Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu Głębocka - Trasa Olszynki Grochowskiej


Wykonane w 2010 r. Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka wskazało na kluczową rolę linii tramwajowej w ulicy Św. Wincentego, Głębockiej i Trasie Olszynki Grochowskiej dla obsługi intensywnie rozwijającej się wschodniej części dzielnicy. W wykonanym w 2008 r. Uproszczonym studium Trasy Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Przewodowej do północnej granicy miasta potwierdzono możliwość poprowadzenia tej linii w Trasie Olszynki Grochowskiej pomiędzy węzłem z ul. Głębocką /Św. Wincentego/ i drogą S8 oraz węzłem z Trasą Mostu Północnego. Projekt budowlany ulic Św. Wincentego i Głębockiej przewiduje rezerwę dla budowy linii tramwajowej na odcinku od ul. Matki Teresy z Kalkuty do wjazdu na teren CH "Targówek". Dotychczasowe opracowania nie rozstrzygnęły natomiast o sposobie przeprowadzenia linii tramwajowej przez rejon węzła drogowego drogi S8 (Trasy Torunskiej i Trasy Armii Krajowej) z ul. Głębocką /Św. Wincentego/ i Trasą Olszynki Grochowskiej oraz rozwiązaniach węzła przesiadkowego w tym miejscu. Linia tramwajowa w Trasie Olszynki Grochowskiej będzie łączyc się z planowaną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (dalej jako SUiKZP) linia tramwajowa w Trasie Mostu Północnego, dla której w sporządzanym planie miejscowym Trasy Mostu Północnego przewiduje się pętlę wraz z węzłem przesiadkowym przy węźle Trasy Mostu Północnego z ulicą Ostródzką. W trakcie sporzadzania planów miejscowych, wyniknęły również problemy z rozwiązaniem przecięcia Trasy Olszynki Grochowskiej z ulicą Berensona. Konieczne stało się kompleksowe przeanalizowanie tych zagadnień w celu ich jednoznacznego rozstrzygnięcia i uszczegółowienia w niezbędnym zakresie.
Najważniejszymi celami opracowania są:
- uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych ciągu ul. Świętego Wincentego - ul. Głębocka - Trasa Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Malborskiej do planowanej Trasy Mostu Północnego, wraz z przebiegającą w nim linią tramwajową i węzłem przesiadkowym w rejonie drogi s-8 oraz ustalenie dla nich rezerw terenowych.
- uzyskanie danych dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji administracyjnych (warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę), koncepcji zagospodarowania terenu itp.,
- dostarczenie danych do podjęcia decyzji inwestorskiej o przystąpieniu do dalszych prac przygotowawczych do budowy ww. ulic i linii tramwajowej, w tym studiów wykonalności, projektów koncepcyjnych i budowlanych.

I Etap prac koncepcyjnych obejmował analizę 5 wariantów przebieg linii tramwajowej i towarzyszacych jej rozwiazań. I Etap prac koncepcyjnych doprowadził do zidentyfikowania 3 wariantów, które w II etapie zostały opracowane bardziej szczegółowo pod względem technicznym oraz zostały poddane wnikliwej analizie i ocenie.

Szczegółowy opis analizowanych wariantów znajdą Państwo w poniższych dokumentach.


ETAP I - czerwiec 2012

W dokumencie m.in.:

 • OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
 • ANALIZY UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH
 • ANALIZY UWARUNKOWAŃ W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZNACZENIA PODSTAWOWEGO
 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH
 • ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH USTALEŃ DLA KIERUNKÓW ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ I OPIS WARIANTÓW
 • ANALIZA I OCENA WARIANTÓW

  Plan orientacyjny skala 1:15000 3,18 MB

  Profil podłużny 2,55 MB

  Przekroje normalne 0,223 MB

  Kierunki uwarunkowań przestrzennych skala 1:10 000 3,73 MB

  Decyzje administracyjne i MPZP skala 1:10 000 1,32 MB

  Kolizje z infrastrukturą znaczenia podstawowego skala 1:10 000 11,2 MB

  Inwentaryzacja zieleni (opis i mapa) 9,64 MB
 • Plany sytuacyjne skala 1:1000


  Wariant I - mapa zasadnicza 12,2 MB  Wariant I - fotomapa 14,8 MB  Wariant II - mapa zasadnicza 11,7 MB  Wariant II - fotomapa 13,3 MB  Wariant III - mapa zasadnicza 12,5 MB  Wariant III - fotomapa 12,6 MB  Wariant IV - mapa zasadnicza 12,1 MB  Wariant IV - fotomapa 12,3 MB  Wariant V - mapa zasadnicza 11,8 MB  Wariant V - fotomapa 13,2 MB
  ETAP II - lipiec 2012

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ I OPIS WARIANTÓW
 • ANALIZA I OCENA WARIANTÓW

  Plan orientacyjny skala 1:15000 2,18 MB

  Obsługa komunikacyjna terenów przyległych skala 1:5000 0,592 MB

  Profil podłużny 1,92 MB

  Przekroje normalne 0,200 MB

  Przekroje charakterystyczne 0,351 MB
 • Plany sytuacyjne skala 1:1000


  Wariant I - mapa zasadnicza 10,4 MB  Wariant I - fotomapa 16,1 MB  Wariant III - mapa zasadnicza 9,05 MB  Wariant III - fotomapa 11,8 MB  Wariant IV - mapa zasadnicza 9,12 MB  Wariant IV - fotomapa 12,0 MB  Podwarianty 46,2 MB
  RAPORT KOŃCOWY - sierpień 2012

  W dokumencie m.in.:

 • OPINIE
 • USTOSUNKOWANIE SIĘ DO ZGŁASZANYCH WNIOSKÓW I UWAG
 • ETAP I
 • ETAP II

  Poniższy raport końcowy jest podsumowaniem przeprowadzonych analiz wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych wniosków i uwag, które pojawiły się na etapie wstępnego opiniowania dokumentacji

  Synteza raportu 7,38 MB

  Prezentacja 43,5 MB