Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


A U T O S T R A D Y

Informacje o autostradach w Polsce w Wikipedii

Program Budowy Autostrad w Polsce jest jednym z największych wyzwań inwestycyjnych w powojennej historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dążenie Polski do integracji ze Wspólnotami Europejskimi, przyczyniło się do tego, że zadaniem priorytetowym dla państwa stała się poprawa warunków drogowych, między innymi poprzez wybudowanie nowoczesnej sieci autostrad. Realizacja Programu Budowy Autostrad płatnych w Polsce odgrywa bardzo ważna rolę w gospodarce, zarówno w skali całego państwa, jak i w skali regionów. Jednocześnie dzięki utworzeniu nowoczesnej infrastruktury drogowej, dostosowanej do aktualnych warunków zarówno pod względem przepustowości jak i przenoszenia zwiększonych obciążeń, powstrzymana zostanie dalsza degradacja istniejącej sieci drogowej.
Obecnie polska sieć autostrad jest bardzo uboga w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Do końca 2005 roku oddano do użytku 565 km autostrad, a do końca 2007 istniało w użytkowaniu około 700 km autostrad. Do 2013 roku planuje się zbudować ok. 2000 km.

Aktualna statystyka istniejących, budowanych i planowanych autostrad oraz tras ekspresowych znajduje się na Forum SkyScraperCity

Oznaczenie Przebieg planowana długość Istnieje
Gdańsk - Toruń - Łódź - Gliwice - Gorzyczki(gr.) 565,1 km 318,6 km
Świecko(gr.) - Poznań - Łódź - Warszawa - Siedlce - Kukuryki(gr.) 622,6 km 469,9 km
Jędzrychowice(gr.) - Wrocław - Katowice - Kraków - Rzeszów - Korczowa(gr.) 670,0 km 512,0 km
Kołbaskowo(gr.) - Rzęśnica 29,000 km 21,700 km
Bielany Wrocławskie - Wrocław - Psie Pole 22,000 km 22,000 km
Olszyna(gr.) - Krzyżowa (A4) 77,000 km 77,000 km
(jedna jezdnia)


Docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r.
Wszystkie autostrady w Polsce będą płatne. Decyzję o warunkach środowiskowych i o ustaleniu lokalizacji autostrady, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydaje wojewoda. W przypadku lokalizacji autostrady nie mają zastosowania przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że o lokalizacji autostrady rozstrzyga procedura środowiskowa, a istniejące plany zagospodarowania mogą, ale nie muszą być wzięte pod uwagę. Wojewoda wydaje również pozwolenia na budowę autostrady na zasadach i w trybie przepisów prawa budowlanego.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nabywa, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położone w pasie drogowym autostrady oraz, w razie konieczności, nieruchomości znajdujące się poza pasem drogowym. Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa oraz ustala odszkodowanie. Obowiązują w tym przypadku przepisy tzw Specustawy drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych).

FINANSOWANIE BUDOWY AUTOSTRAD

      Dostosowanie sieci autostradowej do obecnych potrzeb wymaga dużych nakładów finansowych. Koszt przedsięwzięcia na tak olbrzymią skalę, znacznie przekracza możliwości finansowe państwa, dlatego budowa autostrad będzie finansowana nie tylko z budżetu państwa, ale też poprzez system partnerstwa publiczno-prywatnego.

Finansowanie tradycyjne

Finansowanie to polega na budowaniu płatnych autostrad ze środków uzyskanych staraniem rządu. Można do nich zaliczyć środki budżetowe, granty z funduszu PHARE, ISPA i innych funduszy UE, pożyczki pozyskane z Międzynarodowych Instytucji Finansowych (MIF): Banku Światowego (BŚ), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) lub Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Finansowanie w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

Finansowanie budowy autostrad w systemie PPP polega na udzielaniu koncesjonariuszowi - prywatnemu inwestorowi - koncesji na budowę i eksploatacje (lub tylko eksploatację) odcinków autostrad.
Ustawa o autostradach płatnych, obecnie obowiązująca, przewiduje możliwość udzielenia koncesjonariuszowi pomocy ze strony państwa za pośrednictwem Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).
KFD został utworzony w banku Gospodarstwa Krajowego i podlega procedurom nadzoru bankowego.
Przychodami funduszu są m.in.: środki z tytułu podatku akcyzowego od samochodów, wpływy z inwestycji Funduszu, przychody z posiadania lub sprzedaży akcji i udziałów w spółkach przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez Skarb Państwa, środki pochodzące z opłat za przejazdy autostradą oraz inne kwoty wpłacane przez koncesjonariusza, środki z kredytów lub pożyczek, wpływy z innych środków publicznych.


Plany autostrad i tras ekspresowych w Google EarthPo więcej informacji na temat polskich Autostrad zapraszamy na strony internetowe: