Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Al. Komisji Edukacji Narodowej
Ul. Nowo-Bukowińska

Aleja Komisji Edukacji Narodowej (Al. KEN) jest główną ulica Ursynowa biegnącą przez całą dzielnicę, od Lasu Kabackiego po Dolinkę Służewiecką. Aleja ma również swoją kontynuację w dzielnicy Mokotów, w postaci ulicy Rolnej oraz Nowo-Bukowińskiej, które prowadzą aż do rejonu Dworca Południowego.
Pierwotnie Aleja KEN miała być szeroką ulicą przelotową (jak np. Marszałkowska), oddzieloną od ursynowskich bloków parkingami, zapleczami sklepów oraz szpalerami drzew. Pierwszy dwujezdniowy odcinek powstał w 1976 roku, w związku z budową Ursynowa Północnego. Kolejne powstawały w latach 90-tych. Projekt nadal nie został zakończony.

Dotychczasowa historia tej ulicy przedstawia się następująco:
 • 1976 - odcinek Dolina Służewiecka - Bartoka (dwie jezdnie)
 • 1996 - odcinek Herbsta - Ciszewskiego (jedna jezdnia)
 • 1997 - odcinek Bartoka - Herbsta (jedna jezdnia)
 • 1998 - odcinek Ciszewskiego - Płaskowickiej (jedna jezdnia)
 • 1999 - odcinek Płaskowickiej - Kabacki Dukt (jedna jezdnia)
 • 2002 - odcinek Bartoka - Ciszewskiego (dobudowa drugiej jezdni)
 • 2003 - odcinek Kabacki Dukt - Wilczy Dół (jedna jezdnia)
 • 2004 - odcinek Ciszewskiego - Płaskowickiej (dobudowa drugiej jezdni)
 • 2007 - odcinek Wilanowska - Wałbrzyska (dwie jezdnie), oznaczony jako ul. Rolna
 • 2008 - odcinek Płaskowickiej - Belgradzka (druga jeznia)
 • 2011 - druga jezdnia odcinka Belgradzka - Wąwozowa
 • 2012 - odcinkek Wałbrzyska - Dolina Służewiecka

ODCINEK WILANOWSKA - DOMANIEWSKA
UL. NOWO-BUKOWIŃSKA
Ostatni odcinek Alei KEN (czasami określany jako etap III) to ulica Nowo-Bukowińska. Przewiduje się budowę dwujezdniowej ulicy okrążającej rejon Dworca Południowego od wschodu, z włączeniem w skrzyżowanie ulicy Domaniewskiej i Puławskiej i przedłużeniem aż do Al. Niepodległości. Zaprojektowana geometria ulicy oraz wprowadzone rozwiązania ograniczają ruch tranzytowy. Założono szerokość pasów ruchu do 3,0 m oraz na odcinku od Puławskiej do al. Wilanowskiej zaprojektowano trzy dodatkowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Projektowaną ulicą planowane jest poprowadzenie linii autobusowej, co w znacznym stopniu poprawi komunikację zbiorową. Przebieg drogi jest zabezpieczony przez obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Południowego, uchwalony w 2006 roku (patrz obok). Niestety w rejonie inwestycji dopuszczono do bardzo intensywnej zabudowy mieszkaniowej, przebiegającej bardzo blisko rezerwy pod Nowo-Bukowińską.

W dniu 29 czerwca 2010 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ulicy Nowo-Bukowińskiej (III epap KEN).

We wrześniu 2010 roku rozpoczęto ponowne postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W marcu 2012 ogłoszono przetarg na budowę odcinka.

Rysunek planu JPG 2,8 MB


Tekst planu 0,32 MB

Elementy projektu budowlanego

W dokumecie m.in.:

 • RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE INWESTYCJI
 • POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
 • PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE BUDOWANEJ DROGI
 • TECHNOLOGIA I ZAKRES PODSTAWOWYCH PRAC BUDOWLANYCH
 • ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
 • INFORMACJA O WPŁYWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

  Niniejszy projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Nowo-bukowińskiej – III etap Al. Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od ul. Domaniewskiej (skrzyżowanie z Al. Niepodległości) do Al. Wilanowskiej w dzielnicy Mokotów w War-szawie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami. Projekt w swoim zakresie przewi-duje budowę ulicy o łącznej długości około 1100,0mb, przebudowę skrzyżowań nowo projektowanego odcinka z Al. Niepodległości (na długości około120,0mb) oraz ul. Pu-ławską (na długości około 200,0mb). Zakres projektu obejmuje również rozwiązanie kolizji wynikających z obowiązujących przepisów pomiędzy istniejącym uzbrojeniem infrastruktury podziemnej a projektowanymi krawężnikami. Lokalizacja inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.


 • Plan sytuacyjno-wysokościowy 5,7 MB


  Raport o oddziaływaniu na środowisko

  W dokumecie m.in.:

 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI
 • ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

  Przedmiotem opracowania jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, będącego załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie ul. Nowobukowinskiej (III etap K.E.N.) na odcinku od ul. Domaniewskiej do Al. Wilanowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
  Zadaniem raportu jest przedstawienie informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska, ocena wpływu planowanej działalnosci na środowisko, a w przypadku stwierdzenia oddziaływania - określenie parametrów granicznych dotrzymywania standardów jakości środowiska.


  Odwodnienie - mapy 8,06 MB

  Hałas - tabela 0,93 MB

  Hałas i zanieczyszczenie powietrza - mapy 4,32 MB

  Uzgodnienia 2,01 MB

 • ODCINEK WAŁBRZYSKA - DOLINA SŁUŻEWIECKA
  Jest to obecnie chyba najbardziej oczekiwany odcinek Alei KEN, który połączy warszawskie dzielnice Mokotów oraz Ursynów. Inwestycja wymaga współpracy urzędów obu dzielnic. Poniżej prezentujemy projekt połączenia Alei KEN, od węzła z Doliną Służewiecką do lokalnych uliczek Służewa.

  W projekcie przyjęto parametry techniczne:

 • klasa Zbiorcza (Z)
 • prędkość projektowa 50 km/h
 • dwie jezdnie, szerokość pasów ruchu 3,5 metra
 • obustronne chodniki po 2 metry na kierunek
 • ścieżka rowerowa po 2 metry na kierunek  Odc. w granicach dzielnicy Ursynów

  W dokumencie m.in.:

 • Opis inwestycji
 • Rozwiązanie drogowe
 • Opinie i uzgodnienia

  Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego obsługującego południowo-wschodnią część Mokotowa i Ursynowa. Prognozy ruchu wskazują na napełnienie się przekroju ulicy już w pierwszym okresie eksploatacji.

  Plan sytuacyjny 1,74 MB

  Stała organizacja ruchu 4,80 MB

  Plan robót 1,74 MB

  Zieleń 7,75 MB

 • Odc. w granicach dzielnicy Mokotów

  W dokumencie m.in.:

 • Opis inwestycji
 • Rozwiązanie drogowe
 • Opinie i uzgodnienia

  Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego obsługującego południowo-wschodnią część Mokotowa i Ursynowa. Prognozy ruchu wskazują na napełnienie się przekroju ulicy już w pierwszym okresie eksploatacji.

  Plan sytuacyjny 6,51 MB

  Stała organizacja ruchu 6,79 MB

  Plan robót 0,72 MB

  Zieleń 2,44 MB

 • ODCINEK BELGRADZKA - WĄWOZOWA
  Ostatnim odcinkiem od południa do poszerzenia pozostał fragment między ulicą Belgradzką a Wąwozową (bez skrzyżowań). 2 lutego 2011 roku ulica została oddana do ruchu. Uzyskał przekrój i parametry analogiczne do pozostałych na Ursynowie. Zakres robot obejmował budowę zachodniej jezdni Al. KEN, modernizację skrzyżowania z ul. Przy Bażantarni, wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej. Realizacja inwestycji poprawiła sytuację drogową w analizowanym rejonie. Z punktu widzenia środowiskowego rozbudowa polepszyła płynność ruchu i nie spowodowała pogorszenia klimatu akustycznego.
  Nie przewiduje się poszerzenia Alei KEN na południe od ulicy Wąwozowej.
  Poniżej prezentujemy dostępne materiały:

  ROŚ dla odc. Belgradzka - Przy Bażantarni

  W dokumencie m.in.:

 • STRESZCZENIE RAPORTU
 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ANALIZOWANE WARIANTY
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA STAN ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
 • ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ

  Celem niniejszej pracy jest sporzżdzenie oceny o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko polegającego na na budwie drugiej jezdni al. KEN na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Przy Bażantarni w Warszawie. Al. KEN znajduje się w Dzielnicy Ursynów. Długość modernizowanego odcinka wynosi około 420 m.

  Plan sytuacyjny 0,87 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 0,54 MB

 • ROŚ dla odc. Przy Bażantarni - Wąwozowa

  W dokumencie m.in.:

 • STRESZCZENIE RAPORTU
 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ANALIZOWANE WARIANTY
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA STAN ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
 • ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ

  Celem niniejszej pracy jest sporządzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na na budwie drugiej jezdni al. KEN na odcinku od ul. Przy Bażantarni do ul. Wąwozowej w Warszawie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Al. KEN znajduje się w Dzielnicy Ursynów. Długość modernizowanego odcinka wynosi około 670 m.

  Plan sytuacyjny 1,05 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 0,91 MB