Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Drogi miejskie w Warszawie

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) jest jednostką budżetową miasta podlegającą pod względem organizacyjnym i finansowym prezydentowi Warszawy. Powstał 1 lipca 2008 r. w wyniku podziału Zarządu Dróg Miejskich. Jego trzon stanowią przeniesione z ZDM wydziały: przygotowania oraz realizacji inwestycji drogowych, projektów europejskich, a także wydział mostów. Do zadań ZMID należą inwestycje ujęte w uchwalonym przez Radę Warszawy Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. ZMID buduje i modernizuje drogi będące w zarządzie ZDM, inwestycje związane z drogami gminnymi prowadzone są przez urzędy dzielnic.
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) pod względem organizacyjnym i finansowym podlega prezydentowi m. st. Warszawy, który na mocy ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. zarządza warszawskimi drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. W przybliżeniu chodzi o ulice, po których jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Do zadań ZDM należy przede wszystkim utrzymanie i remontowanie istniejących ulic, a także instalacja, utrzymanie i ochrona urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna i oświetlenie uliczne).
Sieć drogowa Warszawy ma długość 2837 km, w tym drog publicznych jest 2511 km, a wewnętrznych (głównie w administracji spółdzielni mieszkaniowych i zakładach pracy) 326 km. Drogi krajowe i wojewódzkie, które powinny realizować głównie powiązania krajowe i regionalne, stanowią łącznie ok. 9,8% długości sieci publicznej. Drogi powiatowe, realizujące powiązania dzielnicowe i międzydzielnicowe ok. 22,2%, a drogi gminne, służące powiązaniom lokalnym - 68,0%.
Podział układu drogowego na klasy przedstawia się następująco:
- drogi ekspresowe stanowią 0,3% długości sieci dróg publicznych,
- drogi główne ruchu przyspieszonego (GP) i główne (G) stanowią 12,2% długości sieci,
- zbiorcze (Z) 10,5%,
- lokalne i dojazdowe 77,3%.
Drogi, posiadające po 3 pasy ruchu w każdym kierunku (przekroje 2/3 lub 1/6), mają łącznie 169 km długości (5,9 % sieci publicznej), a drogi o 2 pasach ruchu w każdym kierunku (przekroje 2/2 lub 1/4) - 125 km (4,4 % sieci publicznej).
Wszystkie drogi publiczne w Warszawie, poza drogami ekspresowymi i autostradami, podlegają Prezydentowi miasta stołecznego.

Istniejąca sieć drogowa w Warszawie


Rozwijanie układu drogowo-ulicznego będzie prowadzone poprzez działania zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i z wykorzystaniem środków organizacji ruchu, umożliwiające segregację ruchu o różnym charakterze, przy czym szczególnie ważne będzie rozdzielenie: ruchu lokalnego od ruchu o większym zasięgu (o charakterze tranzytowym) oraz ruchu osobowego od ruchu towarowego (samochody ciężarowe i dostawcze). Układ drogowo-uliczny w Warszawie powinien zapewniać:
 • sprawne powiązanie z trasami zewnętrznymi (autostradą i krajowymi drogami ekspresowymi), które będą na obszarze miasta i w jego bezpośredniej bliskości spełniać rolę systemu obwodowego w stosunku do terenów zurbanizowanych;
 • obwodowe połączenia międzydzielnicowe oraz trasy mostowe, omijające obszary centralne i silnie zurbanizowane;
 • sprawną obsługę terenów zainwestowanych z zachowaniem hierarchiczności systemu ulicznego;
 • bezpośrednią obsługę otaczającego zagospodarowania kosztem funkcji szybkiego tranzytu międzyobszarowego w obszarze centralnym miasta.
 • możliwość prowadzenia dróg rowerowych obsługujących miasto.
  W celu realizacji powiązań z trasami zewnętrznymi przewiduje się realizację układu dróg wyższego rzędu (autostrad i dróg ekspresowych) bezpośrednio związanych z obszarem miasta. Realizacja sieci dróg ekspresowych-krajowych planowana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycje w zakresie ulic miejskich muszą być skoordynowane w czasie z planowaną realizacją krajowych dróg ekspresowych.
  Między innymi niezbędne jest:
 • zmodernizowanie odcinka Al. Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej i węzła "Salomea";
 • zmodernizowanie ciągu ulic Marsa - Żołnierska;
 • dokończenie budowy Trasy Siekierkowskiej;
 • budowa Trasy Mostu Północnego;
 • budowa wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej;
 • budowa Trasy NS;
 • budowa Trasy Olszynki Grocjowskiej;
 • budowa ul. Nowo-Lazurowej;
 • budowa dojazdów do portu lotniczego im. F. Chopina.

 • Planowana sieć drogowa w Warszawie

  Plany zagospodarowania przestrzennego Warszawy  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy

  Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy sporządzanym dla jej całego obszaru i zawiera wytyczne do planowania miejscowego. Studium pełni także rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju miasta ustalonym w Strategii Rozwoju Miasta, a także przy sporządzaniu Wieloletnich Planow Inwestycyjnych, przede wszystkim w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego. Jest rownież dokumentem formalnym przy przygotowywaniu aplikacji o przyznanie środkow z funduszy europejskich. Studium nie jest przepisem prawa miejscowego, a zatem nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w mieście.
  Prezentowane obok mapy Struktury funkcjonalno-przestrzennej zawierają m.in. rezerwy pod wszystkie planowane inwestycje drogowe w granicach miasta stołecznego Warszawy. Znajomość planów zagospodarowania powinna być obligatoryjna dla wszystkich, którzy chcą podjąć decyzję o jakiejkolwiek inwestycji, zwłaszcza o zakupie nieruchomości. Wiele planowanych inwestycji drogowo-ulicznych w Warszawie nie posiada jeszcze żadnej dokumentacji projektowej, stąd niemożliwym jest, żeby znalazły się na naszej wirtynie mapy ich przebiegu. Określenie położenia nowych ulic w Warszawie możliwe jest w takim przypadku dzięki analizie załączonych map Struktury funkcjonalno-przestrzennej, do czego wszystkich Państwa zachęcamy.

  Prezydent M. St. Warszawy:
  STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:
  Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku  Finansowanie miejskich inwestycji drogowych

  Zadania w zakresie inwestycji drogowych przewidziane do realizacji przez ZMID w 2011 roku. Na podstawie Uchwały Nr VI/101/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok Aktualność 13-01-2011 r.
  Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2011 r.

  Rzeczowo-finansowe plany inwestycyjne m.st. Warszawy w zakresie drogownictwa przewidziane do realizacji przez ZMID do 2014 roku na podstawie Uchwały Nr VI/100/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033. W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych - Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2011 roku zastąpiła Wieloletnie plany inwestycyjne jednostek samorządowych.
  PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

  W załączeniu archiwalne ostanie WPI warszawy w zakresie inwestycji drogowych z 16 grudnia 2010 r.
  WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M. ST. WARSZAWY NA LATA 2010-2014