Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Opis linii Dokumenty Działania SISKOM

PRZEDŁUŻENIE TRASY TRAMWAJOWEJ DO ZĄBEK

Celem budowy trasy tramwajowej do Ząbek jest zapewnienie możliwości podróżowania atrakcyjnym środkiem transportu publicznego (tramwajem) na terenie miasta Ząbki oraz pomiędzy Ząbkami i Warszawą. Nowa trasa tramwajowa ma na celu zachęcenie mieszkańców Ząbek i Warszawy oraz innych miejscowości podwarszawskich z powiatu wołomińskiego do korzystania z komunikacji tramwajowej i tym samym do rezygnacji z samochodów w podróżach do centrum Warszawy. Usytuowanie przystanku krańcowego w Ząbkach, w rejonie skrzyżowania ciągu ulic Sosnowej-Bukowej i ul. Ks. Skorupki (droga wojewódzka nr 634) spowoduje, że planowana inwestycja będzie mieć ważne znaczenie w obsłudze podróży o zasięgu aglomeracyjnym i regionalnym. Przewiduje się usytuowanie parkingu typu "parkuj i jedź" w rejonie pętli tramwajowej w Ząbkach, co stworzy możliwość dogodnego dojazdu do trasy tramwajowej, z miejscowości położonych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 (Zielonka, Kobyłka, Wołomin) oraz 631 (Marki). Należy też pamiętać, że Ząbki i okoliczne miejscowości powiatu wołomińskiego są obszarem o intensywnym rozwoju zagospodarowania przestrzennego. Gminy sąsiadujące z miastem stołecznym rozwijają się dzięki silnym powiązaniom z warszawskim rynkiem pracy. Obserwuje się też proces suburbanizacji Warszawy - miejscowości podwarszawskie oferują tańsze warunki mieszkaniowe, co powoduje wzmożone zainteresowanie inwestycjami mieszkaniowymi również przez mieszkańców Warszawy. Szczególnie szybko rozwijają się: Jabłonna, Lesznowola, Piaseczno, Łomianki, Marki, Ząbki i Michałowice. Zapewnienie sprawnej komunikacji publicznej do podwarszawskich miejscowości powinno więc stać się priorytetem w planach m.st. Warszawy.Radio dla Ciebie
Rozmowa z burmistrzem Ząbek Robertem Perkowskim z dnia 26 lutego 2008.
Rozmawiał Robert Łuchniak - Posłuchaj...


OPIS LINII

Przebieg trasy i usytuowanie przystanków

Zgodnie z projektem planu miejscowego w rejonie Dworca Wschodniego, przyjęto położenie trasy tramwajowej,
po północnej stronie planowanej ulicy Nowo-Kijowskiej. Uwzględniono zakładaną przebudowę torowiska tramwajowego
wzdłuż ul. Kijowskiej oraz przyszłej al. Tysiąclecia, a także wykonanie węzła rozjazdowego pomiędzy trasami tramwajowymi
wzdłuż ul. Kijowskiej i Nowo-Kijowskiej oraz al. Tysiąclecia. Przyjęto, że początkowo trasa tramwajowa będzie stanowić
przedłużenie w kierunku wschodnim istniejącej trasy tramwajowej w ciągu ul. Kijowskiej, obecnie kończącej się pętlą,
usytuowaną w rejonie Dworca Wschodniego. Nowa trasa tramwajowa będzie przebiegać wzdłuż torów kolejowych.
Za ul. Objazdową oś trasy powinna skręcać w kierunku północnym równolegle to torów kolejowych.
Przeprowadzenie trasy tramwajowej przez tory kolejowe linii Warszawa-Gdańsk wymaga obniżenia niwelety i przejścia
pod torami tunelem. W rejonie przystanku Zabraniecka nastąpi przecięcie trasy z planowaną
Obwodnicą Śródmieścia. Dalej trasa tramwajowa poprowadzona zostanie wzdłuż
osi planowanej ul. Nowo-Ziemowita. Trasa przebiega przez rejon Targówka,
przez tereny nieuporządkowane, przecina ul. Rybczyńską oraz łącznicę kolejową
(w tunelu pod nasypem). Następnie trasa tramwajowa przebiega w korytarzu
istniejących ulic: Ziemowita i Swojskiej. Ciąg tych ulic kończy się w
rejonie ulic Janowieckiej i Bardowskiego. Ul. Nowo-Ziemowita
(wraz z trasą tramwajową) zostanie przeprowadzona w
kierunku północno-wschodnim, w kierunku Ząbek,
przecinając tereny ogródków działkowych.
W węźle z Trasą Olszynki Grochowskiej
planowany jest tramwajowy zespół przystankowy
usytuowany po wschodniej stronie węzła,
w rejonie powstających osiedli
mieszkaniowych w Ząbkach.
Na obszarze Ząbek trasa tramwajowa powinna przebiegać w pasie
drogowym zarezerwowanym na ulicę Nowo-Ziemowita, na odcinku pomiędzy
Trasą Olszynki Grochowskiej a ul. Sikorskiego. Szerokość tego pasa wynosi od 43m do 46m z zawężeniem w rejonie cmentarza przy ul. Piłsudskiego do 32m. W rejonie skrzyżowania planowanej ul. Nowo-Ziemowita z ul. Sikorskiego i ul. Gajową, trasa tramwaju będzie skręcać w kierunku północnym i prowadzić wzdłuż terenu leśnego i równolegle do ulicy Sosnowej (po jej wschodniej stronie).
Zakończenie trasy w postaci pętli tramwajowej należy sytuować w rejonie skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Skorupki. Na obszarze Ząbek zaproponowano zlokalizowanie 5 zespołów przystankowych w rejonach skrzyżowań ul. Nowo-Ziemowita z ulicami: Piłsudskiego, Reymonta, Szwoleżerów, Sikorskiego oraz na pętli Ząbki. Dla podniesienia efektywności trasy tramwajowej oraz zapewnienia jej dobrych powiązań w ruchu regionalnym, w rejonie pętli tramwajowej zlokalizowano parking w systemie "Parkuj i Jedź" dla ok. 250 samochodów, oraz parking dla 50 rowerów.

Odległości między przystankami w metrach

Z punktu widzenia pasażerów podstawowym elementem nowej trasy tramwajowej będą przystanki tramwajowe. Ważne będzie zapewnienie ich odpowiedniego standardu technicznego i wyposażenia, które będą identyfikować linię do Ząbek. Wszystkie przystanki na trasie tramwaju powinny być wyposażone w wiaty ochronne z ławkami. Wszystkie przystanki na trasie powinny być wyposażone w zestaw ujednoliconej informacji obejmującej: dane o trasach i rozkładach jazdy tramwajów kursujących z danego przystanku, przepisy porządkowe i taryfy przewozowe, plan miast Warszawy i Ząbek z uwzględnieniem schematów sieci komunikacji miejskiej. Wybrane przystanki powinny być wyposażone w elektroniczne panele informacyjne, umożliwiające interaktywny dostęp pasażerów do informacji dotyczących systemu transportowego Warszawy i Ząbek ułatwiających planowanie podróży oraz zakup biletów.

Uwarunkowania realizacyjne

Zakłada się, że trasa tramwajowa do Ząbek będzie powstawała jednocześnie z ulicami Nowo- Kijowską i ul. Nowo-Ziemowita. W celu identyfikacji punktów kolizji trasy tramwajowej z planowanym układem drogowym przeanalizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Targówka i Ząbek, w których znajduje się korytarz wyznaczony na ul. Nowo-Ziemowita, a także dotychczasowe opracowania dotyczące Obwodnicy Śródmieścia i Trasy Olszynki Grochowskiej. Trasa tramwajowa do Ząbek będzie trasą dwutorową, w przeważającej części (poza skrzyżowaniami) przebiegającą po torowisku wydzielonym z jezdni. Położenie torowiska w stosunku do jezdni będzie zróżnicowane w zależności od odcinka.
Zgodnie z propozycją usytuowania trasy tramwajowej na odcinku: Wzdłuż trasy, zidentyfikowano 18 istotnych punktów kolizji trasy tramwajowej z układem drogowo-pieszym, w tym:
- 11 punktów na terenie Warszawy,
- 7 punktów na terenie Ząbek.
W większości miejsc kolizyjnych ruch powinien być sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, umożliwiając płynny przejazd tramwajów.
Dodatkowo niezbędne będzie:
- wykonanie przebudowy torowiska w rejonie pętli przy Dw. Wschodnim z budową węzła rozjazdowego,
- wykonanie węzła rozjazdowego umożliwiającego zjazd tramwajów do zajezdni przy ul. Kawęczyńskiej,
- wybudowanie tunelu w nasypach linii kolejowych oraz w nasypie łącznicy kolejowej lub jej likwidacja.

Prognoza przewozów pasażerskich

Prognoza liczby pasażerów w przekrojach trasy tramwajowej - rok 2015 - potoki pasażerskie w szczycie porannym (w obu kierunkach).

Odcinek Rok 2015
Nowo-Kijowska (Warszawa) 3790
Zabraniecka - Rzeczna (Warszawa) 3820
Rzeczna - Klukowska (Warszawa) 3580
Klukowska - Bardowskiego (Warszawa) 3610
Bardowskiego - granica Ząbek (Warszawa/Ząbki) 3240
granica Ząbek - Piłsudskiego (Ząbki) 2940
Piłsudskiego - Reymonta (Ząbki) 2800
Reymonta - Szwoleżerów (Ząbki) 2520
Szwoleżerów - Sikorskiego (Ząbki) 620
Sikorskiego - Skorupki (Ząbki) 340


W odniesieniu do przystanków usytuowanych wzdłuż trasy tramwajowej stwierdzono, że:
- najbardziej obciążone będą zespoły przystankowe: Szwoleżerów i Piłsudskiego,
- najmniej obciążone będą zespoły przystankowe: Klukowska i Zabraniecka.

W wyniku wykonanych prognoz przewozów dla trasy tramwajowej do Ząbek, usytuowanej wzdłuż planowanych ulic Nowo-Kijowskiej i Nowo-Ziemowita stwierdzono, że:
Opracowano na podstawie:
WSTĘPNEGO STUDIUM PRZEDŁUŻENIA TRASY TRAMWAJOWEJ DO ZĄBEK
Zapraszamy również do odwiedzenia strony
SPOŁECZNEGO KOMITETU POPARCIA BUDOWY LINII TRAMWAJOWEJ


DOSTĘPNE MATERIAŁY

Dokument zawiera m.in.:

 • Charakterystykę stanu istniejącego
 • Uwarunkowania powiązań planowanej trasy z systemem transportu publicznego
 • Koncepcje usytuowania trasy
 • Uwarunkowania realizacyjne
 • Opis standardu technicznego trasy
 • Usytuowanie przystanków i głównych węzłów przesiadkowych
 • Prognozę przewozów pasażerskich
 • Wstępne oszacowanie kosztów budowy

  Niniejszy raport prezentuje opracowanie "Wstępne studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek" wykonane przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko sp.j., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A na zamówienie Miasta Ząbki. Raport przedstawia wyniki analizy możliwości budowy trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek.
 • Plan przebiegu trasy 2,85 MB

  Prognoza przewozów pasażerskich w 2015 roku 4,42 MB
  List z dnia 16.11.2007 r. Burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego do Wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza.

  "W imieniu Miasta Ząbki, mam przyjemność przekazać opracowanie pn.: "Wstępne Studium Przedłużenia Trasy Tramwajowej do Ząbek", wykonane przez firmę TransEko pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Brzezińskiego, pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. Przedmiotowa koncepcja przedstawia możliwości połączenia systemu ciągów tramwajowych Centrum Warszawy z dzielnicą Targówek Fabryczny i Miastem Ząbki."

  List zawiera m.in. propozycję współpracy m.st. Warszawy z miastem Ząbki przy staraniu się o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Osi priorytetowej VII: Transport przyjazny środowisku.

  Załączniki:

  Załącznik 2 - Pozytywna opinia Burmistrza Dzielnicy Targówek

  Załącznik 3 - Pozytywna opinia Prezesa Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Prezentacja z 31 marca 2008 roku pokazywana w Ministerstwie Infrastrutkury w ramach konkursu projektów transportowych związanych z Euro 2012, które mają się znaleść na liście indykatywnej programu Infrastrutkura i Środowisko.
  DZIAŁANIA SISKOM

  Pismo z dnia 23 kwietnia 2007 r. do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie budowy ul. Nowo-Ziemowita na terenie Warszawy i Ząbek

  Pismo podobnej treści zostało też wysłane do Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego

  (...)
  Obawy SISKOM wzbudza przyszłość planowanej ul. Nowo-Ziemowita (w niektórych opracowaniach określanej jako ul. Nowo-Swojska), będącej przedłużeniem ciągu warszawskich ulic ks. Ziemowita i Swojskiej przez tereny Ząbek południowych do połączenia z drogą wojewódzką nr 634, w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 oraz planowanym węzłem „Zielonka” w ciągu Wschodniej Obwodnicy Warszawy - drogi ekspresowej S17.
  (...)
  W trosce o przyszły rozwój komunikacji zbiorowej w północno - wschodniej części aglomeracji warszawskiej, SISKOM uważa za istotne uwzględnienie na etapie prac koncepcyjnych pozostawienia pasa rozdzielającego jezdnie ul. Nowo-Ziemowita w takiej szerokości, aby możliwe było poprowadzenie w tym miejscu torowiska tramwajowego. Takie rozwiązanie umożliwi w przyszłości budowę linii szybkiego tramwaju przez tereny Targówka Przemysłowego i Elsnerowa w kierunku Ząbek południowych (Propozycja przebiegu linii szybkiego tramwaju na odcinku ul.Kijowska w Warszawie ul. Gajowa w Ząbkach znajduje się na załączonej mapie).

  Załącznik do ww pism z 23 kwietnia 2007, w którym SISKOM proponuje przebieg trasy tramwajowej do Ząbek
  Odpowiedź od Pana Jacka Kozłowskiego
  z dnia 4 czerwca 2007 r.
  Odpowiedź z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 czerwca 2007 r.  Pismo z dnia 25 maja 2007 r. do Pana Roberta Perkowskiego - Burmistrza Ząbek

  (...)
  W związku z naszym postulatem poprowadzenia ul. Nowo-Ziemowita dwutorowej linii tramwajowej, łączącej Ząbki z istniejącym torowiskiem w ul. Kijowskiej w Warszawie, wnosimy o poszerzenie korytarza rezerwy terenu pod projektowaną ul. Nowo-Ziemowita do co najmniej 45 m.
  (...)
  Ponadto wnosimy o zapisanie, iż w korytarzu rezerwy terenu pod projektowaną ul. Nowo-Ziemowita oprócz dwutorowej linii tramwajowej, dwóch jezdni i chodników powinny się znaleźć pasy zieleni oraz ścieżka rowerowa.
  (...)
  Wnosimy o uzgodnienie ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. i wskazanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejsca zakończenia dwutorowej linii tramwajowej, tzw. pętli. Proponujemy następujące, przykładowe lokalizacje:
 • pętla umiejscowiona na skraju lasu w okolicy skrzyżowania ul. ks. Skorupki z ul. Sosnową,
 • pętla umiejscowiona na skraju lasu przy ul. Gajowej

 • Pismo z dnia 30 maja 2007 r. od Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki do Pana Krzysztofa Karosa - Prezesa Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

  W związku z przystąpieniem przez Miasto Ząbki do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zamiarem ponownego wpisania do nowego Planu Miejscowego rezerwy terenu w pasie projektowanej Ulicy Nowo-Ziemowita z przeznaczeniem również pod dwutorową linię tramwajową, zwracam się z uprzejmą prośbą o:
 • pomoc TW we wskazaniu w MPZP Ząbek i uzgodnieniu miejsca zakończenia dwutorowej linii tramwajowej, tzw. pętli.
 • Ze swej strony zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami SISKOM, proponujemy następujące, przykładowe lokalizacje:
      1. pętla umiejscowiona na skraju lasu w okolicy skrzyżowania ul. Ks. Skorupki z ul. Sosnową,
      2. pętla umiejscowiona na skraju lasu przy ulicy Gajowej.

  Serdecznie zapraszamy Pana Prezesa czy przedstawicieli Spółki do Ząbek, w każdym dogodnym dla Państwa terminie, na wizję lokalną celem uzgodnienia optymalnej lokalizacji dla pętli. Jej uzgodnienie z Państwem jest nam niezbędne do przeprowadzenia przyszłych niezbędnych procedur z instytucjami odpowiedzialnymi za planowane i realizowane obecnie inwestycje na terenie województwa, powiatu.