Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Autostrada   na odcinku Warszawa - Kukuryki (gr. Państwa)


Budowa autostrady na odcinku Warszawa - Kukuryki jest inwestycją o znaczeniu europejskim i zaliczona jest do zadań rządowych. Konieczność budowy tego odcinka autostrady wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy autostrad i pilna potrzeba dostosowania krajowej infrastruktury do standardów europejskich. Autostrady w Polsce, w tym autostrada A2 Warszawa - Kukuryki, są niezbędne jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej. Autostrada A2 Warszawa - Kukuryki należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, której rozwój reguluje między innymi decyzja Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (1692/96/WE).
Planowana budowa odcinka autostrady A2 na odcinku Warszawa - Kukuryki jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa autostrady A2 od granicy z Niemcami w Świecku do granicy z Białorusią w Kukurykach. Autostrada ta jest projektowana praktycznie bez wykorzystania fragmentów istniejących dróg, przy czym obecnie jest już gotowy odcinek między Nowym Tomyślem, w województwie wielkopolskim, a Strykowem w województwie łódzkim. Zgodnie z planami inwestora przed 2012 rokiem zostanie zakończona realizacja odcinka autostrady między Strykowem a Warszawą, a w roku 2011 zostanie oddany do użytku fragment autostrady w rejonie Mińska Mazowieckiego stanowiący obwodnicę tego miasta w ciągu drogi krajowej nr 2. W następnych latach mają być sukcesywnie oddawane do ruchu odcinki autostrady między Warszawą a Kukurykami tak, aby w 2020 r. autostrada dotarła do granicy z Białorusią.
Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. Wzdłuż trasy autostradowej, powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych. Autostradę zaprojektowano jako drogę dwujezdniową (każda jezdnia po dwa pasy) z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo od środka dodatkowego, trzeciego pasa ruchu do każdej jezdni autostrady. Oprócz głównego przedsięwzięcia liniowego w zakres przedsięwzięcia włączono również przebudowę odcinków istniejących dróg krzyżujących się z trasą autostrady oraz przebudowę kolidujących z nią sieci infrastrukturalnych nadziemnych i podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.).
Z przedsięwzięcia wyłączono autostradową obwodnicę Mińska Mazowieckiego (dla której wydane zostały już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji autostrady) oraz most graniczny nad Bugiem (który będzie prawdopodobnie objęty osobnym przedsięwzięciem międzypaństwowym).


Parametry techniczne autostrady dla wszystkich wariantów:20 grudnia 2011 została wydana decyzja środowiskowa dla wariantu 4+4a'+4 (łączony wariant 4 ze zmodyfikowanym wariantem 4a)
Decyzja WOOŚ-II.4200.1.2011.MW z dnia 20.12.2011
4 kwietnia 2014 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku węzeł "Lubelska" - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

A2 na wschód od Warszawy ma szansę powstać do 2020 roku tylko na odcinku węzeł "Lubelska" - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Dokumentacja projektowa (2014 r.)

Odcinek węzeł "Lubelska" - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego (km 489+403 - 504+000)

Strona poświęcona projektowaniu odcinka: a2-lubelska-minsk.pl

Zadanie podzielono na dwa odcinki realizacyjne:
 • Odcinek I od węzła "Lubelska" (bez węzła) w km 489+403 do km 495+000 ,
 • Odcinek II od km 495+000 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+000

  Dla potrzeb projektu w dniu 15.06.2014 r. zostały wykonane cyfrowe lotnicze zdjęcia (RBG). Na podstawie wykonanych zdjęć opracowano ortofotomapę.


  km 489+200 - 492+300 3,97 MB  km 492+300 - 495+300 3,99 MB  km 495+300 - 498+300 3,64 MB  km 498+300 - 501+000 3,78 MB  km 501+000 - 504+098 4,01 MB


  Dokumentacja środowiskowa (2010 r.)

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW PRAWNIE OCHRONIONYCH
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • ODDZIAŁYWANIE WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY DÓBR KULTURY

  Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) jest przedsięwzięcie polegające na planowanej budowie autostrady nr A2 na odcinku między Warszawą a granicą państową z Białorusią, tj. na odcinku Izabela - Kukuryki, od km 489+403 do km 657+113, przy czym z odcinka tego wyłączono autostradową obwodnicą Mińska Mazowieckiego od km 504+000 km 524+005 (dla której wydane zostały już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji autostrady) oraz most graniczny nad Bugiem (objęty osobnym przedsięwzięciem międzypaństowym).

  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 2,45 MB

  Ogólne uwarunkowania środowiskowe - mapa 24,4 MB

  Siedliska ptaków - mapa JPG 1,31 MB


 • W dokumencie m.in.:

 • INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA
 • FUNKCJONOWANIE PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE
 • ODDZIAŁYWANIA NA "GOŁOBÓRZ"
 • BUDOWA GEOLOGICZNA
 • OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO
 • PRZEJŚCIE PRZEZ DOLINY KRZNY I BUGU

  Formalną podstawą wykonania niniejszego aneksu nr 1 do raportu ROŚ jest wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące konieczności uzupełnienia treści raportu ROŚ w podanym zakresie. Układ treści niniejszego aneksu wynika wprost z treści w/w wezwania. Poszczególne uwagi zawarte w treści wezwania zostały uwzględnione w odpowiednich rozdziałach niniejszego aneksu.

  Ogólne uwarunkowania środowiskowe - mapa 14,0 MB

 • Część graficzna raportu


  Mapa orientacyjna analizowanych wariantów A2 na odcinku Warszawa - Kukuryki 7,94 MB


  Wariant 1
  164,7 km
  przyjęto zgodnie z "Materiałami do wniosku o uzyskanie wskazań lokalizacyjnych dla autostrady A2 Warszawa (węzeł "Konotopa") - granica z Białorusią", z tym, że odcinek przejścia przez obszar Natura 2000 "Dolina Kostrzynia" skrócono przez przełożenie autostrady około 1 km na północ i poprowadzenie jej bezpośrednio przy południowej granicy pasa linii kolejowej Warszawa - Siedlce.
  Wariant 1a
  166,5 km
  przyjęto w celu uniknięcia nakładania się autostrady na istniejącą obwodnicę Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 2 w związku z zapisem postulatu nr 1 Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej zawartym we Wskazaniach lokalizacyjnych nr 6/98 (nakazującym przeanalizować powiązania A2 z układem dróg krajowych w rejonie Siedlec).
  Wariant 1b
  163,6 km
  przyjęto celem uniknięcia negatywnego oddziaływania wariantu 1 na obszar Natura 2000 "Dolina Liwca" odsuwając autostradę o około 1 km od tego obszaru.
  Wariant 2
  169,4 km
  przyjęto w celu dalszego ograniczenia kolizji z obszarem Natura 2000 "Dolina Kostrzynia" oraz w celu odsunięcia autostrady od zabudowy miasta Biała Podlaska, przesuwając ją o około 7 km na północ od przebiegu wg wariantu 1.
  Wariant 3
  167,4 km
  przyjęto w celu całkowitego wyeliminowania kolizji wariantów 1 i 2 z obszarami Natura 2000 "Dolina Kostrzynia" i "Dolina Liwca" oraz w celu ominięcia miasta Biała Podlaska od południa.
  Wariant 3a
  168,9 km
  przyjęto w celu całkowitego wyeliminowania kolizji wariantów 1 i 2 z obszarami Natura 2000 "Dolina Kostrzynia" i "Dolina Liwca" oraz w celu ominięcia miasta Biała Podlaska od północy (jak w wariancie 2).
  Wariant 4
  167,8 km
  przyjęto po dokonaniu oceny w/w wariantów jako wariant najkorzystniejszy z punktu widzenia przestrzenno-funkcjonalnego; stanowi on wariant wynikowy, składający się z wariantu 2 na odcinku Warszawa - Siedlce, wariantu 1a na odcinku zbliżenia do miasta Siedlce i wariantu 1b na odcinku Siedlce - Kukuryki.
  Wariant 4a
  167,4 km
  przyjęto po przeprowadzeniu konsultacji społecznych jako lokalną modyfikację wariantu 4 w rejonie Starych Groszków i Siedlec, przy czym przesunięto autostradę bardziej na wschód w rejonie Starych Groszków oraz bliżej miasta Siedlce w rejonie Żelkowa (od zachodniej strony miasta) a jednocześnie usunięto nakładanie się północnej jezdni autostrady na istniejącą jezdnię obwodnicy Siedlec oraz odsunięto autostradę znacząco dalej od miasta na odcinku Grabianów - Białki - Ujrzanow - Ługi. Po przeprowadzeniu konsultacji utworzono w rejonie Grabianowa i Białek nowy obszar Natura 2000 "Gołoborza", co spowodowało wystąpienie znaczących oddziaływań autostrady na ten obszar chroniony, wobec czego dokonano lokalnej modyfikacji przebiegu tego wariantu przez przesunięcie trasy autostrady nieco na północ poza granice "Gołoborza". Nowy przebieg oznaczono jako wariant 4a1 (zmodyfikowany)
  Wariant 4b
  167,5 km
  przyjęto po przeprowadzeniu konsultacji społecznych jako lokalną modyfikację wariantu 4a w rejonie wsi Białki, przy czym w wariancie tym trasę autostrady zlokalizowano pierwotnie między wariantami 4 i 4a, a ostatecznie na południe od wariantu 4a1 na odcinku autostrady położonym na zachód od Białek oraz na północ od wariantu 4a1 na odcinku położonym na wschód od tej miejscowości.


    Wariant 1  

  Mapy orientacyjne 22,3 MB

  Mapy sytuacyjne 14,0 MB
  Prognozy ruchu na lata 2020 i 2035 6,13 MB

  Projektowane urządzenia ochrony środowiska 34,5 MB

  Lasy, siedliska i rośliny chronione 34,9 MB

  Fauna 35,3 MB


    Wariant 1a  
  Prognozy ruchu na lata 2020 i 2035 6,13 MB

  Lasy, siedliska i rośliny chronione 30,9 MB

  Fauna 9,75 MB
    Wariant 1b  
  Lasy, siedliska i rośliny chronione 14,3 MB

  Fauna 4,37 MB


    Wariant 2  

  Mapy orientacyjne 22,2 MB

  Mapy sytuacyjne 18,3 MB
  Prognozy ruchu na lata 2020 i 2035 6,14 MB

  Projektowane urządzenia ochrony środowiska 23,8 MB

  Lasy, siedliska i rośliny chronione 37,5 MB

  Fauna 36,8 MB    Wariant 3  

  Mapy orientacyjne 36,0 MB

  Mapy sytuacyjne 25,6 MB
  Prognozy ruchu na lata 2020 i 2035 6,16 MB

  Projektowane urządzenia ochrony środowiska 34,1 MB

  Lasy, siedliska i rośliny chronione 42,5 MB

  Fauna 42,6 MB


    Wariant 3a  
  Prognozy ruchu na lata 2020 i 2035 6,14 MB

  Lasy, siedliska i rośliny chronione 19,1 MB

  Fauna 6,94 MB


    Wariant 4  

  Mapy orientacyjne 23,5 MB

  Mapy sytuacyjne 21,2 MB
  Prognozy ruchu na lata 2020 i 2035 6,13 MB

  Projektowane urządzenia ochrony środowiska 38,6 MB

  Lasy, siedliska i rośliny chronione 38,8 MB

  Fauna 37,6 MB


    Wariant 4a  
  Lasy, siedliska i rośliny chronione 19,6 MB

  Fauna 19,6 MB
    Wariant 4b  
  Lasy, siedliska i rośliny chronione 12,8 MB

  Fauna 8,00 MB  W wyniku porównania i wielokryterialnej oceny wariantu zerowego i głównych wariantów inwestycyjnych uznano, że optymalnym wariantem jest generalnie wariant 4a przedsięwzięcia. W ocenie tej uwzględniono nie tylko kryteria środowiskowe ale również funkcjonalno-przestrzenne i ekonomiczne. Jednak w ocenie rozszerzonej o warianty łamane, najlepszym dla środowiska okazał się wariant 4+4a+4, składający się z wariantu 4a na odcinku w rejonie Siedlec od Gręzowa do Choi oraz z wariantu 4 na pozostałych odcinkach autostrady.

    Wariant 4+4a+4 (wariant wybrany)  

  Mapy orientacyjne 16,9 MB
  Projektowane urządzenia ochrony środowiska 31,6 MB

  Lasy, siedliska i rośliny chronione 76,7 MB (sic!)

  Fauna 135 MB (sic!)