonego lub drogi głównej z wytworzeniem tzw. Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Przewiduje się, że droga ta będzie miała przekroj jednoprzestrzenny o dwoch pasach ruchu (GP 1/2).
Kierunki rozwoju układu drogowego w gminie Grodzisk Mazowiecki 0,37 MBStudium koncepcyjne podstawowego układu drogowego miast: Grodzisk Maz., Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna
Październik 2007 r.


Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
 • PROGNOZY RUCHU
 • PRZEBIEG TRAS DROGOWYCH I LOKALIZACJA SKRZYŻOWAŃ
 • PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRACY

  Niniejszy raport zawiera opracowanie wyników "Studium koncepcyjnego podstawowego układu drogowego miast: Grodzisk Maz., Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna" wykonywanego przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko sp.j. na zamówienie Miasta Milanówek. W ramach opracowania w okresie sierpień - październik 2007r:
  - przeprowadzono identyfikację i ocenę dotychczasowych planów rozwojowych w zakresie układu drogowego.
  - przeprowadzono syntetyczną ocenę istniejącego układu drogowego i powiązań z drogami krajowym i wojewódzkimi.
  - wykonano identyfikację danych o ruchu drogowym.
  - przeprowadzono analizę wariantów układu drogowego obsługującego ruchu tranzytowy i docelowy Grodziska Maz., Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej,
  - zaproponowano lokalizację węzłów i skrzyżowań,
  - wykonano prognozy ruchu drogowego,
  - przedstawiono zasady etapowania inwestycji,
  - sformułowano wnioski i zalecenia. • Ocena zasadności budowy południowego odcinka obwodnicy Grodziska Mazowieckiego
  Wrzesień 2008 r.


  Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
 • PROGNOZY RUCHU
 • PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRACY

  Niniejszy raport przedstawia wyniki oceny zasadności budowy południowego odcinka obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, planowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719. Raport został wykonany przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko Sp.j. na zamówienie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  W ramach niniejszego opracowania wykonano następujące zadania:
  - Zidentyfikowano dostępne dane o ruchu drogowym w obszarze analizy.
  - Przygotowano komputerowy model ruchu dla obszaru oddziaływania planowanej, południowej obwodnicy Grodziska Maz.
  - Wykonano prognozy ruchu drogowego (dla roku 2015, szczyt poranny) dla trzech wariantów.
  - Oceniono stopień kolizyjności planowanego powiązania drogą lokalną obwodnicy południowej z obecną DW 719.

  Ze względu na charakter miasta (położenie w aglomeracji warszawskiej i w sąsiedztwie planowanej autostrady A2 i drogi ekspresowej S8) prognozy ruchu wykonano dla obszaru aglomeracji z uwzględnieniem oddziaływania projektowanej autostrady i drogi ekspresowej. • I Etap STEŚ budowy obwodnicy Grodziska Maz. i Milanówka
  2009 r.


  W dokumencie m.in.:

 • Podstawowe cele inwestycji
 • Charakter i zakres robót
 • Konwencje prowadzenia inwestycji
 • Zestawienie porównawcze wariantów
 • Środowisko przyrodnicze
 • Wpływ na powietrze atmosferyczne
 • Wpływ na klimat akustyczny

  Zakres opracowania obejmuje wyznaczenie wariantów nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 o długości około 8 km na odcinku od miejscowości Kałęczyn (skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 579) do granicy miast Milanówek i Podkowa Leśna (skrzyżowanie istniejącej drogi wojewódzkiej z ul. Brwinowską).

  Mapa uwarunkowań środowiskowych

 • Wariant I Wariant Ia Wariant IV

  Orirntacja 1,46 MB  Orirntacja 1,46 MB  Orirntacja 1,46 MB  Sytuacja 6,11 MB  Sytuacja 6,10 MB  Sytuacja 5,72 MB  Hałas 18,8 MB  Hałas 17,3 MB  Hałas 7,59 MB

  II Etap STEŚ - Dokumentacja do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  2010/2011 r.


  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Celem niniejszego opracowania jest ocena wybranych przez Inwestora, na podstawie I etapu STEŚ, wariantów planowanego przedsięwzięcia, pod względem wpływu na środowisko oraz akceptacji społecznej. Niniejszy raport uwzględnia wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, bazując na przyjętych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych, uszczegółowionych w stosunku do I etapu STEŚ.

  Uzupełnienie Raportu (1.11.2011) - tekst 0,41 MB

  Uzupełnienie Raportu (1.11.2011) - mapa Natura 2000 1,91 MB

  Prognozy natężenia ruchu 0,65 MB

  Zanieczyszczenie powietrza 1,91 MB • Mapa analizowanych wariantów 3,34 MB

  Mapy hałasu 12,5 MB

  Mapa uwarunkowań środowiskowych 28,4 MB