Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Autostrada   - obwodnica Mińska Mazowieckiego


Obwodnica Mińska Mazowieckirgo stanowi odcinek autostrady A2. Inwestycja została zrealizowana w latach 2009-2012 (w eksploatacji od 29 sierpnia 2012 r.). Obwodnica powstała na wschód od Warszawy jako część odcinka A2 Warszawa - Kukuryki. Celem etapowania, polegającego na wydzieleniu obwodnicy Mińska Mazowieckiego z całości przedsięwzięcia, była jak najszybsza realizacja trasy przenoszącej ruch tranzytowy (w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich) poza centrum Mińska Mazowieckiego.
Obwodnica o długości około 20,85 km, przebiega po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi nr 2 na zachodzie, w okolicy wsi Choszczówka Rudzka (poprzez rondo) oraz na wschodzie we wsi Ryczołek (poprzez bezkolizyjny węzeł). Przechodzi przez tereny 4 gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn. Trasa, za wyjątkiem łącznika o przekroju jednojezdniowym długości ok. 400m w Choszczówce, przebiega w korytarzu planowanej autostrady A2 na parametrach autostradowych. Łącznik w Choszczówce będzie pełnił rolę tymczasową do momentu zbudowania A2 od Warszawy do Kukuryk.

Koszt budowy: 567 400 000 PLN
Wartość całkowita projektu: 765 123 400 PLN
Kwota dofinansowania przez UE ze środków FS: 602 431 966 PLN
Parametry techniczne obwodnicy:
 • klasa drogi A (autostrada)
 • prędkość projektowa 120 km/h
 • 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,75 m, plus 3-metrowe pasy awaryjne z dwoma 0,5 m opaskami i poboczami ziemnymi mającymi minimum 1,25 m.

  W ciągu trasy obwodnicy planowane są:
 • 3 węzły drogowe (Arynów, Lotnisko i Ryczołek)
 • 5 wiaduktów w ciągu A2
 • 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
 • 1 obiekt mostowy
 • 1 kładka dla pieszych
 • 13 przepustów
 • 1 przejście dla zwierząt dużych
 • 2 miejsca obsługi podróżnych
 • 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
 • 10,5 km ekranów akustycznych oraz zieleń izolacyjną o szerokości min. 10 m.
 • budowa 35 km dróg dojazdowych.


 • Plan orientacyjny obwodnicy Mińska Mazowieckiego 18,4 MB
  Rozwiązania chroniące środowisko:
 • wszystkie ścieki z powierzchni autostrady odprowadzane są poprzez rowy lub ścieki do przepustów studzienek a następnie do kanalizacji, gdzie po oczyszczeniu trafią do zbiorników retencyjnych lub odbiorników naturalnych
 • w rejonie rzeki Wiśniówki zlokalizowano przejście dla zwierząt średnich o szerokości 8,5 m i wysokości 2,5m i długości ok. 40 m
 • w rejonie rzeki Mieni zlokalizowane zostało przejście dla dużych zwierząt w postaci mostu nad rzeką o długości ok. 80 m i wysokości około 4 m oraz szerokości 34 m
 • projektowane przepusty mające służyć jako przejścia dla płazów zaprojektowano o średnicy od 1,5 do 2,0 m. i długości ok. 40 m
 • na terenach wymagających ochrony przed hałasem zastosowano odpowiednio: 10,5 km ekranów akustycznych oraz zieleń izolacyjną o szerokości minimum 10 m.

  Prace projektowe nad "Studium projektu budowlanego obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczowka - węzeł "Ryczołek" od km 520+400 do km 541+249" wykonało Konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt a.s., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, na podstawie umowy podpisanej 15.07.2005r.

  2 października 2006 roku przez Wojewodę Mazowieckiego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
  4 stycznia 2008 roku przez Wojewodę Mazowieckiego została wydana decyzja lokalizacyjna dla obwodnicy Mińska Mazowieckego w ciągu autostrady A2.
  9 lipca 2009 roku zawarto kontrakt z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "MAZOWIECKIE MOSTY" Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" S.A. , o wartości umownej 567,4 mln zł.
  Realizacja w ciągu 27 miesięcy od rozpoczęcia robót czyli od 9 sierpnia 2009 (nie wliczając dwóch 3-miesięcznych okresów zimowych).
  Inwestycja oddana do ruchu 29 sierpnia 2012 r.

  Oficjalna strona internetowa: a2obwodnica-minska.pl

  Elementy projektu budowlanego

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka planowanego przedsiewzięcia drogowego
 • Analizowane uprzednio Warianty przedsiewzięcia
 • Charakterystyka istniejącego zagospodarowania
 • Charakterystyka środowiska w obszarze przewidywanego oddziaływania
 • Oceny przewidywanych oddziaływań
 • Określenie potencjalnych zagrożeń obiektu drogowego dla warunków życia
 • Działania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań

  Przedmiotem opracowania jest ocena opracowania projektu budowlanego dwuetapowej inwestycji drogowej obejmującej obwodnicę Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 2, przebiegającej obecnie przez miasto.

  Urządzenia ochrony środowiska 11,0 MB

  Hydrologia 2,46 MB

  Gleby 4,58 MB

 • Legenda do planów


  A2 520+440 - 526+900
  29,5 MB

  A2 526+900 - 533+700
  24,9 MB

  A2 533+700 - 539+650
  20,1 MB

  A2 539+650 - 541+300
  + plany dróg dojazdowych 17,8 MB

  Plany dróg dojazdowych
  10,4 MB  Przekroje poprzeczne
  4,09 MB

  Dokumentacja z etapu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  W dokumencie m.in.:

 • Streszczenie raportu
 • Charakterystyka planowanego przedsiewzięcia drogowego
 • Charakterystyka istniejącego zagospodarowania przestrzennego
 • Charakterystyka środowiska w obszarze przewidywanego oddziaływania
 • Oceny przewidywanych oddziaływań na środowisko
 • Wariantowaie
 • Działania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań
 • Załączniki:
     - mapy orientacyjne analizowanych wariantów
     - mapa wpływu na środowisko
     - mapy geologiczne
     - mapy hałasu
     - mapy glebowe z lokalizacją zieleni izolacyjnej
     - wyniki obliczeń zanieczyszczeń powietrza

  Przedmiotem opracowania są materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dwuetapowej inwestycji drogowej obejmującej obwodnicę Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 2, przebiegającej obecnie przez miasto.