Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Etap I : Pułkowa - Modlińska Etap II : Młociny - Pułkowa Etap III : Modlińska - Płochocińska Trasa tramwajowa wzdłuż TMP

Trasa Mostu Północnego


Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie dzielnicy Białołęka i w mniejszym stopniu na terenie dzielnic Bemowo i Bielany powoduje, że istniejące połączenia komunikacyjne stają się coraz bardziej obciążone. W świetle dostępnych prognoz demograficznych całkowita liczba ludności Warszawy zwiększy się z około 1,7 mln osób (stan na 2005 rok) do około 2,6 mln w roku 2035, przy czym największy wzrost ilości mieszkańców nastąpi w dzielnicy Białołęka.
Obecnie podstawową arterią komunikacyjną łączącą osiedla północnej Warszawy położone po obu stronach Wisły jest most Grota - Roweckiego, a szerzej - ciąg komunikacyjny Trasa AK - ul. Toruńska. Brak innej przeprawy mostowej pomiędzy Białołęką a Bielanami powoduje, że dotychczasowy ruch koncentruje się na moście Grota-Roweckiego (146 tys. pojazdów na dobę wg danych 2003 r.), który jest obecnie najbardziej obciążonym mostem w mieście. Komunikacja tramwajowa poprowadzona jest stosunkowo odległym mostem Gdańskim. Podstawowymi funkcjami Mostu Północnego jest zatem połączenie Białołęki z lewobrzeżną częścią Warszawy i odciążenie mostu Grota-Roweckiego.
Przedsięwzięcie inwestycyjne Trasa Mostu Północnego (w skrócie TMP) jest planowaną trasą komunikacyjną, łącząca lewobrzeżne dzielnice Warszawy - Bielany i Bemowo, z Dzielnicą Białołęka na prawym brzegu Wisły. TMP stanowić będzie północny fragment najbardziej zewnętrznej spośród planowanych trzech koncentrycznych obwodnic Warszawy - tzw. Obwodnicy Miejskiej. Przebieg Trasy Mostu Północnego, jako części Obwodnicy Miejskiej, na odcinku o długości 13,8 km - od planowanego węzła z Trasą NS do planowanego węzła z Trasą Olszynki Grochowskiej - został ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r. Razem z Mostem Północnym planowana jest budowa linii tramwajowej pomiędzy Białołęką a stacją metra Młociny (łącząca linię tramwajową Marymoncka/Młociny z projektowaną linią Żerań-Most Północny-Winnica).
Realizacja Trasy Mostu Północnego od Młocin do Płochocińskiej podzielona jest na 3 etapy:
Etap I obejmuje odcinek w kierunku wschodnim od węzła z ul. Encyklopedyczną do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez Wisłę - Mostem Północnym o długości niemalże 795 m. Początek odcinka znajduje się w km 3+770 a kończy się w km 7+100. Długość wynosi 3,23 km. Realizacja VI 2009 - VI 2012
Etap II łączy się od zachodu z etapem I i obejmuje odcinek o długości ok. 800 m pomiędzy ul. Encyklopedyczną a ul. Zgrupowania AK "Kampinos". Realizacja tego etapu jest zaplanowana na okres VII 2010 - XII 2011. Otwarcie ma nastąpić równocześnie z etapem I.
Etap III obejmuje kontynuację TMP za węzłem z ul. Modlińską w kierunku wschodnim i jeszcze nie znajduje się w fazie Projektu Budowlanego. Realizacja nastąpi dopiero po 2020r.

Etap I dzieli się z kolei na podetapy. Przetarg, rozpisany pod koniec 2008 r. będzie zakładał docelową rozbudowę strony lewobrzeżnej Wisły do Młocin. Po stronie prawobrzeżnej Wisły w 3 miejscach nastąpi rozbudowa tymczasowa. Rozbudowa docelowa osiągnięta będzie po zrealizowaniu następujących prac:
 • 4-pasowa przebudowa i rozbudowa (łącznie z wyspą centralną) ul. Myśliborskiej w kierunku północnym i południowym od granicy opracowania TMP (spodziewana w okresie średnio- i długookresowym).
 • Przedłużenie trasy tramwajowej od ul. Projektowanej 2 na wschód w kierunku ul. Modlińskiej (spodziewane w okresie krótko- i średnioterminowym) wraz z późniejszą przebudową ul. Projektowanej 2.
 • Rozdbudowa ul. Modlińskiej do 8 pasów ruchu w kierunku północnym i południowym od planowanego odcinka budowy TMP (realizacja w najbliższym czasie).

  Docelowo Trasa Mostu Północnego ma połączyć (poprzez ulicę Nowolazurową) Trasę Salomea - Wolica ze Wschodnią Obwodnica Warszawy, czyli przebiegać z Ursusa, Włoch przez Bemowo, Bielany, Białołękę do Marek. Prawdopodobny przebieg trasy można zobaczyć w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Nie są znane terminy realizacji docelowego przebiegu TMP od połączenia z Lazurową do Marek.

  Mapa odcinka Trasy Mostu Północnego od planowanej drogi ekspresowej S7 do Trasy Olszynki Grochowskiej


  Mapa orientacyjna    6,96 MB

  1. Chomiczówka

  2. Wrzeciono

  3. Most

  4. ul. Modlińska

  5. ul. Białołęcka

  6. TOG

  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego okolic Trasy Mostu Północnego


  Odcinek Wólczyńska - Marymoncka
  (projekt) 6,75 MB

  Odcinek Marymoncka - most
  7,64 MB

  Odcinek most - Modlińska
  11,10 MB  Etap I - Encyklopedyczna-Pułkowa-Wisłostrada-Modlińska (długość 3,4 km)
  Opis inwestycji Mat. środowiskowe Projekt budowlany Wizualizacje
  Mapa orientacyjna TMP dla etapu I 25,9 MB

  Opis inwestycji

  Na odcinku od ul. Pułkowej do ul. Świderskiej korytarz trasy przechodzi głównie przez tereny niezurbanizowane tj. tereny zadrzewień nadwodnych, zadrzewień i zakrzewień nie mających charakteru leśnego, tereny zieleni niezagospodarowanej i nieużytkowanej, z udziałem zieleni wysokiej i bez udziału zieleni wysokiej, tereny rolne zdegradowane, dzikie ogrody działkowe i rzekę Wisłę wraz z wałami przeciwpowodziowymi. W korytarzu trasy zlokalizowana jest luźna zabudowa południowego odcinka ul. Farysa, nowo wybudowane domki jednorodzinne wzdłuż północnego odcinka ul. Farysa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wzdłuż ul. Prozy Po prawej stronie Wisły, na zachod od ul. Świderskiej teren jest niezagospodarowany i porośnięty licznymi drzewami. Na wschod od ul. Świderskiej po stronie północnej występuje zabudowa mieszkaniowa wielokondygnacyjna. Po stronie południowej zabudowa ma charakter usługowo-handlowy. Na odcinku na wschód od skrzyżowania ulic Myśliborskiej i Obrazkowej do ulicy Modlińskiej, po północnej stronie, w korytarzu trasy znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a za nią zabudowa mieszkaniowa wysoka. Następnie występują obszary użytkowane rolniczo, tereny rolne zdegradowane i tereny niezagospodarowane z udziałem zieleni wysokiej. Po stronie południowej ul. Obrazkowej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Myśliborską zabudowa ma charakter luźny.
  Trasa Mostu Północnego łączy jako przepustowe połączenie w kierunku wschodnio-zachodnim trasę główną Wisłostradę przebiegającą równolegle do Wisły (w kierunku zachodnim od Wisły) z ul. Modlińską (w kierunku wschodnim od Wisły). Dalszy przebieg TMP w kierunku zachodnim od węzła przesiadkowego Młociny gwarantuje połączenie dzielnic położonych w kierunku wschodnim od Wisły ze stacją końcową metra Młociny. TMP prowadzona jest zasadniczo w poziomie "+1" zarówno po stronie prawobrzeżnej, jak i lewobrzeżnej Wisły. Po stronie lewobrzeżnej Wisły odcinek projektowy TMP etapu I (styk z z etapem II) przebiega górą w poziomie "+1" nad ulicami Marymoncką oraz Wybrzeżem Gdyńskim. Na całym obszarze Mostu Północnego niweleta opada z zachodu na wschód. Na wschód od Wisły TMP biegnie nadal górą, przecinając ulicę Świderską w poziomie "+1" (bez powiązań), ulicę Myśliborską w poziomie "+1" (z węzłem) oraz ulicę Projektowaną 2 w poziomie "+1" (bez powiązań). Następnie niweleta obniża się mniej więcej do poziomu terenu. Trasa TMP krzyżuje się z kilkoma potokami ruchu ulicy Modlińskiej w poziomie "0". Kierowcy, jadący ulicą Modlińską na wprost, poprowadzeni zostają w poziomie "+1" nad trasą TMP. W przyszłości planowane jest przedłużenie TMP w kierunku wschodnim. Powstałe w wyniku tego potoki jadących na wprost po TMP będą poprowadzone w poziomie "+2" na wiadukcie nad węzłem z ul. Modlińską, którego budowa planowana jest w przyszłości. TMP planowana jest jako droga krajowa, nad którą zarząd przejdzie z ZDM na rzecz GDDKiA.

  Podstawowe parametry projektowanej Trasy Mostu Północnego w etapie I

  • klasa techniczna drogi GP
  • prędkość projektowa vp = 70 km/h
  • prędkość miarodajna vm = 80 km/h
  • szerokość jezdni 2x (7,0 m + 0,5 m), 2x (10,5 m + 0,5 m)
  • przekrój normalny 2 x 3 pasy (na odc. między węzłami), 2 x 2 pasy (na węzłach)
  • szerokość pasów ruchu 3,50 m
  • szerokość pasów wł. i wyłączenia 3,50 m
  • szerokość pasa dzielącego 4,0 m
  • szerokość poboczy 1,50 m - 2,50 m
  • wysokość skrajni jezdni 4,70 m
  • obciążenie nawierzchni ruchem 115 kN/oś
  • kategoria ruchu KR6

  Elementy inwestycji:

  • budowa węzła Pułkowa jako połączenie ul. Marymonckiej i Wybrzeża Gdyńskiego z projektowaną TMP;
  • przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Zgrupowania AK "Kampinos";
  • budowa nowego odcinka trasy tramwajowej wzdłuż TMP;
  • budowa nowej przeprawy mostowej;
  • budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Myśliborską;
  • budowa węzła "Modlińska" jako połączenie trasy TMP z ul. Modlińską;
  • likwidacja kolizyjnych skrzyżowań i budowa alternatywnych rozwiązań połączenia komunikacyjnego ulic;
  • budowa obiektów inżynierskich (wiaduktów i tuneli);
  • przebudowa i budowa lokalnego układu komunikacyjnego;
  • budowa dwukierunkowych ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych;
  • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego i uzbrojenia terenu;
  • elementy zieleni i zagospodarowanie terenu.

  Zaprojektowane węzły drogowe:

  • z ul. Encyklopedyczną (klasa L) typu WB w km 3+725, (w etapie II)
  • z ul. Marymoncką (klasa G) typu WB w km 4+075,
  • z Wybrzeżem Gdyńskim (klasa GP) typu WA w km 4+386,87,
  • z ul. Myśliborską (klasa Z) typu WB w km 6+288,20,
  • z ul. Modlińską typu WB (klasa GP) w km 7+061,79 - budowa etapowa,
  Stan przygotowania i realizacji

  • 18 czerwca 2008 r. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg ograniczony na budowę trasy mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową i Marymoncką do węzła z ul. Modlińską, wraz z mostem i trasą tramwajową.
  • 24 czerwca 2008 r. Wojewoda Mazowiecki wydał uzgodnienie dla Trasy Mostu Północnego na odcinku węzeł "Modlińska" - węzeł "Młociny" - Treść uzgodnienia 11,5 MB
  • 17 lipca 2008 r. Prezydent m.st. Warszawy określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy Mostu Północnego - etap I i etap II na odcinku od węzła "Młociny" do węzła "Modlińska".
  • 4 marca 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę Trasy Mostu Północnego od węzła "Modlińska" do węzła "Pułkowa". Wygrało go konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua z Piaseczna, a partnerami - Sando Budownictwo Polska z Warszawy, Construcciones Sanchez Dominigues - Sando z Madrytu i Kromiss - Bis z Częstochowy. Zaproponowana przez zwycięskie konsorcjum cena za budowę trasy i mostu, to 976 618 384 zł.
  • 21 kwietnia 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą. Odcinek od Modlińskiej do Pułkowej ma powstać w przeciągi 32 miesięcy od daty podpisania umowy.
  • 3 czerwca 2009 r. oficjalnie rozpoczęcie budowy TMP na odcinku od Modlińskiej do Pułkowej.
  Nieoficjalna (społeczna) strona internetowa inwestycji: mostpolnocny.warszawa.pl

  Materiały do decyzji środowiskowej
   

  Dokument zawiera m.in.:

  • Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia
  • Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
  • Waloryzacja prawdopodobnych znaczących skutków oddziaływań proponowanego przedsięwzięcia na środowisko dla wariantu (wariantów) wnioskowanego i wariantów alternatywnych oraz nie podejmowania przedsięwzięcia
  • Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  • Opis działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko
  Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany został dla inwestycji polegającej na budowie odcinka Trasy Mostu Północnego - trasy komunikacyjnej będącej fragmentem planowanej zewnętrznej obwodnicy Warszawy (tzw. "Obwodnicy Miejskiej"). Raport obejmuje odcinek Trasy o długości około 4,3 km, pomiędzy węzłem komunikacyjnym "Młociny" na obszarze należącym administracyjnie do dzielnicy Warszawa - Bielany, a ulicą Modlińską na terenie dzielnicy Warszawa - Białołęka , łącznie z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę.


   

  Dokument zawiera m.in.:

  • Opis planowanego przedsięwzięcia
  • Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia
  • Uwarunkowania i konflikty środowiskowe związane z planowanym przedsięwzięciem w obszarze Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły
  • Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (kod obszaru PLB140004) w kontekście oddziaływania na gatunki ptaków i ich siedliska
  • Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest podsumowanie oceny oddziaływania na środowisko fragmentu Trasy Mostu Północnego (TMP) w Warszawie w zakresie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (Dolina Środkowej Wisły - kod obszaru PLB140004). Analizowany fragment TMP obejmuje budowę odcinka Trasy Mostu Północnego - trasy komunikacyjnej będącej fragmentem planowanej zewnętrznej obwodnicy Warszawy (tzw. "Obwodnicy Miejskiej") - o długości około 4,3 km, pomiędzy węzłem komunikacyjnym "Młociny" na obszarze należącym administracyjnie do dzielnicy Warszawa - Bielany, a ulicą Modlińską na terenie dzielnicy Warszawa - Białołęka, łącznie z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę


   

  Dokument zawiera m.in.:

  • Opis obecnej sytuacji w rejonie planowanej trasy
  • Identyfikację celów projektu
  • Analizę ruchu drogowego
  • Analizę techniczną
  • Analizę ekonomiczną
  Celem Studium wykonalności jest uzasadnienie celowości przedsięwzięcia oraz jego efektywności społecznej, technicznej i ekonomicznej w związku z ubieganiem się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Zadaniem Studium Wykonalności jest pokazanie możliwości realizacji oraz korzyści jakich może dostarczyć zrealizowane przedsięwzięcie. Analizowanym przedsięwzięciem jest budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku węzeł Młociny (stacja metra) - węzeł Pułkowa (Etap II) i od węzła Pułkowa do węzła Modlińska (Etap I) wraz z budową mostu na rzece Wiśle.

  Prezentowany raport przedstawia wyniki opracowania "Studium wykonalności na realizację Trasy Mostu Północnego" wykonanego przez Scetauroute S.A. Oddział w Polsce ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa i TransEko Sp. j. ul. Lwowska 9/1A, 00-660 Warszawa na zamówienie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.


  Projekt budowlany
   

    Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania: "Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez Wisłę oraz trasą tramwajową". W zakres projektu drogowego wchodzi budowa Trasy wraz ze skrzyżowaniami z istniejącymi i projektowanymi drogami mieszczącymi się na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.
  Projekt Budowlany opiera się na Masterplanie miasta opracowanym przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego a także na dotychczasowych analizach, z Koncepcją Programową dla niniejszego projektu włącznie. Analizowano i uzupełniano m.in. plany do programu funkcjonalno-użytkowego z 2006 r.
  Kolejną podstawą prac projektowych były projekty ZTM rozbudowy trasy tramwajowej w kierunku Tarchomina oraz na wschód w kierunku Marek a także połączenie z istniejącymi obiektami tramwajowymi na ul. Modlińskiej. Podstawy rozdbudowy sieci tramwajowej a także zasadnicze parametry zaczerpnięto ze studium opracowanego przez firmę Faber Maunsell w marcu 2006 r. Podstawę wymiarowania ruchowo-technicznego całości układu komunikacyjnego, tzn. określenie liczby pasów ruchu oraz kształt skrzyżowań - stanowi badanie ruchu przeprowadzone w maju 2007 r. przez biuro TransEko na zlecenie ZDM. W tym badaniu ruchu opracowano prognozy dla TMP w segmentach pięcioletnich od 2011 do 2031 roku.  Plany sytuacyjne TMP cześć zachodnia 50,0 MB  Plany sytuacyjne TMP cześć wchodnia 53,1 MB
     Przekroje normalne 11,6 MB

  Organizacja ruchu 21,4 MB

  Etapy realizacji inwestycji 3,92 MB


  Wizualizacje


  Uwaga:
  Animacje pochodzą z konsultacji społecznych i pokazują już nie aktualne rozwiązanie węzła TMP/Modlińska z estakadą na kierunku Trasa Mostu Północnego z kierunku zachodniego w Modlińską w kierunku północnym. Potem nastąpiła zmiana koncepcji tego węzła. Aktualny projekt można zobaczyć w planach sytuacyjnych zamieszczonych powyżej.


  Etap II - Młociny (ul. Zgrupowania AK "Kampinos")-Encyklopedyczna (długość 0,861 km)
  Etap II budowy Trasy Mostu Północnego obejmuje krótki odcinek pomiędzy ul. Zgrupowania AK "Kapinos" a ulicą Encyklopedyczną. Pod względem inwestycyjnym etap ten jest realizowany w powiązaniu z Etapem I ale będzie budowany niezależnie, na podstawie oddzielnego pozwolenia na budowę i projektu budowlanego. Odcinek Etapu II został ujęty w raporcie o oddziaływaniu na środowisko łącznie z Etapem I. Potrzeba objęcia dwóch odcinków Trasy Mostu Północnego jednym raportem i jedną decyzją środowiskową wynika z faktu ubiegania się Inwestora o dofinansowanie ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej dla całego przedsięwzięcia, które ma obejmować dwa etapy inwestycji, od węzła przesiadkowego Młociny do węzła z ul. Modlińską.

  Podstawowe parametry projektowanej Trasy Mostu Północnego w etapie II

  • klasa techniczna drogi GP
  • prędkość projektowa vp - 70 km/h
  • przekrój normalny 2 x 4 pasy
  • szerokość pasów ruchu 3,50 m
  • Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie 5,0 m
  • Szerokość poboczy 1,5 m
  • obciążenie nawierzchni ruchem 115 kN/oś
  • kategoria ruchu KR6
  Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza (rejon planowanego węzła Młociny) a ul. Encyklopedyczną projektowana Trasa Mostu Północnego przebiegać będzie w pasie rezerwy terenowej pomiędzy ulicami Zgrupowania AK "Kampinos" (dawna ul. Pstrowskiego) i ul. Nocznickiego. Teren ten jest wolny od zabudowy stałej, stanowią go tereny niezagospodarowanej zieleni niskiej i wysokiej, użytkowane częściowo jako ogródki działkowe. Na całej długości Trasy na tym odcinku przebiega trakcja tramwajowa. Od strony południowej do korytarza Trasy na tym odcinku przylega teren ogródków działkowych, rozciągający się do ul. Nocznickiego. Na południe od ul. Nocznickiego znajdują się tereny luźnej zabudowy wielorodzinnej. Od strony północnej do korytarza Trasy przylega m.in. teren urządzeń komunikacji miejskiej - Węzeł Przesiadkowy "Młociny" i zajezdnia tramwajowa w rejonie ul. Encyklopedycznej. W dalszej odległości w kierunku północnym od korytarza Trasy, na północ od ul. Zgrupowania AK "Kampinos", rozległy teren zajmuje Huta ArcelorMittal Warszawa.
  Całościowy projekt wykonawczy Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła przesiadkowego "Młociny" do ul. Pułkowej (do granicy odcinka realizowanego w ramach etapu I) podlega jednemu projektantowi - firmie Transprojekt Gdański. Rozpatrywany projekt dla etapu II obejmuje następujące elementy:
  • budowę dwóch jezdni Trasy Mostu Północnego dł. ok. 570m każda wraz z drogami zbiorczo-rozprowadzającymi dł. ok. 850m każda i wiaduktem nad ul. Encyklopedyczną;
  • budowę odcinków ulic lokalnych (ul. Nocznickiego - 157 m i ul. Encyklopedyczna - 386 m);
  • przebudowę skrzyżowania ul. Encyklopedycznej z ul. Zgrupowania AK "Kampinos";
  • przebudowę linii tramwajowej dł. 950m wraz z wjazdem i wyjazdem do zajezdni przy ul. Encyklopedycznej oraz częściową przebudową torowiska na terenie zajezdni.
  Zaprojektowano ponadto: zatoki autobusowe przy drogach zbiorczorozprowadzających, przystanki tramwajowe przy przebudowywanej linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowe i chodniki wzdłuż ulic lokalnych. Powierzchnia projektowanej przebudowy wynosi ok. 110 000 m2, w tym zawierają się nawierzchnie, powierzchnie robót ziemnych, powierzchnie do rekultywacji lub humusowania. Skrzyżowanie ul. Encyklopedycznej z ul. Zgrupowania AK "Kampinos" zostanie przebudowane zgodnie z projektem zakładającym budowę w tym miejscu dwupoziomowego węzła. Na poziomie "0" zrealizowane zostanie rondo, zaś Trasa Mostu Północnego poprowadzona zostanie górą na poziomie +1. Przez rondo skierowany zostanie ruch w kierunku "na wprost" ul. Encyklopedycznej oraz relacje skrętu z TMP w ulicę Encyklopedyczną i w kierunku przeciwnym. Ruch z TMP na rondo oraz z ronda na TMP odbywać się będzie za pośrednictwem jezdni zbiorczorozprowadzających. W zakres tego etapu nie wchodzi węzeł "Młociny".
  Przewidywany termin budowy 2010-12.
  - 29.09.2009 wydano pozwolenie na budowę odcinka ul. Encyklopedyczna - węzeł Młociny
  - 16.07.2010 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z wykonawcą - firmą SKANSKA. Kwota kontraktu 51,5 mln. zł

  Dokumentacja projektowa


  W dokumencie m.in.:

 • Opis inwestycji
 • Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Sygnalizacja uliczna
 • Ekrany akustyczne

  Niniejszy projekt dotyczy robót drogowych związanych z budową II odcinka Trasy Mostu Północnego od węzła Młociny do węzła Pułkowa, ulic lokalnych i zbiorczych wraz ciągami pieszo-rowerowymi i ścieżkami rowerowymi.

  Trasa Mostu Północnego od węzła Młociny do węzła Pułkowa objęta niniejszym zadaniem jest częścią całego zamierzenia pt "Budowa Trasy Mostu Północnego" i stanowi II zadanie tego przedsięwzięcia. Od strony wschodniej przekrój trasy dostosowano do przekroju objętego projektem budowy "Trasy Mostu Północnego na odcinku węzeł Pułkowa - węzeł Modlińska" autorstwa Schuessler-Plan. Od strony zachodniej przekroje jezdni wpasowano w szerokości zaproponowane przez BP AiB rozwiązania planowanego 2-go etapu węzła "Młociny".


 • Plan sytuacyjny 6,73 MB  Projekt organizacji ruchu i sygnalizacji 13,1 MB  Ekrany akustyczne 14,0 MB

  Przekroje poprzeczne 0,81 MB


  Etap III - Modlińska - Płochocińska (długość 4,1 km)


  Realizacja po 2020 roku