Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Dworzec Autobusowy Warszawa Wschodnia

Obecnie w Warszawie funkcjonuje tylko jeden dworzec autobusowy komunikacji krajowej i regionalnej - Dworzec Warszawa Zachodnia. Z Warszawy odprawianych jest około 4,5 milionów pasażerów w ciągu roku, którzy podróżują we wszystkich kierunkach świata. Dworzec Autobusowy Warszawa Stadion funkcjonował od 1966 r. Na potrzeby dworca został wydzierżawiony od Miasta Stołecznego Warszawy teren o powierzchni 4212 m2 oraz wynajęto pomieszczenia od PKP o łącznej powierzchni 336,40 m2. Z raportu na temat dworców autobusowych w Warszawie, przygotowanego w 2008 roku. wynika, że z Dworca Stadion w 2007 roku zostało odprawionych w ciągu przeciętnej doby 274 kursów komunikacji krajowej i zagranicznej. Największe obciążenie dworca przypada na okres wakacyjny (lipiec, sierpień) oraz na godziny szczytu popołudniowego (15:00 - 18:00). Dworzec Stadion miał 5 stanowisk odjazdowych i 30 miejsc postojowych dla autobusów odjeżdżających. Z dworca korzystało ok. 1,5 mln pasażerów rocznie.
Uwzględniając praktykę eksploatacyjną, realizowaną w zakresie podziału zadań transportowych pomiędzy dworce Zachodni i Stadion, przyjęto założenie, że udział dworca Wschodniego wyniesie 35-40% ogółu zadań przewozowych, realizowanych przez dworce Zachodni i Stadion. Dworzec Wschodni realizować będzie następujące podstawowe funkcje:
 • obsługa przewozów autobusowych (podmiejskich, regionalnych i ponadregionalnych) w kierunkach głównie wschodnich, dotąd obsługiwanych przez Warszawa Stadion,
 • wymiana pasażerów (węzeł przesiadkowy) z komunikacji autobusowej na kolej, transport zbiorowy miejski oraz transport indywidualny - samochodowy, rowerowy i taxi.
  Likwidacja Dworca Autobusowego Warszawa Stadion nastąpiła w związku z organizacją Euro 2012. Wskutek trudności z pozyskaniem gruntu pod nowy dworzec autobusowy przy stacji PKP Warszawa Wschodnia zdecydowano o budowie przed Euro 2012 prowizorycznej pętli autobusowej przy ul. Lubelskiej, zdolnej do obsługi dalekobieżnych przewozów autobusowych.

  Obecnie zaniechano budowy dworca autobusowego Warszawa Wschodnia. Tym niemniej poniżej prezentujemy rozwiązanie docelowe Dworca Autobusowego Warszawa Wschodnia, które być może kiedyś zostanie zrealizowane.
 • Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie (koncepcja docelowa)
  W celu sprawdzenia możliwości realizacji dworca autobusowego w rejonie Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia firma Faber Maunsell wykonała opracowanie pt. "Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchową" Opracowanie to dokonuje analizy wariantowej koncepcji rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego dla założeń wynikających z:
  - ograniczeń obszarowych,
  - przeprowadzonej na potrzeby opracowania prognozy ruchu autobusowego w analizowanym rejonie.
  Wariantowe opracowanie koncepcji zagospodarowania dworca autobusowego sporządzono dla dwóch lokalizacji.

  Wariant 1 przedstawia koncepcję Autobusowego Dworca Wschodniego zlokalizowanego na kwartale C1 według aktualnego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rejonu Dworca Wschodniego. Wariant ten zakłada dwupoziomowe rozwiązanie dworca. Na poziomie "0" znajduje się część naziemna budynku, w którym zlokalizowane są wszelkie pomieszczenia potrzebne do obsługi pasażerów wraz z kasami i poczekalnią. Na wschód od niego znajdują się stanowiska odjazdowe dla autobusów podmiejskich, regionalnych i międzynarodowych. Podróżni mogą dostać się do peronów przez wyniesione przejście dla pieszych poprowadzone przez jezdnię manewrową, na której odbywa się ruch autobusów wokół głównej wyspy dworcowej. To rozwiązanie ogranicza liczbę kolizji ruchu pieszego i autobusowego. Z prognoz wynika, że zapotrzebowanie na stanowiska obsługi pasażerów wynosi 22 sztuki. Na załączonym rysunku tego wariantu wrysowano 23 stanowiska, które powinny zapewnić sprawną obsługę dworca. Stanowiska odjazdowe nachylone są pod katem 45° w stosunku do kierunku jazdy autobusów oraz mają 15 m krawędzi prostej. Wymiary te zapewnią bezpieczną obsługę pasażerów oraz komfort manewrowania kierowcom komunikacji zbiorowej. Odległości między stanowiskami zapewniają możliwość ułożenia siatki słupów, które pozwolą wybudować wyższe kondygnacje naziemne, gdzie mogą być zlokalizowane biura i inne pomieszczenia komercyjne. Przy jezdni manewrowej zlokalizowany jest wyjazd z poziomu "-1", w którym zlokalizowany jest parking dla autobusów. Wrysowano na nim 105 miejsc postojowych dla autobusów parkujących prostopadle. Zlokalizowanie tego wyjazdu zapewnia sprawny i szybki wyjazd autobusów, które wymagały postoju. Założono, że głównym kierunkiem ruchu autobusów jest projektowana Al. Tysiąclecia i w związku z tym poprowadzony został kierunkowy wyjazd z dworca na w/w ulicę. Relacja ta jest nadrzędna z pierwszeństwem przejazdu przez pozostałe jezdnie. W przypadku braku Al. Tysiąclecia bądź jeżeli wystąpi taka potrzeba, autobusy jadące w kierunku ul. Grochowskiej mogą kontynuować podróż jadąc wokół placu przeddworcowego. Autobusy podmiejskie, regionalne i międzynarodowe przyjeżdżające na dworzec mają zapewnioną, na poziomie "-1" osobną jezdnię wraz z krawędzią o długości 100 m, która służy do obsługi autobusów kończących kurs na tym dworcu. Autobusy ZTM mają zapewnione bezpośrednie połączenie z dworcem kolejowym jak i autobusowym. Przed budynkiem PKP zlokalizowany jest przystanek zapewniający obsługę podróżnych wysiadających z autobusów lub pociągów. W pobliżu ul. Lubelskiej znajduje się wjazd/wyjazd do/z parkingu podziemnego przeznaczonego dla samochodów osobowych. Na rysunku zaprojektowano 168 miejsc postojowych z parkowaniem prostopadłym. Dworzec zapewnia bezpośrednie połączenie ciągów pieszych z istniejącymi ciągami. Skrajny wschodni tunel przebiegający pod torami kolejowymi połączony jest bezpośrednio z budynkiem dworca autobusowego.


  Wariant 1 - poziom -1
  Wariant 1 - poziom 0


  Wariant 2 został przyjęty jako alternatywa dla wariantu 1. Przedstawiono w nim koncepcję wykorzystania innych terenów miejskich, niż zgodne z aktualnym projektem Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rejonu Dworca Wschodniego. Na potrzeby dworca została zajęta działka C3 oraz południowo - zachodnia część działki C1 około 100 m2. Układ komunikacyjny w wariancie 2 znajduje się w poziomie otaczającego terenu. Ciągi przeznaczone dla ruchu pojazdów są w przeważającej większości jednokierunkowe, co pozwala na sprawniejszy przejazd pojazdów. W obrębie dworca następuje rozdzielenie ruchu autobusów od pozostałych pojazdów, dla których przewidziane są inne ciągi komunikacyjne. Autobusy mogą wjechać na teren dworca od strony ulicy Lubelskiej oraz poprzez ulice Bliską (od strony projektowanej ul. Tysiąclecia). Na placu dworcowym dopuszczony jest jeden kierunek przejazdu, autobusy powinny przemieszczać się w kierunku na północ. Po drodze mogą zająć jedno z miejsc po lewej stronie od głównego kierunku przejazdu, przy którym usytuowanych jest 6 przejazdowych peronów z parkowaniem równoległym, o łącznej długości peronu 380 m. Dla autobusów dalekobieżnych przygotowano 15 stanowisk czołowych, które są zlokalizowane po prawej stronie od głównego kierunku ruchu. Wyjazd z dworca odbywa się poprzez ulice Bliską, która w tym kierunku również jest wyposażona w jezdnie o dwóch pasach ruchu, każdy o szerokości 3,5 m. Komunikacja indywidualna w obrębie dworca jest prowadzona okrężnie wokół placu dworca, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara poprzez ciąg ulic Joselewicza, Bliska, Skaryszewska oraz Lubelska. Poprzez ulice Joselewicza można się również dostać do parkingu dla samochodów osobowych, na którym rozmieszczono 71 miejsc postojowych oraz miejsce przeznaczone na postój dla taksówek.
  Wariant 2
  Oba warianty spełniają wymogi dotyczące liczby stanowisk do obsługi prognozowanego ruchu autobusowego. Główna różnicą jest komfort obsługi zarówno ruchu autobusowego jak i ruchu pasażerskiego. Wariant 1 zapewnia optymalne rozlokowanie miejsc obsługi pasażerskiej, przestronne dojścia i pełne zadaszenie. Wariant 2 ze względu na znaczne ograniczenia terenowe jest skumulowany i mniej przestrzenny. Powierzchnia do postoju autobusów znajduje się poza rejonem dworca na ul. Chodakowskiej. Odległość z dworca do parkingu wynosi około 1 km. Z punktu widzenia obsługi pasażerskiej wariant 1. jest znacznie bardziej komfortowy w porównaniu do wariantu 2 ponieważ jest lepiej skomunikowany z istniejącymi ciągami pieszymi. Zapewniona jest pełna integracji dworca autobusowego z dworcem kolejowym, projektowaną ul. Tysiąclecia i stworzenie wygodnych warunków w węźle przesiadkowym.

  Według informacji zawartej w odpowiedzi Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy udzielonej w dniu 8 grudnia 2008 roku na zapytanie Radnego m.st. Warszawy w sprawie lokalizacji nowego dworca autobusowego oraz harmonogramu jego realizacji, decyzje miały zostać podjęte najpóźniej na przełomie I i II kwartału 2009 roku.

  W dokumencie m.in.:

  • Analiza i weryfikacja danych ruchowych dotyczących ruchu autobusowego miejskiego, podmiejskiego, regionalnego i międzynarodowego
  • Analiza funkcjonalno - ruchowa komunikacji autobusowej w analizowanym rejonie
  • Założenia rozwiazań technicznych dla projektowanego dworca autobusowego
  • Wstępna analiza połaczeń pieszych w węźle przesiadkowym Wschodni Dworzec Kolejowo-Autobusowy
  • Wariantowe opracowanie koncepcji zagospodarowania dworca autobusowego
  • Ocena i porównanie wariantów zagospodarowania dworca autobusowego
  Opracowanie przedstawia syntezę analiz i wytycznych dla projektu pt: "Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchową" wykonanego przez Faber Maunsell Polska Sp. z o.o na zamówienie miasta stołecznego Warszawy.
  Celem opracowania jest zaproponowanie wariantowej (z uwagi na dwie lokalizacje) koncepcji rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego dla założeń wynikających z ograniczeń obszarowych oraz przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu prognozy ruchu autobusowego w analizowanym rejonie. Koncepcje geometryczno-przestrzenne terenu dworca są rozwiązaniem przykładowym, dla których spełnione są założenia funkcjonalno-ruchowe. Zlecenie nie obejmuje opracowania programu użytkowego budynku dworca.
  Potrzeba budowy nowego dworca autobusowego przy kolejowym Dworcu Wschodnim wynika z konieczności likwidacji dworca autobusowego Stadion, wymuszonej budową Stadionu Narodowego. Inwestycja ta zaliczona została do priorytetowych w ramach przygotowań Warszawy do mistrzostw piłkarskich UEFA Euro 2012.
  Koncepcja uwzględnia wcześniejsze opracowania przygotowane dla poprawy funkcjonowania transportu w Warszawie i polepszenia warunków życia mieszkańcom stolicy oraz podróżującym po mieście przyjezdnym.


  Prezentacja koncepcji 7,11 MB
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego


  Fragment MPZP dla rejonów Dw. Wschodniego
  Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego nastąpiło uchwałą Nr LVI/1507/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku. Projekt został sporządzony w 2007 roku. W sprawozdaniu z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 z dnia 31 marca 2008 roku skierowanym do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Dw. Wschodniego w Warszawie został określony jako ważne przedsięwzięcie inwestycyjne i organizacyjne miasta stołecznego ściśle związane z przyszłymi inwestycjami EURO 2012. Jednocześnie zdecydowano się wstrzymać tok prac nad przyjęciem planu w związku z zapowiedzią ogłoszenia na początku roku 2008 wspólnego konkursu architektonicznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwa Sportu i Turystyki na zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego. BAiPP przygotowało założenia porozumienia Miasta z Narodowym Centrum Sportu w sprawie wspólnej organizacji konkursu. Konkurs miał - do połowy 2008 roku - szczegółowo określić przyszłe rozwiązania infrastrukturalne i tereny publiczne, wyznaczyć m.in. przyszłe działki inwestycyjne. Miało to pozwolić na ulepszenie projektów miejscowych planów zagospodarowania tzw. "Stadionu Dziesięciolecia" i rejonu Dworca Wschodniego.  Pętla autobusowa przy ul. Lubelskiej
  W związku ze sporami związanymi z Dworcem Autobusowym i krótkim czasem do EURO 2012, realizowany jest remont istniejącej pętli autobusowej ZTM przy ul. Lubelskiej. W granicach istniejącej pętli umieszczono stanowiska dla autobusów miejskich i podmiejskich ZTM jak i przewoźników prywatnych, a przy ulicy Żupniczej dla autobusów zamiejskich (regionalnych, krajowych) przeniesionych ze zlikwidowanego Dworca PKS Stadion. Stanowiska pętli autobusowej mają docelowo być zadaszone. Dodatkowo planuje się budowę pawilonu odprawy podróżnych wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników firm przewozowych, czyli tymczasowy budynek dworca autobusowego. W ramach inwestycji umieszczono również elektronicznych tablice informacyjne oraz gabloty z rozkładem jazdy. Nastąpi też dostosowanie pętli do potrzeb osób niepełnosprawnych i rowerzystów.

  Szczegółowe informacje na temat wytycznych ZTM odnośnie zamówienia, koncepcja programowo przestrzenna jak i projekt organizacji ruchu znajdują się poniżej.

  W dokumencie m.in.:

 • Opis ogólny przedmiotu zamówienia
 • Właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania techniczne
 • Wymagania zamawiającego


 • W dokumencie m.in.:

  • Koncepcja programowo-przestrzenna
   • Założenia
   • Wariant wynikowy
   • Podwariant
   • Porównanie parametrów funkcjonalnych wariantów
   • Plany obu wariantów
  • Projekt stałej organizacji ruchu
   • Mapa orientacyjna
   • Opis stanu istniejącego
   • Projekt organizacji ruchu - mapa
  Projekt wykonawczy 0,49 MB

  Projekt pawilonu do odpraw podróżnych 0,16 MB

  Projekt zadaszenia 10,4 MB  Plan sytuacyjny 1,02 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 0,99 MB

  Stała organizacja ruchu 4,94 MB