Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II

Projekt dotyczy modernizacji trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II na odcinku od pętli Kielecka do pętli Piaski. Jest on elementem usprawnienia systemu komunikacji tramwajowej Warszawie, który odgrywa istotną rolę w obsłudze komunikacyjnej miasta ponieważ w dużo mniejszym stopniu niż inne naziemne środki transportu zbiorowego jest podatny na skutki coraz większego zatłoczenia ulic. Właściwe wykorzystanie istniejącego systemu komunikacji tramwajowej i jego rozwój sprawią, że będzie on zyskiwać coraz większe znaczenie w przewozach pasażerów i będą rosnąć pozytywne oceny ze strony użytkowników. Celem strategicznym projektu modernizacji trasy tramwajowej od pętli Kielecka do pętli Piaski jest podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów transportu publicznego w Warszawie. Działania, przewidziane w projekcie, będą skierowane na zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji tramwajowej i zbiorowej w ogóle oraz rezygnacji z odbywania podróży samochodem z dzielnic Żoliborz i Mokotów do ścisłego centrum miasta (dzielnice Śródmieście i Wola).
Realizacja programu modernizacji trasy tramwajowej doprowadzi do:
 • Zwiększenia liczby przewożonych pasażerów komunikacją tramwajową o ok. 2700 na godzinę szczytu porannego w roku 2011, o ok. 2400 w roku 2021 i o ok. 3500 w roku 2031.
 • Skrócenia czasu podróży na odcinku od Pętli Kielecka do pętli Piaski o ok. 5 min 14 sekund, w zależności od kierunku jazdy i pory dnia.
 • Zmiany struktury transportu środkami komunikacji zbiorowej na korzyść komunikacji szynowej, preferowanej w strategii rozwoju miasta, jako bardziej przyjaznej środowisku. Udział komunikacji autobusowej w globalnym transporcie zbiorowym zmniejszy się z 42% w roku 2011 do 36,6% w roku 2031.

Rozpatrzono 4 warianty modernizacji trasy: Wyboru najkorzystniejszego wariantu modernizacji trasy tramwajowej dokonano biorąc pod uwagę następujące kryteria zasadnicze:
- wyniki uzyskanych prognoz przewozów pasażerskich,
- oszacowane koszty inwestycyjne niezbędne dla realizacji modernizacji trasy tramwajowej,
- jakość rozwiązań zastosowanych dla podwyższenia atrakcyjności komunikacji tramwajowej,
- uzyskane wyniki analizy kosztów i korzyści społecznych,
- uzyskane wyniki analizy wrażliwości oraz
- uzyskane wyniki analizy finansowej.

Biorąc powyższe pod uwagę za najkorzystniejszy wariant modernizacji trasy tramwajowej uznano wariant 1, który obejmuje następujące działania:
 1. Modernizację torowisk tramwajowych. Torowisko tramwajowe zostanie zmodernizowane na łącznej długości 8270 mtp,
 2. Modernizację systemu zasilania trakcyjnego. System zasilania zostanie zmodernizowany w zakresie: sieci trakcyjnej (o łącznej długości ok. 6100 mtp), modernizacji 2 podstacji trakcyjnych, modernizacji układu kabli trakcyjnych 3 podstacji, wymiany słupów trakcyjnych, wykonania stanowiska dozoru pracy urządzeń grzewczych i modernizacji stanowisk dyspozytorskich w Centralnej Dyspozytorni Energetycznej.
 3. Modernizację 42 przystanków tramwajowych. Modernizacja obejmie m.in. wydłużenie i poszerzenie wybranych platform przystankowych, podniesienie wysokości platform przystankowych do 0,26m, zainstalowanie nowych wiat przystankowych z ławkami, zainstalowanie barier odgradzających platformę przystankową od jezdni ulicy, wybudowanie pochylni dla wózków inwalidzkich, zainstalowanie (na wybranych przystankach) zestawów kamer monitorujących przystanki i paneli informacyjno-biletowych.
 4. Instalację systemu detekcji tramwajów. System będzie umożliwiał przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do systemu informacji pasażerskiej i systemu sterowania ruchem (z udzielaniem priorytetów dla tramwajów w 26 punktach kolizyjnych).
 5. Zakup 25 jednostek nowoczesnego, niskopodłogowego, jednoprzestrzennego tramwaju.
 6. Instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na 42 przystankach z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych (informacja wizualno-dźwiękowa).

Studium wykonalności

W dokumencie m.in.:

 • PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
 • LOGIKA INTERWENCJI
 • CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO
 • WARIANTY MODERNIZACJI TRASY TRAMWAJOWEJ
 • ANALIZA TECHNICZNA
 • OCENA Z PUNKTU WIDZENIA CELÓW POLITYKI STRUKTURALNEJ UE
 • ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • ANALIZY RUCHU

  Prezentowany raport przedstawia wyniki opracowania studium wykonalności dla projektu pt. Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II: odcinek pętla Kielecka - pętla Piaski" wykonanego przez FaberMaunsell Polska Sp. z.o.o na zamówienie Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa.
  Studium wykonalności wykonywano w 2 etapach kończonych raportami. Na każdym etapie wykonania opracowania przebieg prac i uzyskiwane wyniki były przedmiotem dyskusji z Zamawiającym. Raport końcowy, ujmuje wszystkie zagadnienia objęte zakresem Studium wykonalności i odpowiada zakresowi określonemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


  Tom IV - Synteza 3,50 MB

 • W dokumencie m.in.:

 • PROPONOWANE ZMIANY W UKŁADZIE DROGOWYM
 • EKSPERYMENTY MIKROSYMULACYJNE
 • PODSUMOWANIE WYNIKÓW EKSPYREMENTÓW MIKROSYMULACYJNYCH

  W przypadku wariantów W1 i W3 w Studium zaproponowano zmiany istniejących wymiarów platform przystankowych. Łącznie zaproponowano korektę wymiarów w odniesieniu do 16 przystanków (36%), przy czym w 9 przypadkach może to oznaczać konieczność dokonania korekt układu drogowego.
  W związku z propozycjami zmian przedstawiono:
  - charakterystykę proponowanych zmian i spodziewane ich skutki dla przekroju drogowego i zagospodarowania przestrzennego w rejonie przystanków oraz
  - podstawowe założenia dla sposobu wykonania korekty wymiarów platform przystankowych w przypadkach gdy jest to związane z ingerencją w układ drogowy.

  Dodatkowo w ramach Studium, dla wybranych skrzyżowań, przeprowadzono eksperymenty z zastosowaniem mikrosymulacji ruchu.
  Do zbudowania modelu symulacyjnego wykorzystano:
  - dane inwentaryzacyjne zebrane w ramach niniejszego opracowania;
  - wyniki badań ruchu przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania;
  - plany sytuacyjne Al. Jana Pawła II w obszarach analizy.
  Jako okres symulacji wybrano godzinę szczytu popołudniowego pomiędzy godz. 16:00 a 17:00. • W dokumencie m.in.:

 • CZĘŚC I - Rezultaty studium wykonalności
 • CZĘŚC II - Analiza kosztów i korzyści

  Analizowany projekt ma silne uzasadnienie w formalnych dokumentach planistycznych miasta Warszawy. Polityka Transportowa m. st. Warszawy z 1995r. wyróżnia naczelną zasadę tej polityki, że podstawą systemu transportowego Warszawy będzie transport publiczny. Zasada dominacji transportu publicznego w obsłudze miasta przyjeta została też w Strategii Rozwoju Miasta do 2020r.
  Projekt modernizacji trasy tramwajowej w Al. Jana Pawła II jest jednym z priorytetów proponowanych w ramach ww. Strategii, obejmujacego swym zasięgiem obszary znajdujące się w granicach administracyjnych m.st. Warszawy oraz cześć obszarów gmin podwarszawskich.
  W uzupełnieniu tych dokumentów należy stwierdzić, że w 2005r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. przygotowały Strategiczny Plan Rozwoju Komunikacji Tramwajowej w Warszawie, który w terminie do 2010r. przewiduje modernizację przedmiotowej trasy tramwajowej.


 • Część rysunkowa Studium


  Ocena potrzeb modernizacji 7,29 MB

  Planowane konstrukcje torowiska 7,37 MB

  Przekroje poprzeczne 0,6 MB

  Prezentacja projektu


  W prezentacji m.in.:

 • Wyniki badań ruchu
 • Rozpatrywane warianty
 • Zakres modernizacji
 • Prognozy ruchu
 • Wyniki analizy efektywności
 • Koszty inwestycyjne
 • Przystanki

  Prezentacja w wersji PDF - 4,5 MB