Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ

Idea skomunikowania wielotysięcznych osiedli Tarchomin i Nowodwory z lewobrzeżną częścią Warszawy poprzez układ dwóch linii tramwajowych jest stosunkowo nowa. Do roku 2006, czyli przed uchwaleniem obecnego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy w planach odzwierciedlona była koncepcja poprowadzenia II linii metra do tej części miasta. Szczegółowe analizy dotyczące wykonalności zarówno metra jak i tramwaju do Tarchomina wykazały, że zastąpienie metra tramwajem jest lepszym rozwiązaniem, a co najważniejsze szybszym w realizacji. Czas potrzebny na wykonanie niezbędnej infrastruktury i jej całkowity koszt mają w tym wypadku zasadnicze znaczenie ze względu na brak możliwości polepszenia połączenia komunikacją publiczną najliczniejszej (zamieszkiwanej według różnych źródeł przez 35 do 55 tys. mieszkańców) części dzielnicy Białołęka z pozostałymi obszarami Warszawy.
Taki stan rzeczy sprawił, że obecnie do Tarchomina mają być zbudowane dwie linie:
1. Żerań - Winnica
2. Młociny - Winnica
z etapowym podziałem robót na odcinki "od centrum" do pętli Tarchomin, zlokalizowanej najprawdopodobniej w rejonie skrzyżowania ul. Światowida i Ćmielowskiej (druga możliwość to rejon ul. Światowida i ul. Mehoffera) i od pętli Tarchomin do Winnicy.
Duża część trasy na odcinku Młociny - Winnica zostanie zrealizowana wraz z budową Trasy Mostu Północnego. Pętla Młociny, gdzie będzie kończyć się I linia metra, stanie się wielkim węzłem przesiadkowym wyposażonym również w jeden z większych parkingów systemu Park&Ride (Parkuj i Jedź). Układ I linii metra i tras tramwajowych na Tarchomin stanowić będzie szkielet tras komunikacji szynowej które w północnej części miasta zapewnią również dobrą komunikację między dzielnicami.

CELE INWESTYCJI

Wśród celów bezpośrednich projektu należy wymienić: Przeprowadzone działania będą przynosić także inne skutki pozytywne takie jak:
- poprawa wizerunku komunikacji tramwajowej w Warszawie i tym samym zachęcenie do korzystania z komunikacji zbiorowej,
- zwiększenie dostępności terenów w obszarze oddziaływania projektu,
- wzrost atrakcyjności terenu i wzrost aktywności gospodarczej wzdłuż budowanej trasy,
- wzrost aktywności gospodarczej w obszarze oddziaływania projektu.


Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonej niżej dokumentacji oraz na
tramwar.republika.pl

Stronie prywatnej poświęconej Tramwajom WarszawskimDOSTĘPNE MATERIAŁY

Raport o oddziaływaniu na środowisko z 2012 roku

Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEBIEG INWESTYCJI WZGLĘDEM OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE I TRANSGRANICZNE
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO

  Niniejszy raport sporządzono w celu określenia oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz przedstawienie środków i działań minimalizujących w przypadku jej negatywnego wpływu. W przypadku ciągów komunikacyjnych nie analizuje się etapu likwidacji, gdyż doświadczenie pokazuje, że w przypadku dróg on nie następuje. Wyniki oceny zostaną wykorzystane w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  Streszczenie Raportu 0,37 MB

  Pisma, decyzje, opinie 12,9 MB

  Analiza konfliktów społecznych 6,96 MB

  Oddziaływanie na powietrze 1,72 MB


 • Plany sytuacyjne


  Wariant inwestora 97,6 MB  Wariant społeczny 84,3 MB  Wariant środowiskowy 83,0 MB


  Oddziaływanie hałasu


  Wariant inwestora 29,2 MB  Wariant społeczny 25,6 MB  Wariant środowiskowy 26,5 MB


  Projekt architektoniczno budowlany


  Plan sytuacyjny (4 arkusze) - Etap 1 7,27 MB

  Plan sytuacyjny (4 arkusze)- Etap docelowy 7,47 MB
  Raport o oddziaływaniu na środowisko z 2009 roku

  Dokument zawiera m.in.:

 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym
 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Elementy przyrodnicze środowiska
 • Opis analizowanych wariantów
 • Opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko
 • Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko
 • Analiza możliwych konfliktów związanych z planowanym przedsięwzięciem

  Przedsięwzięciem jest budowa linii tramwajowej w Warszawie w dzielnicy Białołęka do Tarchomina na odcinku od Trasy Mostu Północnego (TMP) do pętli tramwajowej Winnica wraz z rozbudową ul. Światowida (dobudowa drugiej jezdni na odcinku ul. Projektowana - ul. Dzierżgońska oraz budowa dwóch jezdni na odcinku ul. Dzierżgońska - ul. Modlińska).
  Celem niniejszej pracy jest sporządzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.


  Podłużny przekrój hydrogeologiczny 2,53 MB


 • Plan orientacyjny 0,73 MB

  Plany sytuacyjne 10,4 MB

  Gospodarka zielenią 1,56 MB
  Studium wykonalności z 2006 roku

  Przedstawione poniżej materiały są własnością Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

  Dokument zawiera m.in.:

 • Charakterystykę projektu
 • Charakterystykę stanu istniejącego
 • Opis wariantów budowy trasy tramwajowej
 • Analizę techniczną
 • Analizę oddziaływania na środowisko
 • Analizę ruchu  Synteza Studium 1,00 MB


  Prezentowany raport przedstawia syntezę wyników opracowania studium wykonalności dla projektu pt. "Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową" wykonanego przez FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. na zamówienie Tramwajów Warszawskich, Sp. z o.o., 01- 232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20. • Prezentacja z forum dyskusyjnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) Oddział w Warszawie z dnia 18 października 2006r.

  Prezentacja zawiera m.in.:

 • Podstawowe założenia inwestycji
 • Opis analizowanych wariantów
 • Analizę potoków podróznych
 • Analizę ekonomiczną
 • Analizę kosztów realizacji
 • Plan sytuacyjny linii tramwajowych na Tarchomin
  Plan pętli Winnica

  Plan pętli Żerań - wariant A

  Plan pętli Żerań - wariant B
  Przekroje poprzeczne