Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja linii kolejowej nr 1
Warszawa - Łódź

Linia nr 1 jest częścią trasy kolejowej Warszawa - Łódź, a odcinek Warszawa Zachodnia /km 3,90/ - Miedniewice (Skierniewice) /km 61,350/, objęty opracowaniem, jest jednym z odcinków, po których porusza się najwięcej pociągów na sieci PKP, zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Podstawowym założeniem modernizacji linii jest jej przebudowa w celu osiagniecia predkosci 160 km/h dla pociagów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociagów towarowych o maksymalnym nacisku 225 kN/os. Modernizacja przyczyni sie do skrócenia czasu podróży nawet do 13 minut (w przypadku pociagów pospiesznych) na trasie pomiedzy Skierniewicami a Warszawą Zachodnią.

Omawiana linia istnieje w obecnym przebiegu już od ponad 160 lat, w zwiazku z czym jej modernizacja stanowić będzie znacząco mniejszą uciążliwość dla środowiska przyrodniczego niż budowa nowej linii. Na odcinku przedmiotowej linii kolejowej zlokalizowanym na terenie województwa mazowieckiego rozpatrywano trzy warianty inwestycyjne - W1A, W1B, W2 oraz wariant bezinwestycyjny W0 (tylko prace utrzymaniowe). Warianty W1A i W2 charakteryzuję się podobnym zakresem robót (szerszym, niż jest on planowany w wariancie W1B), przy czym w wariancie W2 planuje się budowę łącznicy kolejowej w Jaktorowie. Modernizacja linii poprawi łączność Skierniewic z Warszawą i skróci czas podróży. Ponadto, poprzez likwidację części przejazdów przez tory kolejowe (w wariantach W1A i W2 większości) oraz budowę tuneli dla samochodów i pieszych pod linią kolejową zwiększy się bezpieczeństwo ludzi przekraczających linię. Te pozytywne oddziaływania nie pojawią się w wariancie W0 bezinwestycyjnym.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in.:

Odcinek Warszawa Zachodnia - granica województwa

Raport o oddziaływaniu na środowisko

W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
 • Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
 • Porównanie proponowanych wariantów
 • Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

  Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódz na odcinku od Warszawy Zachodniej - km 3,900 do Miedniewic (Skierniewic) - km 61,350. Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek modernizowanej linii kolejowej położony na obszarze województwa mazowieckiego (km 3,900 do km 57,685).
  Raport ten stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla wspomnianego przedsięwzięcia.


  Plan orientacyjny 2,10 MB

 • W dniu 22 grudnia 2009 została wydana przez RDOŚ Decyzja Środowiskowa
  W dniu 14 kwietnia 2011 została wydana przez GDOŚ Decyzja w części uchylająca a w części utrztmująca decyzję środowiskową.

  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla odcinka Pruszków - Grodzisk Mazowiecki


  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA
 • STOPIEŃ WYPEŁNIENIA ZAPISÓW DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE I TRANSGRANICZNE
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź na szlaku Pruszków - Grodzisk Mazowiecki (odcinek od km 18+100 do km 28+100) obejmujące przebudowę układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, kabli i urządzeń teletechnicznych, linii potrzeb nietrakcyjnych oraz budowę urządzeń ochrony środowiska. Niniejszy odcinek stanowi fragment większej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź w ramach etapu II, Lot A, na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie województwa mazowieckiego.

  Aneks do raportu 0,466 MB
  Streszczenie raportu 3,16 MB
  Załącznik 1 - pisma i decyzje 23,4 MB
  Załącznik 2 - Uwarunkowania środowiskowe 15,3 MB
  Załącznik 3 - Klimat akustyczny 2010 11,7 MB
  Załącznik 4 - Klimat akustyczny 2020 12,1 MB
  Załącznik 5a - Klimat akustyczny 2020 z ekranami 12,3 MB
  Załącznik 5b - Projektowany system odwodnienia 14,7 MB
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Pruszków


  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA
 • STOPIEŃ WYPEŁNIENIA ZAPISÓW DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE I TRANSGRANICZNE
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź w ramach stacji kolejowej Pruszków na odcinku od km 15+000 do km 18+100 obejmujące przebudowę układu torowego i peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, kabli i urządzeń teletechnicznych, linii potrzeb nietrakcyjnych oraz budowę urządzeń ochrony środowiska i likwidację przejazdu drogowego. Niniejszy odcinek stanowi fragment większej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź w ramach etapu II, Lot A, na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie województwa mazowieckiego.

  Streszczenie raportu 1,38 MB
  Załącznik 1 - pisma i decyzje 24,8 MB
  Załącznik 2 - Uwarunkowania środowiskowe 3,78 MB
  Załącznik 3 - Klimat akustyczny 2010 4,06 MB
  Załącznik 4 - Klimat akustyczny 2020 4,16 MB
  Załącznik 5a - Klimat akustyczny 2020 z ekranami 4,25 MB
  Załącznik 5b - Projektowany system odwodnienia 3,88 MB
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Grodzisk Mazowiecki


  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA
 • STOPIEŃ WYPEŁNIENIA ZAPISÓW DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE I TRANSGRANICZNE
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź w ramach stacji kolejowej Grodzisk Mazowiecki na odcinku od km 28+100 do km 31+400 obejmujące przebudowę układu torowego, peronów, sieci trakcyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej. Niniejszy odcinek stanowi fragment większej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź w ramach etapu II, Lot A, na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie województwa mazowieckiego.

  Streszczenie raportu 1,00 MB
  Załącznik 1 - pisma i decyzje 33,2 MB
  Załącznik 2 - Uwarunkowania środowiskowe 3,93 MB
  Załącznik 3 - Klimat akustyczny 2010 4,42 MB
  Załącznik 4 - Klimat akustyczny 2020 4,57 MB
  Załącznik 5a - Klimat akustyczny 2020 z ekranami 3,35 MB
  Załącznik 5b - Projektowany system odwodnienia 4,25 MB
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla odcinka Żyrardów - Sucha Żyrardowska


  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA
 • STOPIEŃ WYPEŁNIENIA ZAPISÓW DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE I TRANSGRANICZNE
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź w ramach szlaku śyrardów - Sucha śyrardowska z p.o. Sucha śyrardowska na odcinku od km 44+600 do km 50+300 obejmujące przebudowę układu torowego i peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Niniejszy odcinek stanowi fragment większej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź w ramach etapu II, Lot A, na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie województwa mazowieckiego.

  Załącznik 1 - pisma i decyzje 15,1 MB
  Załącznik 2 - Uwarunkowania środowiskowe 14,1 MB
  Załącznik 3 - Klimat akustyczny 2010 14,5 MB
  Załącznik 4 - Klimat akustyczny 2020 14,9 MB
  Załącznik 5a - Klimat akustyczny 2020 z ekranami 15,1 MB
  Załącznik 5b - Projektowany system odwodnienia 14,1 MB
  Załącznik 6 - Streszczenie raportu 1,20 MB
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Żyrardów

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE i TRANSGRANICZNE
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA
 • ZALECENIA DOTYCZĄCE ANALIZY POREALIZACYJNEJ

  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź w ramach stacji kolejowej śyrardów na odcinku od km 41+400 do km 44+600 obejmujące przebudowę układu torowego i peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Niniejszy odcinek stanowi fragment większej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź w ramach etapu II, Lot A, na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie województwa mazowieckiego.

  Załącznik 1 - Pisma i dokumenty 23,3 MB
  Załącznik 2 - Uwarunkowania środowiskowe 2,56 MB
  Załącznik 3 - Klimat akustyczny w stanie istniejącym 2,84 MB
  Załącznik 4 - Klimat akustyczny w 2020 r. oraz drzewa i krzewy planowane do wycinki 2,95 MB
  Załącznik 5a - Urządzenia ochrony środowiska oraz klimat akustyczny w 2020 r. z ekranami 2,96 MB
  Załącznik 5b - Elementy projektowanego odwodnienia 2,69 MB
  Załącznik 6 - Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1,38 MB


 • Program Funkcjonalno - Użytkowy

  W dokumencie m.in.:

 • Opis ogólny
 • Wyniki badań gruntowo-wodnych
 • Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
 • Inwentaryzacja zieleni
 • Dane dotyczące ochrony środowiska
 • Dane inwetaryzacyjne

  Linia Warszawa - Łódź, w szczególności odcinek Warszawa - Miedniewice (Skierniewice), objęty opracowaniem, jest jednym z najbardziej obciążonych odcinków linii kolejowych na sieci PKP. Obciążenie linii wynosi 65 par pociągów (z tego 12 par pociągów towarowych) w ciągu doby. Z uwagi na dynamiczny rozwój aglomeracji warszawskiej, potoki podróżnych dojeżdżających do Warszawy z ośrodków takich jak Żyrardów czy Skierniewice, jak również potoki podróżnych w relacji Warszawa - Łódź intensywnie rosną.

  Schemat linii - 1,49 MB
  Stacje - 1,69 MB
  Układ torów - 62,5 MB
  Przejazdy - 35,1 MB
  Załączniki - 0,40 MB


 •